ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Επίδομα μητρότητας Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων] Εμπλεκόμενοι φορείς: Δημοτολόγια [Δήμων και Κοινοτήτων] Κόστος: Μηδέν Νομικό πλαίσιο: Άρθρο 2 της αριθμ. 103/82 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που κυρώθηκε με το Ν. 1302/82 και έγγραφο Π2Β/3904/96, του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας  Περιγραφή Διαδικασία, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας. Γενικά Δικαιολογητικά Αίτηση χορήγησης επιδόματος μητρότητας Βεβαίωση εργοδότη Βεβαίωση εργοδότη (Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86) τι δουλειά έκανε, το χρόνο και το ποσό της αμοιβής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από την Αστυνομία ή την Κοινότητα. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής μπορεί να γίνει και από την υπηρεσία με βάση την ταυτότητα ή το διαβατήριο.Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας με βάση το Ν.Δ.57/1973 \" περί αδυναμίας της ενδιαφερόμενης να αντιμετωπίσει δια ιδίων μέσων τις βασικές βιοτικές της ανάγκες\".Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης: \"...δηλώνω ότι το παιδί μου βρίσκεται στη ζωή και δεν υπέβαλλε χαρτιά σε άλλη υπηρεσία για επίδομα τοκετού και ακόμη ότι δεν δούλεψε 42 ημέρες πριν και 42 ημέρες μετά τον τοκετό\" Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής της μητέρας γίνεται και από την υπηρεσία με βάση το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθεται και από την Υπηρεσία. Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)Προϋποθέσεις Επίδομα Μητρότητας δικαιούνται: Κάθε άτομο που ανήκει στο γυναικείο φύλο, ανεξάρτητα από ηλικία, ιθαγένεια, φυλή ή θρησκεία (άρθρο 2 της αριθμ. 103/82 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που κυρώθηκε με το Ν. 1302/82) όταν έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις και εφόσον έχει άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.Οι εργαζόμενες ανασφάλιστες μητέρες που βρίσκονται σε κατάσταση μητρότητας και δεν έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν τις παροχές αυτές από ασφαλιστικό φορέα.Οι μητέρες που έχουν μαζί με την οικογένειά τους μηνιαίο εισόδημα 586,94 € σύμφωνα με το έγγραφο Π2Β/3904/96, του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας.Διαδικασία Ο πολίτης προσέρχεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να αιτηθεί τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήμα 1: Ο Αρμόδιος Υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παραδίδει στον πολίτη μία αίτηση προς συμπλήρωση. Βήμα 2: Ο Πολίτης συμπληρώνει την Αίτηση και την παραδίδει στον Αρμόδιο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήμα 3: Ο Αρμόδιος Υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που συμπλήρωσε ο πολίτης στην αίτηση, καθώς και την επάρκεια των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο ή είναι ελλιπές, ενημερώνει τον πολίτη και ολοκληρώνει την υπόθεση. Βήμα 4: Ο Αρμόδιος Υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκδίδει απόφαση αναγνώρισης δικαιώματος χορήγησης επιδόματος μητρότητας. Βήμα 5: Ο Αρμόδιος Υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εγκρίνει την καταβολή μηνιαίου επιδόματος μητρότητας. Ο πολίτης λαμβάνει το επίδομα μητρότητας σε μηνιαία βάση. Σημειώσεις και επεξηγήσεις Οι μητέρες πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τους οκτώ μήνες από την έναρξη των 42 ημερών προ του τοκετού.
Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2013 - 14:46

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Επικαιρότητα Τώρα