Κατασκηνώσεις ασφαλιστικών ταμείων 2013

Κατασκηνώσεις ασφαλιστικών ταμείων 2013 Φιλοξενία παιδιών ασφαλιστικών ταμείων σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2013. Το υπουργείο Εργασίας γνωρίζει με εγκύκλιο του προς τα ασφαλιστικά ταμεία ότι με την αριθμ. Φ 43000/16198/659/11.06.2013 Κ.Υ.Α., η δημοσίευση της οποίας εκκρεμεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, καθορίστηκε το ύψος του ημερησίου τροφείου που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α., για τη φιλοξενία παιδιών, ασφαλισμένων, συνταξιούχων ή υπαλλήλων τους σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις για την θερινή περίοδο 2013, στο ποσό των 30, 00 € κατ’άτομο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και στο ποσό των 55, 23 € για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών τωνασφαλιστικών οργανισμών, παρακαλούμε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή λειτουργία του θεσμού , για τη διασφάλιση των συμφερόντων των Φορέων σας, γιατην τήρηση των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα και για τη εφαρμογή των οδηγιών αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων με τις ιδιωτικέςκατασκηνώσεις (σχετικά τα αριθμ. πρωτ. Φ.8/542/18-4-2002 και Φ.43000/οικ.10419/725/5-5-2003 έγγραφά μας). Ιδιαίτερα θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες, αναφορικά με τα θέματα της εισόδου, της αυστηρής τήρησης στη χορήγηση των αδειών εξόδου, της παραμονής και των όρωνδιαβίωσης των παιδιών και της αποχώρησης τους από την κατασκήνωση. Επισημαίνεται επίσης, ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού και νοσηλευτικού προσωπικού καθ’όλο το εικοσιτετράωρο στις παιδικές κατασκηνώσεις.Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, δε θα συνάπτουν συμβάσεις με κατασκηνώσεις, που δεν έχουν εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας πριν την έναρξη των εργασιών τους (σχετικότο αρ. Φ.43000/οικ.31684/1871/7-12-2004 έγγραφό μας). Επίσης μέχρι 10.07.2013, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί οφείλουν να αποστείλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης της Γ.Γ.Κ.Α., αντίγραφα των συναφθέντων συμβάσεων με τιςκατασκηνώσεις και των αδειών λειτουργίας των κατασκηνώσεων, καθώς και τις καταστάσεις των συμμετεχόντων παιδιών ανά κατασκήνωση και ανά κατασκηνωτικήπερίοδο. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της θερινής κατασκηνωτικής περιόδου 2013 και μέχρι 30.11.2013, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε με ακριβή στοιχεία, τον αριθμό τωνπαιδιών που φιλοξενήθηκαν σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις, καθώς και τη συνολική δαπάνη που καταβλήθηκε για το σκοπό αυτό.

Η Επικαιρότητα Τώρα