Απαλλαγή ΟΑΕΕ λόγω ΙΚΑ

Απαλλαγή ΟΑΕΕ λόγω ΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 οι χαρακτηριζόμενοι ως «νέοι ασφαλισμένοι» δηλαδή τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/93 και εφεξής έχουν υποχρέωση ασφάλισης σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθενείας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας. Εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία υποχρέωση ασφάλισής τους σε περισσότερους του ενός φορέα λόγω ασκήσεως περισσοτέρων της μιας δραστηριότητας, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα, τον οποίο πρέπει και να επιλέξουν με δήλωσή τους μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης. Αν μέσα στην προαναφερθείσα εξάμηνη προθεσμία δεν ασκηθεί το δικαίωμα επιλογής, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στον φορέα εκείνο, που υπάγεται η πρώτη κάθε φορά αναληφθείσα εργασία. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε περισσότερους τους ενός φορέα, αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ύστερα από σχετική δήλωση, που υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, αλλά υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή στην καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, εργοδότη και Κράτους των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις για τον οικείο φορέα. Έτσι σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία , όσοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας ή πρόκειται να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας η οποία προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ μπορούν να πάρουν απαλλαγή, αν είναι ήδη μισθωτοί ή πρόκειται να προσληφθούν. Αρκεί βέβαια στην περίπτωση που θα προσληφθούν μετά την έναρξη δραστηριότητας να το δηλώσουν στον ΟΑΕΕ εντός 6 μηνών από την πρόσληψη. Προσοχή! Στην περίπτωση που θα λάβετε εξαίρεση, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον ΟΑΕΕ σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη. Επίσης ακόμα και στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να γίνει η αίτηση εξαίρεσης εντός 6 μηνών από την πρόσληψη. Η εξαίρεση δεν ισχύει για επιλογή του ΟΓΑ αντί του ΟΑΕΕ, παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, ((α) Οι ασκούντες επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές (δηλαδή σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή κάτω των 3100 κατοίκων για τα νησιά, όταν οι ενδιαφερόμενοι διαμένουν μόνιμα σε αυτά) είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την έναρξη της δραστηριότητας για μια 3ετία εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ υπαγόμενοι υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Μετά την παρέλευση της 3ετίας ελέγχονται για τον τόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους και για τα εισοδήματά τους. Εάν δεν πληρούν τα κριτήρια συνεχίζουν να εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και να υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Ο τακτικός έλεγχος γίνεται κάθε τριετία. Ο ΟΑΕΕ έχει το δικαίωμα επανελέγχου των κριτηρίων οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας από την άσκηση της δραστηριότητας (σχετ. εγκύκλιος 80/10). (β) Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο των Κανονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 25 του Ν.3846/2010, όπως ισχύει. Μετά τη λήξη της ως άνω υποχρεωτικής παραμονής τους στα εν λόγω προγράμματα, η ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (γ) Οι ιδιοκτήτες μέχρι και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων ή οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο δωματίων μέχρι και δέκα (10) σε ολόκληρη την επικράτεια εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, εφόσον δεν εργάζονται, δεν απασχολούνται και δεν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο. Εάν εργάζονται, απασχολούνται ή παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο εξακολουθούν να ασφαλίζονται/συνταξιοδοτούνται από τον εκάστοτε φορέα στον οποίο υπάγονται και δεν ασφαλίζονται ούτε στον ΟΑΕΕ ούτε στον ΟΓΑ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση εξαίρεσης στον ΟΑΕΕ: Βεβαίωση από το ΙΚΑ , ότι είστε νέοι ασφαλισμένοι σύμφωνα με τον άρθρο 39 του Ν.2084/και δικαιούστε εξαίρεσης από τον ΟΑΕΕ.Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα και Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίου έτους (Ε1).Αντίγραφο πρόσληψης.Βεβαίωση εργοδότη (Βεβαιώνεται ότι ο/η …………. εργάζεται στην επιχείρησή μου από ………… με σύμβαση αορίστου/μερική απασχόληση ως υπάλληλος/τεχνικός κτλ)Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ από την ημερομηνία που ζητείται η εξαίρεση και μετά.Φωτοτυπία ταυτότητας.
04/03 / 2013 17:58
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:12

Η Επικαιρότητα Τώρα