#ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΧΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | 13/07/2013 - 16:56

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά: • Αστυνομική ταυτότητα • Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ή άλλων εταιρειών τηλεφωνίας, Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερομένου (σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, με το κάτωθι περιεχόμενο: ¨Είμαι μόνιμος κάτοικος ……………… από το έτος ……………… και διαμένω επί της οδού ………………………………………………………… αριθμός ………….. από το έτος ………………………………… Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας την οποία θα χρησιμοποιήσω για κάθε νόμιμη χρήση” Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μαζί με μια φωτοτυπία η οποία θα κρατηθεί από την υπηρεσία ως δικαιολογητικό. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο Παρατηρήσεις σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας 1. Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ο τελευταίος. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ και απόδειξη Δ.Ε.Κ.Ο. 2. Όποιος πολίτης δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος για οποιονδήποτε λόγο, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο που θα συναλλαχθεί με την υπηρεσία για λογαριασμό του.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - ΧΩΡΙΟ Η ΚΡΑΤΟΣ
ΣΥΧΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | 13/07/2013 - 15:58

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - ΧΩΡΙΟ Η ΚΡΑΤΟΣ

 Βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους  Αρμόδιος φορέας: Προξενικές Αρχές Κωδικός υπηρεσίας: 289 Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 953/14.16.2007  Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους λόγω αλλαγής συνόρων και δημιουργίας νέου κράτους στην αλλοδαπή (για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας). Δικαιολογητικά Αίτηση βεβαίωσης εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους (Απαραίτητο έγγραφο) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Εναλλακτικά υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης από την οποία να προκύπτει η πόλη ή το χωριό γέννησης. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους. Σημειώσεις και επεξηγήσεις Η βεβαίωση θα αποστέλλεται στο ΚΕΠ Απόδημων Ελλήνων για περαιτέρω επικύρωση.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑ | 13/07/2013 - 15:51

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά     Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]    Κωδικός υπηρεσίας: 0778    Κόστος: Μηδέν    Νομικό πλαίσιο: Ν. 4051/1960 (ΦΕΚ 1040/Β΄/07.08.2002) Περιγραφή Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης για τη χορήγηση επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά. Δικαιολογητικά     Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης για τη χορήγηση επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.     Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.    Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.    Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).    Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά.
Βεβαίωση οικογενειακού επιδόματος ΟΓΑ
ΟΓΑ | 23/05/2013 - 16:50

Βεβαίωση οικογενειακού επιδόματος ΟΓΑ

Βεβαίωση οικογενειακού επιδόματος ΟΓΑ Οι δικαιούχοι του οικογενειακού επιδόματος μπορούν να εκτυπώσουν την βεβαίωση για τη φορολογική δήλωση.
Σελίδα 3 από 3

Η Επικαιρότητα Τώρα