Άδεια σύνδεσης συναγερμού με την Αστυνομία

Newsroom
13/07/2013 - 13:12
13/07/2013 - 13:12
13/07/2013 - 13:12
Άδεια σύνδεσης συναγερμού με την Αστυνομία
Άδεια σύνδεσης συναγερμού με την Αστυνομία Τι δικαιολογητικά χρειάζονται ωστε να γίνει σύνδεση του συναγερμού με την Αστυνομία Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνδεση του συναγερμού…

 

Άδεια σύνδεσης συναγερμού με την Αστυνομία

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται ωστε να γίνει σύνδεση του συναγερμού με την Αστυνομία

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνδεση του συναγερμού με την Αστυνομία

    i.Αίτηση.
        ii.Έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου) του συστήματος συναγερμού, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
        iii.Περιγραφή από διπλωματούχο μηχανικό για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του.
        iv.Βεβαίωση Ο.Τ.Ε. για την έγκριση σύνδεσης του συστήματος συναγερμού μέσω ευθείας γραμμής του. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται προκειμένου περί ασυρμάτων συστημάτων συναγερμού η σύνδεση των οποίων πραγματοποιείται με την εγκατάσταση του συστήματος λήψης σε κατάλληλο χώρο αυτών.
        v.Σχεδιάγραμμα διπλωματούχου μηχανικού στο οποίο εμφαίνεται ο χώρος προστασίας και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτόν.
        vi.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α\'/1986) για τον ορισμό υπευθύνου χειριστή του συστήματος, καθώς και του αναπληρωτού του με τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου τους.


        vii.Αποδεικτικό καταβολής τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4058/2012.
        viii.Οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού.
        ix.Σε περίπτωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, βεβαίωση έναρξης αυτής

από την οικεία Δ.Ο.Υ..

Ένσημα - Παράβολα.

ΕΛ.ΑΣ. € 3,00, Μ.Τ.Σ. € 3,00 και παράβολο Δημοσίου € 40,00. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ετήσιο τέλος € 400,00 για κάθε σύνδεση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 15% (παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4058/2012).

Προθεσμία διεκπεραίωσης.

Εντός πενήντα (50) ημερών.

Διάρκεια ισχύος της διοικητικής πράξεως.

Ένα (1) έτος.

Παρατηρήσεις.

Για τη συνέχιση σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε αυτές, εντός του προτελευταίου από τη λήξη της σύνδεσης μήνα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

    i.Αίτηση.
    ii.Φωτοαντίγραφο της Απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υφιστάμενη σύνδεση ή η συνέχιση αυτής.
    iii.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α\'/1986) ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση σύνδεσης.

Παράβολα ΕΛ.ΑΣ. € 3,00, Μ.Τ.Σ. € 3,00 και παράβολο Δημοσίου € 40,00. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ετήσιο τέλος € 400,00 για κάθε σύνδεση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 15% (παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4058/2012).