Αναγνώριση 3 πλασματικών χρόνων για τους δημοσίους υπαλλήλους

Αναγνώριση 3 πλασματικών χρόνων για τους δημοσίους υπαλλήλους Τη δυνατότητα αναγνώρισης 3 πλασματικών χρόνων ασφάλισης για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπει συμπληρωματική διάταξη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα κατατέθηκαν σήμερα από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε δημόσια διαβούλευση συμπληρωματικές διατάξεις για το σχέδιο νόμου «Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». Όπως αναφέρεται σε σχετική διάταξη, ρυθμίζεται το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στους δημόσιους υπαλλήλους της υποπαραγράφου Ζ.2.1 του ν. 4093/2012, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και τίθενται σε διαθεσιμότητα. Επίσης, με τις παρούσες διατάξεις συστήνεται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης- Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)», η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Όπως επισημαίνεται, η σύσταση της αρχής αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσα από τον έλεγχο και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς, μη τήρησης της νομιμότητας, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δηλαδή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στοχεύει αφενός μεν να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τα θετικά χαρακτηριστικά των δυο θεσμών, όπως αυτά αναδείχθηκαν από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους, αφετέρου δε να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες αδυναμίες τους, ώστε να τους καταστήσει πιο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς. Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις επιφέρονται τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του πειθαρχικού δικαίου για την αυτοδίκαιη αργία, οι οποίες λειτουργούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας του υπαλλήλου. Παράλληλα, καταργείται η διάταξη του άρθρου 148 παρ.2 του ν. 3528/2007 και αναγνωρίζεται στον υπάλληλο το δικαίωμα παραίτησης από τον δημόσιο τομέα. Τέλος, ρυθμίζεται το θέμα των διορισμών και της πλήρωσης θέσεων των φορέων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008. Συνάντηση με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη θα έχουν, σήμερα στις 4 το απόγευμα, οι επικεφαλείς της τρόικας για όλα τα θέματα της μεταρρύθμισης στο δημόσιο, την αναδιάρθρωση των υπουργείων και των φορέων, την πορεία της διαθεσιμότητας και κινητικότητας των υπαλλήλων, αλλά και την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών για τους επίορκους. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και η διάταξη που ρυθμίζει το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στους υπαλλήλους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται και τίθενται σε διαθεσιμότητα.

Η Επικαιρότητα Τώρα