ΙΚΥ 50 υποτροφίες για σεμινάρια Ελληνικής Γλώσσας

ΙΚΥ 50 υποτροφίες για σεμινάρια Ελληνικής Γλώσσας Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών IKY προκηρύσσει πενήντα (50) υποτροφίες για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Να είναι ξένοι υπήκοοι.2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών -Ανωτάτης Εκπαίδευσης ξένου Πανεπιστημίου. Επιλέξιμοι επίσης είναι οι κάτοχοι πτυχίου άλλων ειδικοτήτων, εφόσον διδάσκουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα.3. Ηλικία έως 40 ετών (έτος γέννησης μετά το 1973).4. Να έχουν στοιχειώδη, τουλάχιστον, γνώση της ελληνικής γλώσσας.5. Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεωνΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ1. Αίτηση με μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.3. Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών.4. Πιστοποιητικό ελληνικής και αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει.7. Πρόσφατο (που θα έχει εκδοθεί έναν (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης) πιστοποιητικό υγείας από κρατικό Νοσοκομείο, ή αντίστοιχο φορέα υγείας από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από μολυσματική νόσο.8. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου / αστυνομικής ταυτότητας.H αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών ή η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ι.Κ.Υ (στο www.iky.gr), και τα υπόλοιπα παραστατικά ταχυδρομικώς.Τα σχετικά έντυπα διατίθενται από τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές, από τα γραφεία του Ι.Κ.Υ. ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.iky.grΌλα τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή μεταφρασμένα στην ελληνική ή στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα.Επιπλέον, τα αριθμ. 3, 4, 7, και 8 έγγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο) μόνο στη περίπτωση που η χώρα προέλευσης του υποψηφίου δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση Χάγης 5-10-1961).Ελλιπείς, ανακριβείς ή δυσανάγνωστες αιτήσεις αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.Επισημαίνεται ότι κανένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν επιστρέφεται, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα).Υποψήφιοι, οι οποίοι υπήρξαν ή είναι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. αποκλείονται της επιλογής.Αιτήσεις υποψηφίων που φοιτούν στο τελικό έτος σπουδών πριν από τη λήψη του πτυχίου τους δεν θα εξετάζονται.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣΗ προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής υποψηφιότητας λήγει στις 10 Ιουλίου 2013. Τα υπόλοιπα παραστατικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως τις 19 Ιουλίου 2013. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο 2013.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣΗ υποτροφία διαρκεί υποχρεωτικά οκτώ (8) μήνες και χορηγείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε ένα ή δύο από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας το οποίο ορίζεται από το Ι.Κ.Υ.μετά από τη διαδικασία επιλογής (κατά κύριο λόγο στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας και Κρήτης).Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2013 και τελειώνουν τον Μάιο 2014.Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών το Ελληνικό Πανεπιστήμιο χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό.Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματοςα) Ελληνική γλώσσαΤο Πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Προς τούτο, δημιουργούνται συνήθως τμήματα για αρχαρίους, μεσαίους και προχωρημένους.Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στα τμήματα μετά από γραπτή δοκιμασία.β) Ιστορία και ΠολιτισμόςΟι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν διαλέξεις σε θέματα που αφορούν την ελληνική ιστορία, πολιτισμό και τέχνη και θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε αξιοθέατα στην πόλη υλοποίησης του προγράμματος καθώς και σεάλλες περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος.γ) Πολιτιστικό πρόγραμμαΤο πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργή συμμετοχή.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣΗ υποτροφία περιλαμβάνει:1. Δωρεάν σίτιση και στέγαση (σε εστίες ή χώρους που καθορίζονται από τοΠανεπιστήμιο που αναλαμβάνει το πρόγραμμα).2. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών.3. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.4. Μηνιαίο χορήγημα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ - καθαρό ποσό για τα προσωπικά έξοδα κάθε υποτρόφου.5. Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΟι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κύκλου του προγράμματος.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:01

Η Επικαιρότητα Τώρα