ΔΕΚΟ

11/04/2013 - 14:18

Ποιοι είναι οι ευάλωτοι καταναλωτές

Ποιοι είναι οι ευάλωτοι καταναλωτές Συμφωνα με τον νόμο 4001/2011 καθορίζονται οι ευάλωτοι καταναλωτές που προστατεύονται από τον νόμο . -Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία (είναι όσοι λόγω οικονομικής, οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης υγείας δυσκολεύονται να καλύψουν τις δαπάνες για ρεύμα ή φυσικό αέριο) -Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης κλπ.) -Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο ηλικίας. -Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή. Πως προστατεύονται οι ευάλωτοι καταναλωτές -H προθεσμία εξόφλησης οποιουδήποτε λογαριασμού κατανάλωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από σαράντα ημέρες. -Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες με δόσεις και άτοκα την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους απο λογαριασμούς . Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. -Δεν επιτρέπεται η διακοπή ρεύματος σε Ευάλωτους καναλωτες , λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης, κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως και Μάρτιο, καθώς και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. -Για τους Ευάλωτους καναλωτες που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι διαδοχικών λογαριασμών κατανάλωσης, και εφ' όσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη: α) για τη δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών του, και β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύμβαση, τάσσοντάς του προθεσμία είκοσι (20) επιπλέον ημερών προς εξόφληση, η οποία και να παρέλθει άπρακτη. Και σε αυτήν την περίπτωση πάντως, δεν γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης καθώς οι συγκεκριμένοι πελάτες μεταφέρονται αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας.
11/04/2013 - 13:39

Δόσεις για ανεξόφλητο λογαριασμό ρεύματος ποιους αφορά

Δόσεις για ανεξόφλητο λογαριασμό ρεύματος ποιους αφορά Δόσεις για ανεξόφλητο λογαριασμό ρεύματος αλλα και ως και απαγόρευση της διακοπής του ρευματος προβλέπει υπουργική απόφαση για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τίθεται σε ισχύ.Συγκεκριμένα προβλέπεται η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών των καταναλωτών ρεύματος, τμηματικά και άτοκα, με δόσεις που δε θα υπερβαίνουν το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, απαγορεύεται η διακοπή ηλεκτροδότησης στους ευάλωτους οικιακούς καταναλωτές από το Νοέμβριο ως τον Απρίλιο και από τον Ιούλιο ως τον Αύγουστο. Επίσης η ΔΕΗ οφείλει να περνάει την ανεξόφλητη οφειλή σε κάθε επόμενο λογαριασμό, να ειδοποιεί 10 ημέρες πριν διακόψει το ρεύμα του καταναλωτή που δεν έχει πληρώσει ενώ σε καμία περίπτωση δε θα μπορεί να διακόψει την ηλεκτροδότηση λόγω ανεξόφλητης οφειλής πριν περάσει το χρονικό περιθώριο των 90 ημερών. Όσοι οικονομικά ασθενείς έχουν βρεθεί σε ενεργειακή πενία δε θα γίνεται διακοπή ρευματος όπως δε θα γίνεται σε ηλικιωμένους καταναλωτές που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους και σε όσους υποστηρίζονται μηχανικά. Την απόφαση υπέγραψε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Μάκης Παπαγεωργίου, μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, ευάλωτοι καταναλωτές είναι:Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία (δηλαδή λόγω οικονομικής, οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης υγείας δυσκολεύονται να καλύψουν τις δαπάνες για ρεύμα ή φυσικό αέριο).Οι πελάτες που εξαρτώνται από την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας είτε οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων έχουν την επιμέλεια και συνοικούν με μαζί τους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται ρεύμα για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης κλπ.)Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο ηλικίας.Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον προμηθευτή.Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης ενός πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών και η διαδικασία απένταξης από αυτήν καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών ο Κώδικας Προμήθειας προβλέπει ότι αν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα τότε ο προμηθευτής:Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον αμέσως επόμενο λογαριασμό και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας στο συνολικό οφειλόμενο ποσό του νέου λογαριασμού.Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη προθεσμία εξόφλησης, ο Προμηθευτής μπορεί να υποβάλει στον αρμόδιο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου (δηλαδή εντολή διακοπής) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η εντολή αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικώς προς τον Πελάτη.Αν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση στον πελάτη της εντολής διακοπής, ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας.
11/04/2013 - 10:47

Μετρα για την προστασία ευάλωτων καταναλωτών ρευματος

Μετρα για την προστασία ευάλωτων καταναλωτών ρευματος Τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών ρευματος, που περιλαμβάνουν από δοσεις για το λογαριασμό ρευματος εως και πληρη απαγορευση, σε ορισμένες περιπτώσεις, της διακοπής ρευματος. Συγκεκριμένα υπογράφηκε , η υπουργική απόφαση με την οποία θεσπίζεται ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που περιλαμβάνει τις βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα καταναλωτών και προμηθευτών. Για τους ευάλωτους καταναλωτές προβλέπεται ότι: -H προθεσμία εξόφλησης οποιουδήποτε λογαριασμού κατανάλωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από σαράντα ημέρες. -Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες με δόσεις και άτοκα την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους απο λογαριασμούς . Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. -Δεν επιτρέπεται η διακοπή ρεύματος σε Ευάλωτουςκαναλωτες , λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης, κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως και Μάρτιο, καθώς και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. -Για τους Ευάλωτους καναλωτες που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι διαδοχικών λογαριασμών κατανάλωσης, και εφ' όσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη: α) για τη δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών του, και β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύμβαση, τάσσοντάς του προθεσμία είκοσι (20) επιπλέον ημερών προς εξόφληση, η οποία και να παρέλθει άπρακτη. Και σε αυτήν την περίπτωση πάντως, δεν γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης καθώς οι συγκεκριμένοι πελάτες μεταφέρονται αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 4001/2011 ευάλωτοι καταναλωτές είναι: -Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία (είναι όσοι λόγω οικονομικής, οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης υγείας δυσκολεύονται να καλύψουν τις δαπάνες για ρεύμα ή φυσικό αέριο) -Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης κλπ.) -Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο ηλικίας. -Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών και η διαδικασία απένταξης από αυτήν καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών ο Κώδικας Προμήθειας προβλέπει ότι αν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα τότε ο Προμηθευτής: α. Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον αμέσως επόμενο λογαριασμό και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας στο συνολικό οφειλόμενο ποσό του νέου λογαριασμού. β. Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη προθεσμία εξόφλησης, ο Προμηθευτής μπορεί να υποβάλει στον αρμόδιο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου (δηλαδή εντολή διακοπής) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η εντολή αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικώς προς τον Πελάτη. γ. Αν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση στον Πελάτη της εντολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας. Αναφορικά με τα τιμολόγια οι γενικές αρχές που θέτει ο Κώδικας είναι ότι τα τιμολόγια θα πρέπει: -Να αντανακλούν το πραγματικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συν ένα εύλογο κέρδος. -Να μη δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας και να αποφεύγονται οι άμεσες ή έμμεσες σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ καταναλωτών. -Να μη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να μη δρουν αποτρεπτικά στην είσοδο νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. -Να εμφανίζουν με τρόπο διαφανή και διακριτό, την επίπτωση από την εφαρμογή κοινωνικών ή και περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων. -Να επιτρέπουν στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισμό των επιμέρους χρεώσεων με ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο. Επίσης οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων πρέπει να είναι διαφανής, με σαφώς ορισμένο τρόπο ενεργοποίησης και υπολογισμού, και γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων. Ο Κώδικας προβλέπει δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ώρου (κάτι που όμως προϋποθέτει την αντικατάσταση των μετρητών) όπως επίσης και εκπτώσεις για τους πελάτες που εξοφλούν τους λογαριασμούς τους με πάγια εντολή.
10/04/2013 - 18:38

Δόσεις για το λογαριασμό ρευματος σε ευάλωτους καταναλωτές

Δόσεις για το λογαριασμό ρευματος σε ευάλωτους καταναλωτές με απόφαση του ΥΠΕΚΑ Τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που περιλαμβάνουν από δοσεις για το λογαριασμό ρευματος εως και πληρη απαγορευση, σε ορισμένες περιπτώσεις, της διακοπής ρευματος. Συγκεκριμένα υπογράφηκε , η υπουργική απόφαση με την οποία θεσπίζεται ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που περιλαμβάνει τις βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα καταναλωτών και προμηθευτών. Για τους ευάλωτους καταναλωτές προβλέπεται ότι: -H προθεσμία εξόφλησης οποιουδήποτε λογαριασμού κατανάλωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από σαράντα ημέρες. -Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες με δόσεις και άτοκα την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους απο λογαριασμούς . Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. -Δεν επιτρέπεται η διακοπή ρεύματος σε Ευάλωτους καναλωτες , λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης, κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως και Μάρτιο, καθώς και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. -Για τους Ευάλωτους καναλωτες που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι διαδοχικών λογαριασμών κατανάλωσης, και εφ' όσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη: α) για τη δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών του, και β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύμβαση, τάσσοντάς του προθεσμία είκοσι (20) επιπλέον ημερών προς εξόφληση, η οποία και να παρέλθει άπρακτη. Και σε αυτήν την περίπτωση πάντως, δεν γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης καθώς οι συγκεκριμένοι πελάτες μεταφέρονται αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 4001/2011 ευάλωτοι καταναλωτές είναι: -Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία (είναι όσοι λόγω οικονομικής, οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης υγείας δυσκολεύονται να καλύψουν τις δαπάνες για ρεύμα ή φυσικό αέριο) -Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης κλπ.) -Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο ηλικίας. -Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών και η διαδικασία απένταξης από αυτήν καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών ο Κώδικας Προμήθειας προβλέπει ότι αν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα τότε ο Προμηθευτής: α. Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον αμέσως επόμενο λογαριασμό και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας στο συνολικό οφειλόμενο ποσό του νέου λογαριασμού. β. Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη προθεσμία εξόφλησης, ο Προμηθευτής μπορεί να υποβάλει στον αρμόδιο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου (δηλαδή εντολή διακοπής) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η εντολή αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικώς προς τον Πελάτη. γ. Αν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση στον Πελάτη της εντολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας. Αναφορικά με τα τιμολόγια οι γενικές αρχές που θέτει ο Κώδικας είναι ότι τα τιμολόγια θα πρέπει: -Να αντανακλούν το πραγματικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συν ένα εύλογο κέρδος. -Να μη δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας και να αποφεύγονται οι άμεσες ή έμμεσες σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ καταναλωτών. -Να μη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να μη δρουν αποτρεπτικά στην είσοδο νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. -Να εμφανίζουν με τρόπο διαφανή και διακριτό, την επίπτωση από την εφαρμογή κοινωνικών ή και περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων. -Να επιτρέπουν στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισμό των επιμέρους χρεώσεων με ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο. Επίσης οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων πρέπει να είναι διαφανής, με σαφώς ορισμένο τρόπο ενεργοποίησης και υπολογισμού, και γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων. Ο Κώδικας προβλέπει δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ώρου (κάτι που όμως προϋποθέτει την αντικατάσταση των μετρητών) όπως επίσης και εκπτώσεις για τους πελάτες που εξοφλούν τους λογαριασμούς τους με πάγια εντολή. Δόσεις για το λογαριασμό ρευματος σε ευάλωτους καταναλωτές με απόφαση του ΥΠΕΚΑ
10/04/2013 - 17:57

Σε ποιούς απαγορεύεται πλεον να κοπεί το ρεύμα

Σε ποιους απαγορεύεται να κοπεί το ρεύμα ποιους αφορά σε δόσεις η εξόφληση λογαριασμών Τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών ρευματός, που περιλαμβάνουν από ευκολίες πληρωμής μέχρι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα απαγορεύεται να κόβεται το ρευμα . Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μάκης Παπαγεωργίου, μετά από εισήγηση της ΡΑΕ, υπέγραψε την υπουργική απόφαση με την οποία θεσπίζεται ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που περιλαμβάνει τις βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα καταναλωτών και προμηθευτών. Για τους ευάλωτους καταναλωτές προβλέπεται ότι: -H προθεσμία εξόφλησης οποιουδήποτε λογαριασμού κατανάλωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από σαράντα ημέρες. -Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. -Δεν επιτρέπεται η διακοπή ρεύματος σε Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης, κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως και Μάρτιο, καθώς και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. -Για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι διαδοχικών λογαριασμών κατανάλωσης, και εφ' όσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη: α) για τη δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών του, και β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύμβαση, τάσσοντάς του προθεσμία είκοσι (20) επιπλέον ημερών προς εξόφληση, η οποία και να παρέλθει άπρακτη. Και σε αυτήν την περίπτωση πάντως, δεν γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης καθώς οι συγκεκριμένοι πελάτες μεταφέρονται αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 4001/2011 ευάλωτοι καταναλωτές είναι: -Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία (είναι όσοι λόγω οικονομικής, οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης υγείας δυσκολεύονται να καλύψουν τις δαπάνες για ρεύμα ή φυσικό αέριο) -Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης κλπ.) -Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο ηλικίας. -Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών και η διαδικασία απένταξης από αυτήν καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών ο Κώδικας Προμήθειας προβλέπει ότι αν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα τότε ο Προμηθευτής: α. Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον αμέσως επόμενο λογαριασμό και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας στο συνολικό οφειλόμενο ποσό του νέου λογαριασμού. β. Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη προθεσμία εξόφλησης, ο Προμηθευτής μπορεί να υποβάλει στον αρμόδιο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου (δηλαδή εντολή διακοπής) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η εντολή αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικώς προς τον Πελάτη. γ. Αν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση στον Πελάτη της εντολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας. Αναφορικά με τα τιμολόγια οι γενικές αρχές που θέτει ο Κώδικας είναι ότι τα τιμολόγια θα πρέπει: -Να αντανακλούν το πραγματικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συν ένα εύλογο κέρδος. -Να μη δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας και να αποφεύγονται οι άμεσες ή έμμεσες σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ καταναλωτών. -Να μη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να μη δρουν αποτρεπτικά στην είσοδο νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. -Να εμφανίζουν με τρόπο διαφανή και διακριτό, την επίπτωση από την εφαρμογή κοινωνικών ή και περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων. -Να επιτρέπουν στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισμό των επιμέρους χρεώσεων με ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο. Επίσης οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων πρέπει να είναι διαφανής, με σαφώς ορισμένο τρόπο ενεργοποίησης και υπολογισμού, και γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων. Ο Κώδικας προβλέπει δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ώρου (κάτι που όμως προϋποθέτει την αντικατάσταση των μετρητών) όπως επίσης και εκπτώσεις για τους πελάτες που εξοφλούν τους λογαριασμούς τους με πάγια εντολή. πηγη:ΑΠΕ
10/04/2013 - 17:12

Η ΡΑΕ θα επανεξετάσει τη χρέωση της κιλοβατώρας

Η ΡΑΕ θα επανεξετάσει τη χρέωση της κιλοβατώρας Τη δέσμευση της ΡΑΕ απέσπασε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) για επανεξέταση των αυξήσεων του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων καθώς η χρεώση της κιλοβατώρας αυξήθηκε, μόνο τον Φεβρουάριο 56,45% σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ανδρ. Μιχάλαρος μετά τη συνάντηση που είχε με στελέχη της ΡΑΕ δήλωσε: «Ζητούμε την επαναφορά των χρεώσεων στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2012». Και συνέχισε: είναι άδικο να επωμίζονται βιοτέχνες και επιχειρηματίες γι’ ακόμη μία φορά και κάθε φορά κάθε καινούριο κόστος στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους με αποτέλεσμα να μειώνεται και η ανταγωνιστικότητά τους». Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νικόλαο Βασιλάκο συμμετείχαν ο πρόεδρος Ανδριανός Μιχάλαρος μαζί με το μέλος του ΔΣ Παπαμανώλη και τον διευθυντή ΒΕΠ κ. Γιάγκα. Ο πρόεδρος του ΒΕΠ και τα μέλη της αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου εξασφάλισαν τη δέσμευση του προέδρου της ΡΑΕ για επανεξέταση του θέματος χρέωσης της κιλοβατώρας, μείωσης των τιμών και επαναφοράς τους στα επίπεδα χρέωσης του Δεκεμβρίου 2012. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν επιστολής του προέδρου του ΒΕΠ Ανδριανού Μιχάλαρου προς τον πρόεδρο της ΡΑΕ Νικόλαο Βασιλάκο με αφορμή τις έντονες, καθημερινά, διαμαρτυρίες μελών του Επιμελητηρίου για την αδικαιολόγητη, στην εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουν οι επιχειρήσεις, αύξηση της κιλοβατώρας που αφορά το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά κρίνει ως δικαιολογημένες τις διαμαρτυρίες, δεδομένου ότι η αύξηση αυτή καλπάζει ανοδικά μήνα με τον μήνα, με αποτέλεσμα η τιμή κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2013 να έχει αυξηθεί 56,45%, σε σύγκριση με τον μήνα Δεκέμβριο του 2012, ενώ η αύξηση της τιμής για τον μήνα Ιανουάριο του 2013 ήταν 32,74%σε σχέση και πάλι με την αντίστοιχη τιμή για τον Δεκέμβριο 2012 εξέφρασε γραπτά την έντονη διαφωνία του και υποστήριξε ότι: «Με την ύφεση στο χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο, την κατασκευή και την εμπορία να μεγαλώνει χωρίς τέλος, είναι αδύνατον να κατανοήσουμε πώς κάποιες χρεώσεις, όπως η συγκεκριμένη, κινούνται αντίστροφα από το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία μας. Ενώ παρακολουθούμε ένα άνευ προηγουμένου «κυνηγητό» χαμηλών τιμών σε βενζίνη, τρόφιμα, παροχή υπηρεσιών, κλπ, από το καταναλωτικό κοινό, από την άλλη γινόμαστε μάρτυρες τρομερών αυξήσεων σε κοινωνικά αγαθά και ανελαστικές δαπάνες, όπως είναι το ρεύμα, με πρωτοφανείς χρεώσεις στους λογαριασμούς και ιδίως στο συγκεκριμένο τέλος. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η μετατόπιση του προβλήματος προς εκείνους που δεν ευθύνονται για την αιτία που το δημιούργησε, απλά μεγαλώνει και δεν λύνει το πρόβλημα. Θεωρούμε ότι είναι άδικο να επωμίζονται βιοτέχνες και επιχειρηματίες γι’ ακόμη μία φορά και κάθε φορά κάθε καινούριο κόστος στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους με αποτέλεσμα να μειώνεται και η ανταγωνιστικότητά τους». πηγη:ΑΠΕ
08/04/2013 - 13:36

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ 148765 αιτήσεις

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ 148765 αιτήσεις σε ενα δίμηνο 148765, αιτήσεις έγιναν για το Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ , το δίμηνο από 14 Ιανουαρίου του 2013 έως 10 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Αρθούρο Ζερβό. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν, μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Καράμπελα, για τη διαφημιστική καμπάνια της ΔΕΗ αναφορικά με το κοινωνικό τιμολόγιο και την κατανομή της στα περιφερειακά ΜΜΕ. Όπως σπεύδει να υπογραμμίσει ο κ. Ζερβός, εξαιτίας της ενημερωτικής καμπάνιας της ΔΕΗ για το νέο σημαντικό διευρυμένο Κοινωνικό Τιμολόγιο, οι αιτήσεις ανήλθαν στις 148.765 για το συγκεκριμένο δίμηνο όταν, από την 1η Οκτωβρίου του 2010 έως και τις 13 Ιανουαρίου του 2013, δηλαδή μέσα σε περισσότερα από δύο χρόνια, είχαν υποβληθεί 377.825 αιτήσεις. «Είναι προφανές από τα ανωτέρω στοιχεία ότι η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης διαφημιστικής δαπάνης είναι πλήρως αιτιολογημένη, προκειμένου να ενημερωθούν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα εν μέσω πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης» αναφέρει ο κ. Ζερβός. Διευκρινίζει, παράλληλα, ότι η διαφημιστική κατανομή γίνεται με κριτήρια αντικειμενικά και μετρήσιμα (τηλεθέαση, ακροαματικότητα, κυκλοφορία εφημερίδων). Ειδικά δε για τα περιφερειακά ΜΜΕ, ο πρόεδρος της ΔΕΗ αναφέρει ότι, για πρώτη φορά, κριτήριο είναι να επιλέγονται περιοχές στις οποίες η ΔΕΗ αναπτύσσει ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα, μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια που προαναφέρθηκαν. δειτε εδω τι πρεπει να κανετε για μπείτε στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
05/04/2013 - 17:48

Μείωση στα τιμολόγια ρεύματος των επιχείρησεων

Μείωση στα τιμολόγια ρεύματος των επιχείρησεων Mειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος των επιχειρήσεων στη μέση τάση, όπως και στα βιομηχανικά, που μπορεί να φθάσουν σε διψήφιο ποσοστό, σχεδιάζει η ΔΕΗ, ενώ οι οι αυξήσεις που επίκεινται στα οικιακά τιμολόγια (χαμηλή τάση) θα είναι πολύ χαμηλότερες, σε σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς, ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος. Οσον αφορά στα οικιακά τιμολόγια, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος η ΔΕΗ θα υποβάλει στη ΡΑΕ κοστολογικά στοιχεία. Κύκλοι του υπουργείου έλεγαν, ότι η αύξηση της τάξης του 2,6% για τον Μάιο, που προκύπτει από την παρουσίαση των στοιχείων της ΔΕΗ στους αναλυτές, δεν λαμβάνει υπόψη τη μεγάλη μείωση των τιμών των ρύπων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τελικώς η αναπροσαρμογή θα είναι μικρότερη. Σε ανάλογο πνεύμα αντιμετωπίστηκε και η δεύτερη δόση της αύξησης, τον Ιούλιο, οπότε απελευθερώνονται πλήρως τα οικιακά τιμολόγια. Τα τιμολόγια μέσης και υψηλής τάσης είναι ήδη απελευθερωμένα. Η ΔΕΗ ετοιμάζει σειρά προτάσεων για την αναπροσαρμογή τους, που σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες για κάποια μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ως και 15%. Τέλος, σχετικά με τα επιδόματα, η πρόταση για την κατάργησή τους προβλέπει την καταβολή διορθωτικού ποσού για να μην μειωθούν περαιτέρω οι αμοιβές. Τα τρία που διατηρούνται αφορούν στην επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία, τις απομακρυσμένες παραμεθόριες περιοχές και τις θέσεις ευθύνης, ενώ προτείνεται ειδική αποζημίωση 5 ευρώ/ημερησίως για τους υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή με το κοινό. Σε αυτά που καταργούνται περιλαμβάνονται επιδόματα όπως μέσου όρου ενδείξεων, οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων, κ.λπ.
04/04/2013 - 18:24

Έκπτωση στους φοιτητές απο τα ΕΛΤΑ

Έκπτωση στους φοιτητές απο τα ΕΛΤΑ Έκπτωση 30% στις τιμές για την αποστολή δεμάτων εσωτερικού από ή προς φοιτητές θα προσφέρουν, άμεσα, τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τα οποία, το μόνο που χρειάζονται να κάνουν οι φοιτητές ή οι φοιτήτριες, προκειμένου να επωφεληθούν της έκπτωσης, είναι να δείξουν το φοιτητικό τους πάσο και να δώσουν τον αριθμό του πάσου, αν στέλνουν δέμα σε φοιτητή ή φοιτήτρια στο ταχυδρομικό κατάστημα ή ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής τους. Με την έκπτωση 30%, οι τιμές για όλη την Ελλάδα προσδιορίζονται σε 2,87 ευρώ για δέμα 2 κιλών, σε 4,27 ευρώ για δέμα 5 κιλών και σε 6,51 ευρώ για δέμα 10 κιλών. Η έκπτωση για τους φοιτητές ισχύει και για αποστολές δεμάτων οποιουδήποτε βάρους. πηγη:ΑΠΕ
04/04/2013 - 10:42

Αυξήσεις της ΔΕΗ στο ρεύμα πόσο αυξάνεται τον Μάιο

Νέες Αυξήσεις της ΔΕΗ στο ρεύμα τον Μάιο πόσο αυξάνεται Αυξήσεις στο ρεύμα , και μάλιστα σε δύο δόσεις, καταφθάνουν για τους οικιακούς καταναλωτές της ΔΕΗ από τον επόμενο μήνα. Η πρώτη δόση απο τις αυξήσεις στο ρευμα ερχεται τον Μάιο και υπολογίζεται σε 2,7% και η δεύτερη δοση σε 5,6% στο τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας τα παραπάνω προκύπτουν από τα εξειδικευμένα στοιχεία που έδωσε η διοίκηση της ΔΕΗ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για το 2012. Οι προβλέψεις της ΔΕΗ, με βάση και τα παραπάνω ποσοστά μεσοσταθμικών αυξήσεων, αθροίζονται σε συνολικά έσοδα ύψους 6,4 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ φέτος. Ειδικότερα, οι πωλήσεις ενέργειας εκτιμάται ότι θα αποφέρουν έσοδα 6,1 δισ. ευρώ το 2013. Οι «μεσοσταθμικές» αυξήσεις της ΔΕΗ στο ρευμα είναι ο μέσος όρος όλων των τιμολογίων, κάποια από τα οποία επιβαρύνονται λιγότερο. Ως αποτέλεσμα, η μεσοσταθμική αύξηση μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αντιμετωπίζει τελικά ο καταναλωτής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΔΕΗ έχει υπολογίσει μεσοσταθμικά το ποσοστό της πρώτης αύξησης των τιμολογίων φέτος σε 8,8%. Σε αντίθεση με τα οικιακά τιμολόγια (χαμηλή τάση), που θα φέρουν και το 2013 τα έσοδα, η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει εκπτώσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στις βιομηχανίες της υψηλής και μέσης τάσης. Η έκπτωση θα μπορούσε να προέλθει από τη λειτουργία του μέτρου της διακοπτόμενης σύνδεσης.
03/04/2013 - 14:57

Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας των ιδιωτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο

Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας των ιδιωτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο Επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ στην ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει το δεκαετές πρόγραμμα του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που υπεβλήθη χθες προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Σ. Βάσσος μιλώντας σήμερα σε επενδυτικό φόρουμ με θέμα "Επανεκκινώντας την ανάπτυξη". Στο ίδιο συνέδριο ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) κ. Ντίνος Μπενρουμπή επεσήμανε τον κίνδυνο να κλείσουν τις επόμενες ημέρες οι ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, λόγω χρεών προς τη ΔΕΠΑ. Πηγές της ΔΕΠΑ ανέφεραν πάντως ότι η εταιρία έχει ζητήσει εγγυήσεις από τους ηλεκτροπαραγωγούς και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις μαζί τους, ενώ διέψευσαν το ενδεχόμενο διακοπής της τροφοδοσίας. Αναλυτικότερα, το δεκαετές πλάνο ανάπτυξης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα έργα διασύνδεσης των Κυκλάδων και της Κρήτης με το ηπειρωτικό δίκτυο, την αναβάθμιση του δικτύου στην Πελοπόννησο, την κατασκευή δεύτερης διασύνδεσης με τη Βουλγαρία, κ.α. Η διασύνδεση των Κυκλάδων είχε προκηρυχθεί πέρυσι αλλά ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. Η νέα προκήρυξη έχει τεθεί σε διαβούλευση και προβλέπει την κατασκευή του έργου σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει τη διασύνδεση Λαύριο-Σύρος-Τήνος-Πάρος-Μύκονος και σε δεύτερη φάση το 2020-2021 ακλουθούν οι διασυνδέσεις Πάρος-Νάξος-Μύκονος και η πόντιση δεύτερου καλωδίου που θα συνδέσει το Λαύριο με τη Σύρο. Για τη διασύνδεση με την Κρήτη αναμένεται ως το καλοκαίρι η απόφαση αν θα γίνει μέσω Πελοποννήσου ή Αττικής. Στόχος είναι να τεθεί σε λειτουργία το 2019. Οι διασυνδέσεις των νησιών θα επιτρέψουν την απορρόφηση περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αλλά κυρίως θα μειώσουν το κόστος παραγωγής στα νησιά που ηλεκτροδοτούνται από πετρελαϊκές μονάδες, μειώνοντας αντίστοιχα τη δαπάνη για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος, για να καλύψουν μεταξύ άλλων το αυξημένο κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών. Ο κ. Μπενρουμπή επανέφερε το ζήτημα των χρεών του Διαχειριστή και του Λειτουργού της αγοράς (ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ) προς τις ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο που φθάνουν όπως είπε σε 400 εκατ. ευρώ. Ισόποσο είναι το χρέος των ιδιωτών προς τη ΔΕΠΑ για τις αγορές φυσικού αερίου, που δημιουργεί όπως είπε ο ίδιος κίνδυνο διακοπής της τροφοδοσίας τις επόμενες ημέρες και της λειτουργίας των μονάδων. Εξέφρασε πάντως την πίστη ότι θα βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις ώστε οι ιδιωτικές μονάδες (έξι των αριθμό, συνολικής ισχύος 2500 μεγαβάτ) να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο κ. Μίλτος Ασλάνογλου, αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι πρέπει να δοθούν λύσεις πολύ σύντομα στα προβλήματα της ενεργειακής αγοράς. Στόχος είναι να έχουμε μια αγορά που θα είναι σε θέση να πληρώνει τις υποδομές που απαιτούνται, σημείωσε ο κ. Ασλάνογλου και τόνισε την ανάγκη να ληφθούν γρήγορα μέτρα για να αντιμετωπισθούν οι δομικές καθυστερήσεις και ασυμμετρίες στην ελληνική αγορά. Ο κ. Ι. Κοπανάκης παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ στον τομέα παραγωγής επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι τον επόμενο μήνα θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία η νέα μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΗ στο Αλιβέρι. Τόνισε επίσης ότι η νέα λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα που ανατέθηκε πρόσφατα θα παράγει περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις υφιστάμενες μονάδες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και λιγότερους ρύπους. Τέλος ο κ. Ε. Δοντάς, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας επεσήμανε την ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και ιδίως για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. πηγη:ΑΠΕ
30/03/2013 - 08:36

Τιμολόγια ΕΥΔΑΠ 2013 ποσο μειώνονται

Τιμολόγια ΕΥΔΑΠ 2013 σε ποια γινεται μείωση πόσο μειώνονται Ανακοινωθηκαν απο την ΕΥΔΑΠ τα νεα τιμολόγια νερού 2013 .Συγκεκριμένα εγκρίθηκε σήμερα ομόφωνα από το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ η πρόταση των υπηρεσιών της εταιρείας για μειώσεις στα νέα τιμολόγια . Θα ακολουθήσει εισήγηση προς τα συναρμόδια υπουργεία, η οποία αφού γίνει αποδεκτή, θα εκδοθεί σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Όπως υπογραμμίζει η ΕΥΔΑΠ σε ανακοίνωσή της, με τη συγκεκριμένη απόφασή της: 1) Ανακουφίζει τα βαρύτατα πληττόμενα νοικοκυριά και κυρίως εκείνους που ζουν σε μικρά ή πολύ μικρά διαμερίσματα (νέα ζευγάρια, μικρές οικογένειες, κλπ.) και εντάσσονται στα τιμολόγια της 1ης και 2ης κλίμακας. Ο μέσος καταναλωτής νερού (10 m3 τον μήνα ή 30 m3 το τρίμηνο), θα δει μείωση της τάξης του 1,6 %. Ο έχων πάρα πολύ μικρή κατανάλωση ( 5m3 το μήνα ή 15 m3 το τρίμηνο) θα δει μείωση της τάξης του 2,4%. 2) Βοηθάει, έστω και οριακά τις επιχειρήσεις, άρα και την ανάπτυξη, με μείωση του επαγγελματικού τιμολογίου της έως και 1,0%. 3) Ενισχύει το κοινωνικό της πρόσωπο με μείωση κατά 20% και επέκταση του φιλανθρωπικού της τιμολογίου σε ιδρύματα, όπως άσυλα, γηροκομεία, αλλά και φιλανθρωπικά ιδρύματα που φιλοξενούν σε μόνιμη βάση παιδιά. 4) Βοηθάει τα νησιά μας με μείωση της τάξης του 21%, ενώ μειώνει και τις χρεώσεις στους Δήμους και το Δημόσιο. Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ έχει πρόθεση μόλις ολοκληρωθεί αφενός η παραλαβή των δικτύων των Δήμων (ώστε να σταματήσει η τεράστια αυτή «αιμορραγία») και αφετέρου η είσπραξη του υπέρογκου χρέους των Δήμων, να προχωρήσει σε περαιτέρω εξορθολογισμό του τιμολογίου, ώστε να ανακουφίσει τους καταναλωτές. «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και μεγάλος σεβασμός στους εργαζόμενους και συνεργάτες της ΕΥΔΑΠ που βοήθησαν καταλυτικά να μειωθούν σημαντικά οι δαπάνες της Εταιρείας, επιτρέποντας έτσι τη μείωση των τιμών», τόνισε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Στέλιος Σταυρίδης. Οι πίνακες με τις μειώσεις, όπως τους παραθέτει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, έχουν ως εξής: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΔΑΠ 2013 (1) ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ α) Στην 1η κλίμακα (2 - 5 m3 κατανάλωση τον μήνα) η τιμή διαμορφώνεται από 0,4138 € σε 0,35 €, δηλαδή έχουμε μείωση κατά 15,4 %. β) Στη 2η κλίμακα (5 - 20 m3) η τιμή από 0,6471 € γίνεται 0,64 €. Η έκπτωση στην κλίμακα είναι 1,1%, αλλά υπάρχει και η ενσωματωμένη ωφέλεια - του 15,4% - της 1ης κλίμακας. γ) Στην 3η κλίμακα (20 - 27 m3) η τιμή μειώνεται από 1,8566 € σε 1,83 €, δηλαδή μειώνεται κατά 1,4%. δ) Στην 4η κλίμακα η τιμή μειώνεται από 2,5992 € σε 2,56 €, δηλαδή μειώνεται κατά 1,5%. ε) Στην 5η κλίμακα η τιμή μειώνεται από 3,2357 € σε 3,20 €, δηλαδή μειώνεται κατά 1,1%. Το πάγιο της ΕΥΔΑΠ καθορίζεται σε 1,00 €/μήνα, ήτοι 3,00 €/τρίμηνο (συν Φ.Π.Α 23%), το οποίο αντιστοιχεί σε μέρος του σταθερού κόστους της, που σημειωτέον είναι ανεξάρτητο από την κατανάλωση. Το κόστος αυτό σχετίζεται με την υποδομή και ετοιμότητα της εταιρείας να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της στους καταναλωτές (μέτρηση, τιμολόγηση, είσπραξη, συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης), ασχέτως εάν τις χρησιμοποιούν ή όχι. (2) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η ΕΥΔΑΠ βοηθά την επιχειρηματικότητα : Οι δύο κλίμακες του βιομηχανικού και επαγγελματικού τιμολογίου διαμορφώνονται από 0,8381€ και 0,9866 €, σε 0,83 € και 0,98 € αντίστοιχα, μειώνονται δηλαδή 1% και 0,7%. (3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΗΜΩΝ Η ΕΥΔΑΠ συμπαραστέκεται στους Δήμους : Μειώνεται από 0,9972 € σε 0,98 €, δηλαδή κατά 1,72% (αρκεί να πληρώσουν!!). (4) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γίνεται έκπτωση 20% στο φιλανθρωπικό τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο διαμορφώνεται από 0,286 €/m3 σε 0,23 €/m3. Επιπροσθέτως, προτείνεται η επέκταση του φιλανθρωπικού τιμολογίου και σε ιδρύματα που φιλοξενούν σε μόνιμη βάση παιδιά, αναξιοπαθούντες και ηλικιωμένους. Τα ιδρύματα στα οποία θα χορηγείται το φιλανθρωπικό τιμολόγιο, θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ. (5) ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ Το τιμολόγιο εφοδιασμού πλοίων (επαγγελματικό) από 2,4401 €/m3 γίνεται 2,40 €, δηλαδή μειώνεται κατά 1,64%. (6) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η τιμή νερού για τις Κυκλάδες μειώνεται από 0,6180 € σε 0,4880 € (όσο και για τους Δήμους της Αττικής), δηλαδή μειώνεται κατά 21%. (7) ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Ο μεγαλύτερος εξορθολογισμός επέρχεται σε περίπτωση διαρροών διότι καταργείται η χρέωση τέλους αποχέτευσης. Με τον νέο τρόπο χρέωσης, στις περιπτώσεις διαρροών, ο καταναλωτής επωφελείται επί πλέον μείωσης κατά 37%, αφού η μέση έκπτωση (σε περίπτωση διαρροής) από την ΕΥΔΑΠ εκτοξεύεται από το 51% που είναι σήμερα στο 69,5 %.
28/03/2013 - 16:45

Φυσικο αεριο η πετρέλαιο ποιό είναι οικονομικότερο

Φυσικο αεριο η πετρέλαιο ποιό είναι πιο οικονομικό Φυσικο αεριο η πετρέλαιο ποιό είναι ποιό οικονομικό ? Κατά 38% οικονομικότερο σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης είναι το φυσικό αέριο, μετά την εξίσωση του φόρου στα ντίζελ κίνησης και θέρμανσης, ενώ σε σχέση με το ηλεκτρικό η διαφορά τιμής του φυσικού αερίου φθάνει στο 50%. Ωστόσο η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Αττική το 2012 μειώθηκε κατά 17%, κάτι που αποδίδεται τόσο στην κρίση όσο και στον ηπιότερο φετινό χειμώνα. Ενδεικτικά για μια πολυκατοικία δέκα διαμερισμάτων το κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο (για 8000 λίτρα) διαμορφώνεται στα 10.510 ευρώ τον χρόνο ενώ με φυσικό αέριο (για 7.330 κυβικά) η δαπάνη είναι 6.480 ευρώ. Με τις διαφορές αυτές η απόσβεση της επένδυσης για την εγκατάσταση φυσικού αερίου (χωρίς αλλαγή του λέβητα) γίνεται σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία προκύπτουν από ενημερωτική εκδήλωση της ΕΠΑ Αττικής για τα αποτελέσματα του 2012. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της εταιρίας Χ. Μπαλάσκα η κατανάλωση αερίου στο λεκανοπέδιο έφθασε το 2012 στα 271,8 εκατ. κυβικά μέτρα, από 328,1 εκατ. το 2011, δηλαδή μειώθηκε κατά 17% παρά το γεγονός ότι την περυσινή χρονιά συνδέθηκαν πάνω από 20.000 νοικοκυριά στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ήταν μεγαλύτερο στον οικιακό τομέα (22%, σε μεμονωμένες περιπτώσεις ξεπερνά και το 30%), και στις βιομηχανίες (20%) αλλά μικρότερο στα κτίρια του Δημοσίου. Επίσης, υπαρκτό αλλά συγκρατημένο είναι το ενδιαφέρον των καταναλωτών για μετατροπή των κεντρικών θερμάνσεων σε φυσικό αέριο, λόγω κυρίως του κόστους της επένδυσης. Συγκεκριμένα το 2012 έβαλαν φυσικό αέριο περίπου 20.000 νοικοκυριά, έναντι 25.000 το 2011. Για το 2013 ο στόχος της ΕΠΑ Αττικής είναι να προστεθούν 15.000 νοικοκυριά και να φθάσουν στις 300.000, από 285.000 στο τέλος του 2012. Πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου έχουν αυτή τη στιγμή 700.000 νοικοκυριά στην Αττική, ή το 55% του συνόλου. Οι επενδύσεις ανάπτυξης του δικτύου αναμένονται σχετικά συγκρατημένες (8 εκατ. ευρώ φέτος) και η έμφαση θα δοθεί στην μεγιστοποίηση της διείσδυσης στις περιοχές που υπάρχει δίκτυο, με τα προγράμματα εκπτώσεων στα τέλη σύνδεσης και χρηματοδότησης του κόστους μετατροπής που εφαρμόζει ήδη η ΕΠΑ. Οι τιμές του φυσικού αερίου σύμφωνα με τον κ. Μπαλάσκα διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι καθώς μεσολάβησαν μειώσεις της τάξης του 6% λόγω αντίστοιχης μείωσης της τιμής προμήθειας του φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ και τους προμηθευτές της, Gazprom και Sonatrach. Σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που κυμαίνονται στο 1,7 % του συνόλου. Η ΕΠΑ Αττικής το 2012 παρουσίασε κέρδη ύψους 20,7 εκατ. ευρώ, από 30,6 εκατ. το 2011. Στον τζίρο του φυσικού αερίου, που κυμαίνεται στα 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο, προστίθεται και ο κύκλος εργασιών των εγκαταστατών, συντηρητών, πωλητών συσκευών κλπ. που έφθασε το 2011-2012 σε 350 εκατ. ευρώ.
22/03/2013 - 16:45

ΕΥΔΑΠ Μείωση τιμολογίων εως 2,5%

ΕΥΔΑΠ Μείωση τιμολογίων στις 28 Μαρτίου η απόφαση Μείωση τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ κατά 1,5% - 2,5% και την μείωση στα φιλανθρωπικά τιμολόγια κατά 20% θα κληθεί να εγκρίνει το Δ.Σ. της εταιρίας στις 28 Μαρτίου, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Στέλιος Σταυρίδης. Ειδικότερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Στέλιος Σταυρίδης δήλωσε: «Οι άνθρωποι της ΕΥΔΑΠ, με μεγάλη κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, μετά από πλήρη μελέτη όλων των στοιχείων, κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα αυτό που είχαμε υποσχεθεί πριν από 3 μήνες: Στις 28 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο θα συζητήσει για να εγκρίνει την εισήγηση μείωσης των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης, που θα σταλεί προς τα συναρμόδια Υπουργεία. Η μείωση των δαπανών και της σπατάλης, μας κάνει αισιόδοξους ότι παρά τις μειώσεις των τιμολογίων, τα κέρδη της ΕΥΔΑΠ δεν θα επηρεαστούν. Η έμφαση έχει δοθεί στο μέσο και πολύ μικρό καταναλωτή, που σήμερα βρίσκεται στα όρια της φτώχιας. Η ΕΥΔΑΠ προτείνει μειώσεις της τάξεως του 1,5-2,5% στις χρεώσεις των οικιακών τιμολογίων και περίπου 20% στο φιλανθρωπικό τιμολόγιο.Μεγάλη μείωση και περαιτέρω ανορθολογισμός θα επέλθει και στις χρεώσεις σε περίπτωση διαρροών. Ειδικά για το θέμα των διαρροών, η ΕΥΔΑΠ ζητά από τους καταναλωτές να καταχωρήσουν το κινητό και το email τους στο www.eydap.gr ή στο πίσω μέρος του λογαριασμού τους, για να ενημερώνονται σε περίπτωση αυξημένης κατανάλωσης.»
20/03/2013 - 17:27

Διορθωση στοιχείων ΕΥΔΑΠ μεσω Ιντερνετ

Διόρθωση στοιχείων ΕΥΔΑΠ μεσω Ιντερνετ δικαιολογητικά Η ηλεκτρονική διόρθωση στοιχείων στην ΕΥΔΑΠ προσφέρεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Για Νομικά Πρόσωπα παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ.Για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας σε μια παροχή σας, δώστε πρώτα τον Αριθμό Μητρώου (1) και τον Αριθμό Μετρητή (2), όπως ακριβώς αναγράφονται σε κάποιο λογαριασμό της παροχής (κεφαλαία ελληνικά). Ακολούθως μπορείτε:- να εισάγετε/διορθώσετε τα στοιχεία του Καταναλωτή (ιδιοκτήτη, ενοίκου)- να χαρακτηρίσετε την παροχή σαν κοινόχρηστη- να ορίσετε διαφορετική διεύθυνση παράδοσης του λογαριασμού. Προσέξτε:Εάν επιλέξτε αποστολή των παραστατικών με φαξ, η εκπρόθεσμη υποβολή τους θα οδηγήσει στην απόρριψη του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΞΤΕ:Η υποβολή των προς διόρθωση στοιχείων πρέπει για λόγους εγκυρότητας να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρασταστικά:Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής σας Ταυτότηταςκαι για την περίπτωσηΕνοίκου: Θεωρημένο από ΔΟΥ μισθωτήριο συμβόλαιοΚοινόχρηστης Παροχής: Κατάλληλη εξουσιοδότησηΤα παρασταστικά πρέπει να αποσταλούν εντός 5 ημερών με φαξ στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο ή να υποβληθούν κατά τη διαδικασία διόρθωσης ηλεκτρονικά.Για την ηλεκτρονική υποβολή τα παραστατικά πρέπει να είναι ήδη διαθέσιμα στον Ηλ.Υπολογιστή σας σε σκαναρισμένα αρχεία κατάλληλης συμπίεσης (ευκρινή-μικρού μεγέθους). Για να διορθωση στοιχείων στην ΕΥΔΑΠ πατήστε εδώ
20/03/2013 - 09:53

ΕΥΔΑΠ μείωση στα τιμολόγια νερού

ΕΥΔΑΠ μείωση στα τιμολόγια νερού Αύριο Πέμτπη αναμένεται η απόφαση της ΕΥΔΑΠ για τα τιμολόγια νερού που αναμένεται να υπάρξει μείωση 5,5% . Η αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ θα είναι η τελευταία για τον Προεδρο της ΕΥΔΑΠ Στέλιο Σταυρίδη που μεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ. Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ είχε προαναγγείλει την μείωση στα τιμολόγια νερού εδω και πολλούς μήνες. Το αυριανό διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ αναμένεται να αποφασίσει την κλιμακωτή μείωση στα τιμολόγια. Η ΕΥΔΑΠ προχωρεί στη μείωση των τιμολογίων αφου υπάρχουν τεράστια αποθέματα νερού στους τέσσερις ταμιευτήρες .
15/03/2013 - 12:40

ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ Δεν προκύπτει αλλαγή στάσης του υπουργείου Οικονομικών στο μείζον θέμα που έχει ανακύψει με τις περιπτώσεις ακινήτων που βαρύνονται με ΕΕΤΗΔΕ στη βάση λανθασμένων στοιχείων, αν και υπάρχουν δήμοι που δεν απέστειλαν εγκαίρως τις μεταβολές στον αρμόδιο φορέα Διαχείρισης Δικτύου της ΔΕΗ, τον ΔΕΔΔΗΕ για να διορθωθούν τα λάθη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Πολλοί βουλευτές έχουν επισημάνει με ερωτήσεις τους το πρόβλημα στο υπουργείο Οικονομικών και ζητούν λύση. Στις 13 Μαρτίου, διαβιβάστηκε στη Βουλή ακόμη ένα έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο υπογράφεται από τον υφυπουργό Γιώργο Μαυραγάνη και στο οποίο επαναλαμβάνεται: «Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιοι δήμοι δεν απέστειλαν εμπρόθεσμα (μέχρι 31.3.2012) τα στοιχεία με τις διορθώσεις, τούτο είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αλληλουχία μη ενημέρωσης των στοιχείων των ακινήτων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθότι η ΔΕΗ δεν ενημερώθηκε για τις αλλαγές αυτές και συνεπώς δεν απέστειλε τα στοιχεία των ακινήτων στην ορθή τους, μετά τις διορθώσεις, κατάσταση. Επίσης, μεταβολές που δόθηκαν από τους δήμους στο ΔΕΔΔΗΕ μετά την 31.3.2012 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012». Για τη διόρθωση των λαθών στα στοιχεία υπολογισμού του ΕΕΤΗΔΕ έτους 2011, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που είχαν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία, είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις για τη διόρθωση στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, οι δήμοι όλης της χώρας είχαν υποχρέωση να ελέγξουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης και, στην περίπτωση που έπρεπε, να προβούν στη διόρθωσή τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι δήμοι όφειλαν να αποστείλουν μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2012 τις ενημερωμένες καταστάσεις στον Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ. Η ημερομηνία αυτή άτυπα ίσχυσε μέχρι 31η Μαρτίου 2012. ΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ 2013 πηγη :ΑΠΕ
15/03/2013 - 12:26

ΙΝΚΑ Αντίθετη στη διατήρηση του ΕΕΤΗΔΕ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

ΙΝΚΑ Αντίθετη στη διατήρηση του ΕΕΤΗΔΕ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ Tην αντίθεσή της εκφράζει η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος- ΙΝΚΑ στη διατήρηση του ΕΕΤΗΔΕ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Υπενθυμίζει ότι προσέβαλε το "χαράτσι" της ΔΕΗ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο με την 1011/12 απόφασή του δέχτηκε ότι δεν μπορεί να συνδέεται το ΕΕΤΗΔΕ με την πληρωμή της ΔΕΗ, ούτε να διακόπτεται το ρεύμα του καταναλωτή που δεν πληρώνει το χαράτσι. Όπως αναφέρει το ΙΝΚΑ το κράτος έχει προσφύγει στον Άρειο Πάγο και ζητά να διακόπτεται το ρεύμα, όταν δεν πληρώνεται το "χαράτσι". Ως εκ τούτου, το ΙΝΚΑ ενημερώνει ότι λόγω οικονομικής αδυναμίας ίσως να μην μπορέσει να παραστεί με δικηγόρο στη συζήτηση για το ίδιο θέμα στον Άρειο Πάγο και ζητά την οικονομική συνδρομή των πολιτών για τα έξοδα της δίκης. Σημειώνει δε ότι "είναι βασικό μαζί με τις κινητοποιήσεις των Πολιτών-Καταναλωτών να υπάρχουν και οι δικαστικές ενέργειες" και παράλληλα καλεί τους πολίτες την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 9 το πρωί στον Άρειο Πάγο, επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας, για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους.
14/03/2013 - 09:32

Άρειος Πάγος : Συνταγματικό το «χαράτσι» στα ακίνητα

Άρειος Πάγος : Συνταγματικό το «χαράτσι» στα ακίνητα Υπέρ της συνταγματικότητας του ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) το λεγόμενο «χαράτσι» που επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτες ακινήτων και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τάχθηκε με εισήγησή του προς το Δ’ Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου ο αρεοπαγίτης Γ. Σακκάς.... Υποστηρίζοντας τη συνταγματικότητα της σχετικής ρύθμισης, ο κ. Σακκάς ζήτησε να αναιρεθεί η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία το «χαράτσι» στα ακίνητα είναι αντισυνταγματικό και θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου είχε προκαλέσει πρόβλημα στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών καθώς ήταν άμεσα εκτελεστή. Το υπουργείο είχε ζητήσει, τότε, την αναστολή και την αναίρεση της απόφασης από τον Άρειο Πάγο. Ήδη, ο Άρειος Πάγος έχει αποφασίσει την αναστολή της απόφασης για λόγους δημοσίου συμφέροντος (προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2011 και του 2012) και τώρα βάση της εισήγησης που έκανε ο κ. Σακκάς η απόφαση θα πρέπει και να αναιρεθεί. Στην εισήγησή του ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός υιοθετεί την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σύμφωνα με την οποία το τέλος ακινήτων είναι συνταγματικό, αντισυνταγματική όμως είναι η διακοπή του ρεύματος εφόσον δεν εξοφληθεί. Ακόμη, ο κ. Σακκάς ο δέχεται όπως και το ΣτΕ, ότι αφού το «χαράτσι» επιβλήθηκε εκτάκτως για να αντιμετωπιστούν τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, «δεν μπορεί να θεωρηθεί επέμβαση στην περιουσία των φορολογουμένων δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό…». Τέλος, ο αρεοπαγίτης δέχεται ότι το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011 με το οποίο θεσπίστηκε το τέλος ακινήτων συνιστά ανεκτό περιορισμό της περιουσίας η επιβολή του δεν αντίκειται στο άρθρο 78 του Συντάγματος.
13/03/2013 - 18:51

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ που εκδηλώθηκε απόψε με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα περιοχές του λεκανοπεδίου. Η βλάβη εκδηλώθηκε στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου, στις 16.46. Χωρίς ρεύμα έμειναν περιοχές σε Περιστέρι, Κορυδαλλό, Κερατσίνι, Ταύρο, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νίκαια, Πειραιά και Παλαιό Φάληρο. Η αποκατάσταση της βλάβης έγινε σταδιακά και ολοκληρώθηκε στις 6 το απόγευμα.

Η Επικαιρότητα Τώρα