Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταστήματα και επιχειρήσεις

Newsroom
04/07/2013 - 18:48
04/07/2013 - 18:48
04/07/2013 - 18:48
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταστήματα και επιχειρήσεις
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταστήματα και επιχειρήσεις δικαιολογητικά Με νέα απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος απλοποιούνται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το πιστοποιητικό…
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταστήματα και επιχειρήσεις δικαιολογητικά

Με νέα απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος απλοποιούνται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε επιχειρήσεις και καταστήματα .

Διαδικασία χορήγησης για πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυρασφάλειας

1. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στα παραπάνω (1θ), (1ι), (1ια), (1ιβ), (1ιγ), (1ιδ), (1ιε) και (1ιστ) σχετικά χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (A΄ 75), από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, στην οποία δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας και

β. Υπεύθυνης δήλωσης, του Ν.1599/1986, από τον ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας.

γ. Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

2. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυρασφάλειας στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο παραπάνω (1η) σχετικό χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την υποβολή:
α. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, στην οποία δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας και
β. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, από τον ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί τα μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση.
γ. Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

3.  Η ίδια ως άνω διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυρασφάλειας ακολουθείται και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν υγρά ή αέρια καύσιμα για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.

Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας-εφαρμοζόμενη νομοθεσία πυροπροστασίας
1. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας που χορηγεί η Πυροσβεστική Αρχή, καθορίζεται από άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32), έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών, εκτός από τις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες ειδικότε¬ρες ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια ισχύος.

2.  Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας χορηγείται εφόσον προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και απαιτείται από την αδειοδοτούσα ή άλλη αρμόδια Αρχή. Εξαιρουμένης της ρητής πρόβλεψης μη απαίτησης χορήγησης στην ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις μη ύπαρξης αδειοδοτούσας Αρχής ή απαίτησης άλλης αρμόδιας Αρχής, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυρο¬προστασίας χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήματος του ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης.

3.  Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας συνοδεύει τα κατά περίπτωση οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δικαιολογητικά έγγραφα, όπως εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστα¬σίας, σχέδια κατόψεων, Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας κλπ.


4.  Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων και χωρίς να αποτελεί έγγραφο νομιμότητας της επιχείρησης - εγκατάστασης, βεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη ή κατά περίπτω¬ση φάκελο πυροπροστασίας μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχει συνταχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, χωρίς αυτό να αποκλείει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τους συνεπαγόμενους κινδύνους στο χώρο για τον οποίο εκδόθηκε, από διάφορες αιτίες ή άλλους παράγοντες.


5. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο (1κα) σχετικό, σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο κεφ. Α΄ του ΠΔ 71/1988 και στεγάζονται σε κτίρια ή τμήματά τους που από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας υφίσταται υποχρέωση μόνο τοποθέ¬τησης φορητών πυροσβεστήρων, το αιτούμενο πιστο¬ποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας συνοδεύει τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας του κτιρίου ή του κατά περίπτωση τμήματός του με τα σχέδια κάτοψης και τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δικαιολογητικά έγγραφα. Οι υποβαλλόμενες μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, πρέπει να είναι σύμφωνες με τη χρήση του κτιρίου ή τμήματός του.


6. Προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε κάθε επιχείρηση- εγκατάστα¬ση απαιτείται επίσης η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης:
α. Αναγνωρισμένης εταιρίας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 618/43/13-01-2005 όπως αυτή ισχύει όπου αναφέρεται η τήρηση των απαιτήσεων αυτής και ο αριθμός των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν- αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης- εγκατάστασης είτε
β. Προμηθευτή πυροσβεστήρων όπου αναφέρεται η ύπαρξη των απαιτούμενων σημάνσεων και πιστοποιητικών συμμόρφωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 618/43/13-01-2005 όπως αυτή ισχύει και ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πωλήθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης- εγκατάστασης.
7. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε

oλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο εργοδότης που στην παρούσα και τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας είναι ο ιδιοκτήτης- εκμεταλλευτής, ή (κατά νόμο) υπεύθυνος. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ο Ν. 3850/2010 όπως κάθε φορά ισχύει.

Έκτακτοι έλεγχοι
1.  Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν να διενερ¬γούν σε καθημερινή βάση, με τους εντεταλμένους πυρoσβεστικούς υπαλλήλους τους δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην παρούσα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί των χορηγηθέντων πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε εξάμηνη βάση και εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία χορήγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και επιπροσθέτως ελέγχουν αν τηρείται από τους υπευθύνους, το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρές παραλείψεις από τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα από εκ νέου έκτακτο έλεγχο επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας.

3.  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις, ή ελλείψεις στα μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας σε σχέση με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας.


Χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας
1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του κεφ. Α΄ του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32), δύναται να χορηγεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, μέγιστης χρονικής διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τη (θεωρημένη) μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί παθητικής πυροπροστασίας.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, απευθείας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ημιυπαίθριων χώρων και τυχόν προσθηκών αυτών.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

3. Σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, δεν παρέχεται το δικαίωμα εκ νέου χορήγησης.


Κυρώσεις

1.  Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει τη μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας γνωστοποιώντας άμεσα την ενέργειά της στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχεiρησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

2. Επίσης, η Πυροσβεστική Αρχή διαβιβάζει με έγγραφό της στην οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο των κατά περίπτωση Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων ή της Αναφοράς του υπαλλήλου της Πυροσβεστικής Αρχής προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης» και κοινοποιεί το Πρακτικό ή την Αναφορά και το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού στην αρμόδια Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.


Καταργούνται οι διατάξεις

Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις στις οποίες δεν επιβάλλεται από άποψη πυροπροστασίας η εγκατάσταση μόνιμων ή ημιμόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, χορηγεί προθεσμία μέγιστης χρονικής διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αδειοδοτούσα Αρχή και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού
Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχεί¬ρησης - εγκατάστασης».