ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

08/10/2013 - 21:21

Δικαιολογητικά για την συνέχιση προνοιακού επιδόματος

Δικαιολογητικά για την συνέχιση προνοιακού επιδόματος Τα δικαιολογητικά για την συνέχιση προνοιακού επιδόματος καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .
08/10/2013 - 21:15

Μεταβίβαση προνοιακού επιδόματος σε περίπτωση κληρονομιάς

Μεταβίβαση προνοιακού επιδόματος σε περίπτωση κληρονομιάς Τα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση προνοιακού επιδόματος σε περίπτωση κληρονομιάς ,καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .
08/10/2013 - 21:07

Πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας και οικονομικής αδυναμίας

Πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας και οικονομικής αδυναμίας Τα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας και οικονομικής αδυναμίας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .
08/10/2013 - 21:00

Δικαιολογητικά για βιβλιάριο απορίας σε ανασφάλιστους

Δικαιολογητικά για βιβλιάριο απορίας σε ανασφάλιστους Τα δικαιολογητικά για βιβλιάριο απορίας σε ανασφάλιστους όπου καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .
08/10/2013 - 20:56

Προνοιακό επίδομα τυφλότητας

Προνοιακό επίδομα τυφλότητας Τα δικαιολογητικά για το προνοιακό επίδομα τυφλότητας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .
08/10/2013 - 20:51

Επίδομα κωφών και βαρηκόων δικαιολογητικά

Επίδομα κωφών και βαρηκόων δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά για το επίδομα κωφών και βαρηκόων καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .
08/10/2013 - 20:39

Επίδομα βαριάς αναπηρίας

Επίδομα βαριάς αναπηρίας δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά για το επίδομα βαριάς αναπηρίας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .
08/10/2013 - 20:32

Δικαιολογητικά για το προνοιακό επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης

Δικαιολογητικά για το επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης από την Πρόνοια Τα δικαιολογητικά για το προνοιακό επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .
08/10/2013 - 20:26

Επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης

Επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά για το επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους και συγκεκριμένα στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας.
08/10/2013 - 20:20

Επίδομα αιμολυτικής αναιμίας

Επίδομα πρόνοιας αιμολυτικής αναιμίας Τα δικαιολογητικά για το επίδομα αιμολυτικής αναιμίας καταθέτονται στους δήμους της χώρας στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας από τους δικαιούχους.
08/10/2013 - 20:16

Επίδομα Κίνησης από την πρόνοια

  Επίδομα Κίνησης από την πρόνοια Τα δικαιολογητικά για το επίδομα κίνησης της πρόνοιας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους.
08/10/2013 - 20:10

Προνοιακό Επίδομα Παραπληγίας δικαιολογητικά

Προνοιακό Επίδομα Παραπληγίας δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά για την χορήγηση προνοιακού επιδόματος παραπληγίας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους.
07/10/2013 - 16:49

Δικαιολογητικά επιδόματος στεγαστικής συνδρομής

Δικαιολογητικά επιδόματος στεγαστικής συνδρομής Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής
07/10/2013 - 16:44

Διαδικασία και δικαιολογητικά για το επίδομα απροστάτευτων παιδιών

Διαδικασία και δικαιολογητικά για το επίδομα απροστάτευτων παιδιών Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 44,02€ σε παιδιά μέχρι 16 ετών που ζουν με την οικογένειά τους και στερούνται πατρικής προστασίας λόγω: θανάτου, αναπηρίας (67% και άνω), εγκατάλειψης, φυλάκισης πέραν των τριών μηνών, στράτευσης  ή εκτός γάμου παιδιά
13/07/2013 - 16:35

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Παρακάτω δίνονται πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία που αφορά την αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτησή της. Η διάταξη του Ν.1910/1944 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν.3454/7-4-2006. Ο Νόμος 3454 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 75 Τευχος Α (7/4/2006).  Ο εν λόγω νόμος του 2006 αναφέρει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας. Α. Γονείς που έχουν από τον ίδιο γάμο τουλάχιστον 4 τέκνα:     Συμπληρωμένη την μεγάλη οικογενειακή κατάσταση με όλα τα στοιχεία.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τύπου Ο.Γ.Α.    Ληξιαρχικές πράξεις γάμων, όσων παιδιών είναι έγγαμα    Για όσα παιδιά είναι άνω των 23 ετών, και εφ’ όσον δεν έχουν ξεπεράσει το 25ο έτος της ηλικίας τους:     1.Πιστοποιητικό σπουδών (από αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.    2.Πιστοποιητικό στρατολογίας ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή πιστοποιητικό της α’ βαθμιας υγειονομικής επιτροπής ότι τυγχάνουν ανάπηρα ισοβίως με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.Τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία με ποσοστό άνω του 67% προσμετρώνται ανεξαρτήτως ηλικίας στο συνολικό αριθμό τέκνων. Β. Γονείς που έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα από δύο ή περισσότερους γάμους:     Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικα και επί πλέον    Δικαστική απόφαση ότι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων από τον προηγούμενο ή προηγούμενους γάμους.    Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την απόφαση, στο οποίο να πιστοποιείται ότι εκτός της συγκεκριμένης εκδοθείσης αποφάσεως δεν έχει εκδοθεί άλλη απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων.    Σημειωταίο ότι στα τέκνα συνυπολογίζονται και τα νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι έχει ο γονέας την γονική μέριμνα και επιμέλειά τους. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση πρέπει να προσκομίζονται:     Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την απόφαση διαζυγίου, στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων.    Υπεύθυνη δήλωση του /της πρώην συζύγου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνετε ποιος έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων.    Πιστοποιητικά των σχολείων, που φοιτούν τα τέκνα για το ποιος είναι ο κηδεμόνας τους. Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Γονέας που είναι χωρίς σύζυγο, μόνος/η υπόχρεος/η προς διατροφή και που έχει τουλάχιστον τρία τέκνα, δηλ. ο/η  χήρος/α, η άγαμος μητέρα που έχει εκτός γάμου τρία τέκνα μη αναγνωρισμένα:     Όλα τα πιστοποιητικά της Α’ περίπτωσης    Ο/η  χήρος/α ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της αποβιώσαντος συζύγου    Η άγαμος μητέρα ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως όλων των τέκνων. Η έχουσα λάβει διαζύγιο πρέπει να προσκομίσει πέραν των πιστ/κων της Α’ περίπτωσης και επιπλέον:     Δικαστική απόφαση ότι έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων της.    Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του πρώην συζύγου της περί μη καταβολής διατροφής στα τέκνα του.   Δ. Γονείς που ο ένας τελεί εν αναπηρία και έχουν τουλάχιστον τρία τέκνα:     Τα πιστοποιητικά της Α’ περίπτωσης    Πιστοποιητικό Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως. Ε. Απορφανισθέντα τέκνα όταν είναι τουλάχιστον δύο: Απορφανισθέντα τέκνα (οι γονείς απεβίωσαν), εφόσον είναι τουλάχιστον 2 τέκνα και είναι κάτω των 23 ετών και άγαμα ή μέχρι 25 ετών και σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή είναι ανάπηρα με ποσοστό 67% και άνω ισοβίως. Περιπτώσεις αλλοδαπών:     Ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς    Πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα    Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (Νορβηγία – Ελβετία & Λιχνεστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.    Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.    Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, Ανιθαγενείς και δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ: Η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται με το σχετικό πιστοποιητικό πολυτέκνου (εκδίδεται από την ΕΟΠΑ και επικυρώνεται από την ΑΣΠΕ), ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος). Προσοχή για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνίας πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως από τον Δήμο στην ΕΟΠΑ. Αφού εκτυπωθεί το πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τα γραφεία της ΕΟΠΑ, αυτό θα πρέπει στη συνέχεια να επικυρωθεί από την ΑΣΠΕ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3454/7-4-2006 τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζουν για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας, την οποία θα αποκτούν όσοι αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων, είναι τα ακόλουθα: -Α- ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΤΕΚΝΑ     Συμπληρωμένη αίτηση με όλα τα στοιχεία.    Δύο πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως ειδικό τύπου ΟΓΑ.    Από μία φωτογραφία του πατέρα, της μητέρας και κάθε τέκνου άνω των τεσσάρων ετών.    Αστυνομικές ταυτότητες γονέων.    Γ ια τη περίπτωση μόνο που τα τέκνα έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 25ο πρέπει να προσκομίσουν αναλόγως με την περίπτωση:     αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών ή    πιστοποιητικό στρατολογίας ότι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία ή    πιστοποιητικό της Α΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι τυγχάνουν ανάπηρα ισοβίως με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για να μπορούν να συνυπολογισθούν, αφού πρέπει να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολ
13/07/2013 - 15:51

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά     Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]    Κωδικός υπηρεσίας: 0778    Κόστος: Μηδέν    Νομικό πλαίσιο: Ν. 4051/1960 (ΦΕΚ 1040/Β΄/07.08.2002) Περιγραφή Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης για τη χορήγηση επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά. Δικαιολογητικά     Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης για τη χορήγηση επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.     Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.    Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.    Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).    Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά.
13/07/2013 - 14:44

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Επίδομα μητρότητας Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων] Εμπλεκόμενοι φορείς: Δημοτολόγια [Δήμων και Κοινοτήτων] Κόστος: Μηδέν Νομικό πλαίσιο: Άρθρο 2 της αριθμ. 103/82 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που κυρώθηκε με το Ν. 1302/82 και έγγραφο Π2Β/3904/96, του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας  Περιγραφή Διαδικασία, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας. Γενικά Δικαιολογητικά Αίτηση χορήγησης επιδόματος μητρότητας Βεβαίωση εργοδότη Βεβαίωση εργοδότη (Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86) τι δουλειά έκανε, το χρόνο και το ποσό της αμοιβής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από την Αστυνομία ή την Κοινότητα. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής μπορεί να γίνει και από την υπηρεσία με βάση την ταυτότητα ή το διαβατήριο.Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας με βάση το Ν.Δ.57/1973 \" περί αδυναμίας της ενδιαφερόμενης να αντιμετωπίσει δια ιδίων μέσων τις βασικές βιοτικές της ανάγκες\".Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης: \"...δηλώνω ότι το παιδί μου βρίσκεται στη ζωή και δεν υπέβαλλε χαρτιά σε άλλη υπηρεσία για επίδομα τοκετού και ακόμη ότι δεν δούλεψε 42 ημέρες πριν και 42 ημέρες μετά τον τοκετό\" Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής της μητέρας γίνεται και από την υπηρεσία με βάση το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθεται και από την Υπηρεσία. Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)Προϋποθέσεις Επίδομα Μητρότητας δικαιούνται: Κάθε άτομο που ανήκει στο γυναικείο φύλο, ανεξάρτητα από ηλικία, ιθαγένεια, φυλή ή θρησκεία (άρθρο 2 της αριθμ. 103/82 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που κυρώθηκε με το Ν. 1302/82) όταν έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις και εφόσον έχει άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.Οι εργαζόμενες ανασφάλιστες μητέρες που βρίσκονται σε κατάσταση μητρότητας και δεν έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν τις παροχές αυτές από ασφαλιστικό φορέα.Οι μητέρες που έχουν μαζί με την οικογένειά τους μηνιαίο εισόδημα 586,94 € σύμφωνα με το έγγραφο Π2Β/3904/96, του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας.Διαδικασία Ο πολίτης προσέρχεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να αιτηθεί τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήμα 1: Ο Αρμόδιος Υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παραδίδει στον πολίτη μία αίτηση προς συμπλήρωση. Βήμα 2: Ο Πολίτης συμπληρώνει την Αίτηση και την παραδίδει στον Αρμόδιο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήμα 3: Ο Αρμόδιος Υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που συμπλήρωσε ο πολίτης στην αίτηση, καθώς και την επάρκεια των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο ή είναι ελλιπές, ενημερώνει τον πολίτη και ολοκληρώνει την υπόθεση. Βήμα 4: Ο Αρμόδιος Υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκδίδει απόφαση αναγνώρισης δικαιώματος χορήγησης επιδόματος μητρότητας. Βήμα 5: Ο Αρμόδιος Υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εγκρίνει την καταβολή μηνιαίου επιδόματος μητρότητας. Ο πολίτης λαμβάνει το επίδομα μητρότητας σε μηνιαία βάση. Σημειώσεις και επεξηγήσεις Οι μητέρες πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τους οκτώ μήνες από την έναρξη των 42 ημερών προ του τοκετού.

Η Επικαιρότητα Τώρα