ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

03/06/2013 - 09:15

30 Θέσεις εργασίας στον Δήμο Ζωγράφου

30 Θέσεις εργασίας στον Δήμο Ζωγράφου Ο Δήμος Ζωγράφου προτίθεται να προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στην υπηρεσία Καθαριότητας. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 1 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΥΕ Εργατών 2 ΜΗΝΕΣ 30 Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις καλούνται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αναρτήσεως της ανακοίνωσης να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου ,επισυνάπτοντας τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά. 1. Απλή Αίτηση2. Φωτοτυπία ταυτότητας3. Κάρτα ανεργίας4. Υπεύθυνη δήλωση μονίμου κατοικίαςΤα δικαιολογητικά να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
31/05/2013 - 10:35

Έρχονται Προσλήψεις σε νησιωτικούς δήμους

Έρχονται Προσλήψεις σε νησιωτικούς δήμους Με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που παρουσίαζει το dikaiologitika.gr ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους της χώρας που δεν εμπίπτουν βάση του νόμου στους περιορισμούς των προσλήψεων. Η εγκύκλιος καθορίζει τους νησιωτικούς δήμους που μπορούν να στείλουν τα στοιχεία στο υπουργείο Εσωτερικών, των κενών θέσεων , ωστε να καλυφθούν είτε με μετατάξεις υπαλλήλων είτε εφόσον δεν υπάρξει ενδιαφέρον με νέες προσλήψεις . Οι νησιωτικοί δήμοι που μπορούν να λάβουν έγκριση απο το υπουργείο για να προχωρήσουν σε προσλήψεις είναι οι δήμοι στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου,αλλά και οι δήμοι Κυθήρων, Σαλαμίνας, Αγκιστρίου, Αίγινας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας, Σαμοθράκης, Σκύρου, Θάσου, Ελαφόνησου, Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκόπελου και Γαύδου, οι οποίοι πληρούν την αρχή «ένα νησί ένας δήμος». Ακολουθεί η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τις προσλήψεις σε νησιωτικούς δήμους που παρουσίαζει το dikaiologitika.gr Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος “Καλλικράτης” και τηνυλοποίηση του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η στήριξη των νησιωτικών Δήμων λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα χρονική συγκυρία. Το Υπουργείο Εσωτερικών, εφαρμόζοντας τη ρήτρα νησιωτικότητας, που επιβάλλει σε κάθε δράση και απόφαση να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών και η μέριμνα για την ανάπτυξη τους, συμφώνως με το άρθρο 101 του Συντάγματος, προέβη στην επεξεργασία της υ ποπαρ. ΣΤ1 περ. 3 εδ. γ΄ του ν. 4093/2012, με την οποία διασφαλίζεται ότι «οι προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010». Αναφορικά με την ανωτέρω διάταξη, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην έκδοση της αριθμ. πρωτ. οικ. 6315/15-2-2013 εγκυκλίου, με την οποία σας ενημερώσαμε για την ψήφιση της διατάξεως και διευκρινίστηκε ότι «νησιωτικός δήμος» νοείται αυτός που πληροί την αρχή «ένα νησί ένας δήμος», που λήφθηκε υπόψη κατά το χωροταξικό σχεδιασμό του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, καθώς και όσοι εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 204 του ίδιου νόμου. Πιο συγκεκριμένα, εκτός των δήμων που ανήκουν στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου, οι οποίοι εμπίπτουν στο άρθρο 204 του ν. 3852/2010, στις ανωτέρω ρυθμίσεις του ν. 4093/2012 εμπίπτουν και οι δήμοι Κυθήρων, Σαλαμίνας, Αγκιστρίου, Αίγινας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας, Σαμοθράκης, Σκύρου, Θάσου, Ελαφόνησου, Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκόπελου και Γαύδου, οι οποίοι πληρούν την αρχή «ένα νησί ένας δήμος». Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, όπως ρητώς προκύπτει από το λεκτικό της διατάξεως, αυτή αφορά στους νησιωτικούς δήμους, δηλαδή όχι στους ΟΤΑ α΄ βαθμού εν γένει (όπου στην έννοια των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, πέραν των δήμων ανήκουν και τα δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα δημοτικά Ιδρύματα και οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3584/2007, όπως ισχύει). Κατά συνέπεια, τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ιδρύματα και οι Σύνδεσμοι υπάγονται, ως προς την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, στους περιορισμούς του άρθρου 11 του ν. 3833/2011, όπως ισχύει. Στους ίδιους περιορισμούς υπάγονται και τα ν.π.ι.δ. των ΟΤΑ. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των νησιωτικών Δήμων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, προκειμένου ναδιασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες, η εδραίωση της οικονομικής τους αυτοτέλειας, η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και η υλοποίηση των υποχρεώσεών τους, που πληθαίνουν ή αλλάζουν τρόπο εκτέλεσης βάσει των νέων δεδομένων (λόγω, παραδείγματος χάριν, των ενεργειών στις οποίες υποχρεούνται να προβαίνουν οι Οικονομικές τους Υπηρεσίες ή της χρήσης των νέων τεχνολογιών). Όσον αφορά στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που υφίστανται στους νησιωτικούς Δήμους, εφιστούμε την προσοχή σας στα κάτωθι:Η ανωτέρω διάταξη συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν απαιτείται απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωσή διορισμών που ενδεχομένως εκκρεμούν από παλιές προκηρύξεις στους νησιωτικούς Δήμους. Ως εκ τούτου, οι Δήμοι μπορούν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση ολοκλήρωση των εν λόγω διορισμών.Στην περίπτωση νησιωτικών Δήμων όπου - μετά την ολοκλήρωση των κατά τα ανωτέρω προσλήψεων - υφίστανται ακόμη αναγκαίες προς πλήρωση κενές οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού, ο Δήμος δύναται να προβεί στην κάλυψη κενών οργανικών του θέσεων με εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί μετατάξεων ή με την υποβολή αιτήματος για πρόσληψη, βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.Το Υπουργείο Εσωτερικών προκρίνει, μεταξύ των δύο ανωτέρω επιλογών, την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε νησιωτικούς Δήμους με μετατάξεις, κατόπιν αιτήσεων υπαλλήλων. Η επιλογή αυτή συνάδει με την ευρύτερη κυβερνητική πολιτική ενθάρρυνσης της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, που αποτελεί μία από τις βασικές μεθόδους αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η ενθάρρυνση άλλωστε της εν λόγω επιλογής θα λειτουργήσει θετικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς θα προσφέρει τη δυνατότητασε πολίτες, που πραγματικά το επιθυμούν, να μεταφέρουν το κέντρο των βιοτικών και επαγγελματικών τους σχέσεων στα ελληνικά νησιά και μακριά από τα αστικά κέντρα, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό στην προαγωγή όχι μόνο των Δήμων με τη στενή υπηρεσιακή έννοια αλλά της τοπικής νησιωτικής κοινωνίας εν τω συνόλω.Επιπλέον, οδηγεί σε κάλυψη των κενών θέσεων με υπαλλήλους διαθέτοντες ήδη εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, που έχουν την τεχνογνωσία άμεσα να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, ενώ επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται και δημοσιονομικό όφελος λόγω μείωσης της μισθολογικής δαπάνης των φορέων προέλευσης των μετατασσόμενων υπαλλήλων.Προτείνεται, επομένως, σε αυτούς τους Δήμους να επιλέξουν να προβούν στην έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετάταξη, σύμφωνα με τις κοινές, περί μετατάξεων, διατάξεις [ άρθρα 74 και 78 (περί παραμεθορίων) του ν.3584/2007, του άρθρου 58 του ν.3979/2011 και του άρθρου 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994, περί παραμεθορίων περιοχών ].Οι ανακοινώσεις αυτές παρακαλούμε όπως αποστέλλονται και στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας να προσδίδεται ευρεία δημοσιότητα και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να μπορούν, με αίτησή τους, να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.Εάν, παρά ταύτα, νησιωτικός Δήμος, στο πλαίσιο της κατοχυρωμένης από το Σύνταγμα διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειάς του και σύμφωνα με τουφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αποφασίσει αιτιολογημένα ότι κενές οργανικές του θέσεις δεν είναι σκόπιμο και προς το συμφέρον του να καλυφθούν από τη διαδικασία των μετατάξεων, σύμφωνα με όσα εκτενώς αναφέρθηκαν ανωτέρω, τότε δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα πρόσληψης, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.Προκειμένου να προωθηθούν τα αιτήματα των Δήμων για έγκριση στην ως άνω Επιτροπή θα πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ τηςΔιεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συνοδευόμενα από :1) Απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Στην απόφαση αυτή είναι απαραίτητο να αναφέρεται:i. Ο αριθμός των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την κάλυψη των οποίωνπροορίζεται η πρόσληψη του προσωπικού,ii. Τα προσόντα που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση από την κείμενη νομοθεσία κατά κατηγορία και κλάδο2) Αντίγραφο του ΟΕΥ του οικείου Δήμου, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού.Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι κενές.3) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου, με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων (για το τρέχον έτος και εφεξής), με ρητή αναφορά των αντίστοιχων Κωδικών Αριθμών, όπου προβλέπονται οι πιστώσεις.4) Εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία θα αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα της έγκρισης. Τα υπό έγκριση αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται συγκεντρωτικά δια των αρμοδίων Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο μας, αφού αυτές έχουν ελέγξει τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά. Διευκρινίζουμε ότι τυχόν μεμονωμένα αιτήματα πρόσληψης που έχουν ήδη αποσταλεί ή θα αποσταλούν μεμονωμένα από τους φορείς στο Υπουργείο δεν θα ληφθούν υπόψη.Δεδομένων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αφενός μεν ενημερώσετε άμεσα (και με e-mail) τους νησιωτικούς Δήμους χωρικής σας αρμοδιότητας για τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, αφετέρου δε μεριμνήσετε για την αποστολή των σχετικών αιτημάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
31/05/2013 - 09:23

20 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Κιλκίς

20 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Κιλκίς Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας 8 μήνες 20 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/97. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ. Καπέτα 17, απευθύνοντάς την στο Δήμο Κιλκίς υπόψη κ. Κυρτσίδη Δημήτριου (τηλ. Επικοινωνίας: 2341352150, 2341352227). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
30/05/2013 - 14:49

73 Θέσεις εργασίας στον Δήμο Κασσάνδρας

73 Θέσεις εργασίας στον Δήμο Κασσάνδρας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (73) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσάνδρεια Νομού Χαλκιδικής και συγκεκριμένα τους εξής, ανά έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 Δήμος Κασσάνδρας Κασσάνδρεια Ν. Χαλκιδικής ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων/ Φορτηγών 6 μήνες 10 101 Δήμος Κασσάνδρας Κασσάνδρεια Ν. Χαλκιδικής ΥΕ Εργατών-τριών (Συνοδοί απορριμματοφόρων) 6 μήνες 20 200 Δήμος Κασσάνδρας Κασσάνδρεια Ν. Χαλκιδικής ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων/ Φορτηγών 4 μήνες 15 201 Δήμος Κασσάνδρας Κασσάνδρεια Ν. Χαλκιδικής ΥΕ Εργατών-τριών (Συνοδοί απορριμματοφόρων) 4 μήνες 28 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κασσάνδρας, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Κασσάνδρεια , Διοικητήριο, Τ.Κ. 63077, Χαλκιδικής, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Μαγδαληνής Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2374350133). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
30/05/2013 - 12:44

5 Θέσεις εργασίας με 12μηνα Δήμος Θεσσαλονίκης

5 Θέσεις εργασίας με 12μηνα Δήμος Θεσσαλονίκης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας -Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 08 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : {loadposirion user239} ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμμα τος 1 102 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕήΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, 1 ι------------------------------------------------------------------------------------------- AAA: ΒΕΧ7ΩΡ5-ΡΜΙ ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμμα τος ΠΕ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, 103 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμμα τος 1 104 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμμα τος 1 105 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΡΓΑΤΩΝ/ΓΡΙΩ Ν ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης 1 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 31/5/2013 μέχρι και 10/6/2013 στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου A' 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κας Σινανιάν Ευπραξίας).Σημειώνεται ότι, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313/317116,317130,317626,317262.Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπυχού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτυχού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), ενώ τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν επίσης να αναζητηθούν ηλεκτρονικά: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ) β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ). ολη η προκηρυξη εδω
30/05/2013 - 09:19

9 Θέσεις εργασίας Δήμος Ιωαννίνων

9 Θέσεις εργασίας Δήμος Ιωαννίνων Ο Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από την υπ' αριθ. 228/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και την αριθ. 27627/6035/23-5-2013 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ ΜΟΣ ΑΤΟ ΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕ χειριστών μηχανήμάτων έργου 4 α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ'και Γ1 τουλάχιστον τάξης και Ομάδας Β' και Γ' τουλάχιστον τάξης. β. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση των αδειών, υπηρεσίας, ότι οι απαιτούμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. γ. Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ'και Γ1 τουλάχιστον τάξης και Ομάδας Β' και Γ' τουλάχιστον τάξης. β. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση των αδειών, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. γ. Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ'και Γ1 τουλάχιστον τάξης και Ομάδας Β' και Γ' τουλάχιστον τάξης. β. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος. γ. Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ'και Γ1 τουλάχιστον τάξης και Ομάδας Β' και Γ' τουλάχιστον τάξης. β. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος. γ. Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού - χειριστή αφορά θερμικά μηχανήματα τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών -χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει Δύο (2) μήνες του ΠΔ 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων του ΠΔ 22/1976, με τις ομάδες μηχανή μάτων του ΠΔ 31/1990. Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού - χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα μηχανήματα τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών - χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του ΒΔ της 07-06-1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων του ΒΔ της 07-06-1946, με τις ομάδες μηχανή μάτων του ΠΔ 31/1990. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «Περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής ΔΕ Τεχνιτών ηλεκτρολόγων 2 α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α' Ειδικότητας και 1^Κατηγορίας β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Λδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας και 1^ κατηγορίας, β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε_______ τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α'.ειδικότητας και 1^ κατηγορίας, β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος . ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α1 ειδικότητας και 1^ κατηγορίας, β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος . ΤΕ εργατών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) 3 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 § 2 του Ν.2527/97). Δύο (2) μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να είναι υγιείς και αρτιμελείς καινά έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών καθώς και ισχύουσα άδεια όπου απαιτείται.3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται:α) ότι δεν υπάρχει κώλυμα στο πρόσωπο τους βάσει των διατάξεων της παρ. 1 άρθρο 206 του ν. 3584/07, δηλ. ότι ο υποψήφιος δεν έχει το κώλυμα της υπέρβασης της δμηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α'και β'βαθμού κ.α.) μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και β) για το διάστημα από 19/7/2004 έως 31/12/2010 τα χρονικά διαστήματα που έχει εργασθεί στους πρώην Δήμους του Δήμου Ιωαννιτών αναφέροντας τη σχέση εργασίας και την ειδικότητά τους σ'αυτά. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7 2ος όροφος, τηλ: 2651361346) έως την Τρίτη 4/6//2013, αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Καλδάνη Εριφύλη και κ. Πανούτσος Χαρίλαος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
30/05/2013 - 09:11

11 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Ζαχάρως

11 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Ζαχάρως Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ζαχάρως, που εδρεύει στην Ζαχάρω, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 102 Δήμος Ζαχάρως Ζαχάρω ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 8 μήνες 8 103 Δήμος Ζαχάρως Ζαχάρω ΔΕ Οδηγών (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 3 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζαχάρως - Ηλείας, Τ.Κ. 27054, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κας Λαμπροπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 26253-60302). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ζαχάρως Ηλείας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
29/05/2013 - 15:22

Επιταγή εισόδου στο μισό οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για την Κρήτη

Επιταγή εισόδου στο μισό οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για την Κρήτη Αντίδραση του περιφερειάρχη για την μείωση σε 2.079 από τις 4.149 προκηρυγμένες θέσεις ανέργων στα προγράμματα κατάρτισης επιταγή εισόδου για την Κρήτη Για «αδικία σε βάρος της Κρήτης στα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και επιδοτούμενης απασχόλησης ανέργων, του υπουργείου Εργασίας» κάνει λόγο ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος σε δήλωσή του τονίζει σχετικα με το πρόγραμμα επιταγή εισόδου , ότι η «αφαίρεση 2.079 θέσεων κατάρτισης πρακτικής άσκησης και απασχόλησης νέων ανέργων από την περιφέρεια Κρήτης είναι απαράδεκτη και αντιβαίνει τους κανόνες των προκηρύξεων». Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Κρήτη που παράγει περίπου το 25% του τουριστικού προϊόντος συμβάλλοντας καταλυτικά στην απασχόληση και στην καταπολέμηση της ανεργίας του τομέα, θα λάβει μόλις το 6,7% των θέσεων κατάρτισης πρακτικής άσκησης και επιδοτούμενης απασχόλησης, ενώ άλλες περιοχές με ελάχιστο τουριστικό τομέα θα πάρουν τη "μερίδα του λέοντος". Από την Κρήτη, όπως αναφέρεται, που είναι πρώτη σε ρυθμούς αύξησης της ανεργίας στην χώρα από τις 4.149 προκηρυγμένες θέσεις ανέργων επιλέγησαν μόνο 2.079». Σύμφωνα με τον κ. Αρναουτάκη «από τις αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας αναμένεται να πληγούν και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός των ορίων της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες έχουν μειωμένες δυνατότητες επιδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκησης και προπαντός τη δυνατότητα απασχόλησης επιδοτούμενων ανέργων στο επόμενο διάστημα». Ο κ. Αρναουτάκης ανέφερε εξάλλου, ότι θα πάρει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της αδικίας όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, και ότι θα συνεργαστεί με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, Σωματεία Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Ενώσεις Ξενοδοχείων, Ομοσπονδίες Επαγγελματοβιοτεχών κ.α. «Στόχος μας είναι η Κρήτη να λάβει τις θέσεις που δικαιούται και της αναλογούν» τόνισε ο περιφερειάρχης Κρήτης.
29/05/2013 - 12:56

Προκηρύξεις Δημοσίου Μάιος 2013

Προκηρύξεις Δημοσίου Μάιος 2013 Στις παρακάτω παραγράφους μπορείτε να δείτε μερικές απο τις προκηρύξεις του δημοσιου για την περίοδο αυτή που είναι ανοικτές για αιτήσεις.Οι προκηρύξεις αφορούν προσλήψεις σε Πανεπιστήμια δήμους και άλλους οργανισμούς του δημοσίου .Ακολουθούν οι προκηρύξεις δημοσίου : EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKOΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN A N A K O I N Ω Σ HTο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 485/13-5-2013 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις εννέα (9) θέσεων ΔΕΠ ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ(Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277970, 210-7277313)Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης•Αριθ.Προκήρυξης: 1213011368/27-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΤ46ΨΖ2Ν-ΞΔΠ)-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»•Αριθ.Προκήρυξης: 1213011366/27-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΤ46ΨΖ2Ν-Η3Φ)-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Αρχιτεκτονική»•Αριθ.Προκήρυξης: 1213011377/27-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΤ46ΨΖ2Ν-Ζ4Η)-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαίοι Πολιτισμοί της Ανατολικής Μεσογείου» ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ(Πανεπιστημιούπολη, 15771, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7274947, 210-7274342)Τομέας Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας•Αριθ.Προκήρυξης: 1213011862/6-3-2013 (ΑΔΑ:ΒΕNT46ΨΖ2Ν-ΣΜΩ)-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Τροφίμων με έμφαση στον προσδιορισμό μικροσυστατικών τροφίμων»•Αριθ.Προκήρυξης: 1213011861/6-3-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΤ46ΨΖ2Ν-Ρ1Μ)-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Τροφίμων» ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462002, 210-7462040)Τομέας Μορφολειτουργικός•Αριθ.Προκήρυξης: 1213011838/6-3-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΤ46ΨΖ2Ν-8ΒΡ)-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσιολογία»•Αριθ.Προκήρυξης: 1213011837/6-3-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΤ46ΨΖ2Ν-ΓΦΦ)-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσιολογία» ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Δήλου 1Α, 11527, Γουδή, τηλ.: 210-7461402, 210-7461403)Τομέας Παθολογικός-Νοσηλευτικός•Αριθ.Προκήρυξης: 1213013394/28-3-2013 (ΑΔΑ:ΒΕNT46ΨΖ2Ν-Ψ3Ρ)-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική Νοσηλευτική» ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ(Θηβών 2, 11527, Γουδή, τηλ.: 210-7461117, 210-7461105)Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος•Αριθ.Προκήρυξης: 1213012323/12-3-2013 (ΑΔΑ:ΒΕN346ΨΖ2Ν-ΡΦΡ)-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 24 -07- 2013.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων, στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέσεις ως εξής:ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 1955)- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία»- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και Διοίκηση (Μάνατζμεντ) των Μ.Μ.Ε»ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 5851)- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσιες Κατασκευές»- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική του συνεχούς μέσου με έμφαση στην ελαστικότητα»ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ) (τηλ. Γραμματείας 2310 99 4179)- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Διαχείριση Φυσικών Πόρων»- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφική Ανάλυση και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία για τη Χωρική Ανάπτυξη»- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική Ανάπτυξη και Διεθνείς Στρατηγικές Χωροθέτησης»Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 387/3-4-2013 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Ιουνίου 2013.Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΣτο ΦΕΚ 364/29-3-2013 (Τεύχος Τρίτο), δημοσιεύτηκε η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ για το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:Τομέας Α': "Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών"- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Προγραμματισμός & Λογισμικό Συστημάτων με Έμφαση στα Κατανεμημένα και Ετερογενή Συστήματα".- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Προγραμματισμός Κατανεμημένων Συστημάτων".Τομέας Γ': "Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Οικονομικών Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας"- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικά Υποδείγματα Συστημάτων Πληροφοριών και Αποφάσεων" .Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 10 Ιουνίου 2013.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak2ae7a3b6eae9316bd063ed9cc877ab74').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2ae7a3b6eae9316bd063ed9cc877ab74 = 'sakel' + '@'; addy2ae7a3b6eae9316bd063ed9cc877ab74 = addy2ae7a3b6eae9316bd063ed9cc877ab74 + 'aueb' + '.' + 'gr'; var addy_text2ae7a3b6eae9316bd063ed9cc877ab74 = 'sakel' + '@' + 'aueb' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak2ae7a3b6eae9316bd063ed9cc877ab74').innerHTML += ''+addy_text2ae7a3b6eae9316bd063ed9cc877ab74+''; ) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣTo Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Καθηγητών, ως εξής:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ. 2810-394762 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakbecda4960c09b0fa8ccbd6915c069c9e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybecda4960c09b0fa8ccbd6915c069c9e = 'medsec' + '@'; addybecda4960c09b0fa8ccbd6915c069c9e = addybecda4960c09b0fa8ccbd6915c069c9e + 'med' + '.' + 'uoc' + '.' + 'gr'; var addy_textbecda4960c09b0fa8ccbd6915c069c9e = 'medsec' + '@' + 'med' + '.' + 'uoc' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakbecda4960c09b0fa8ccbd6915c069c9e').innerHTML += ''+addy_textbecda4960c09b0fa8ccbd6915c069c9e+''; 1. Αριθμός προκήρυξης: 507/25-01-2013,Φ.Ε.Κ. 353/27-03-2013 τ. Γ΄, ΑΔΑ: ΒΕΑΤ469Β7Γ-9ΛΒΤομέας Νευρολογίας και Αισθητηρίων ΟργάνωνΜία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία και Κλινική Νευροφυσιολογία»2. Αριθμός προκήρυξης: 506/25-01-2013,Φ.Ε.Κ. 353/27-03-2013 τ. Γ΄, ΑΔΑ: ΒΕΑΤ469Β7Γ-Η4ΧΤομέας ΜορφολογίαςΜία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τοξικολογία»3. Αριθμός προκήρυξης: 505/25-01-2013,Φ.Ε.Κ. 353/27-03-2013 τ. Γ΄, ΑΔΑ: ΒΕΑΤ469Β7Γ-ΤΡΣΤομέας ΑκτινολογίαςΜία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική»4. Αριθμός προκήρυξης: 508/25-01-2013,Φ.Ε.Κ. 366/01-04-2013 τ. Γ΄, ΑΔΑ: ΒΕΑΤ469Β7Γ-ΕΣΡΤομέας ΠαθολογίαςΜία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία»5. Αριθμός προκήρυξης: 510/25-01-2013,Φ.Ε.Κ. 366/01-04-2013 τ. Γ΄, ΑΔΑ: ΒΕΑΤ469Β7Γ-ΩΚΣΤομέας ΠαθολογίαςΜία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ογκολογία»Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος.Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: 12-06-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΤο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων καθηγητών: Α)ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤμήμα Γεωγραφίας- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεματική Χαρτογραφία – Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» (ΦΕΚ 366/Γ/1.4.2013).Α.Δ.Α: ΒΕΝ8469Β7Λ-Ε2Γ- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφία της Υπαίθρου» (ΦΕΚ 366/Γ/1.4.2013).Α.Δ.Α: ΒΕΝ8469Β7Λ-2ΡΤ- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο» (ΦΕΚ 366/Γ/1.4.2013).Α.Δ.Α: ΒΕΝ8469Β7Λ-ΦΙΤΠληρ.: κα Ε. Γουρνέλου, τηλ.: 22510-36426, Fax: 22510-36409, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloaka54001af993b2f3b2602fad696ffed7b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya54001af993b2f3b2602fad696ffed7b = 'egou' + '@'; addya54001af993b2f3b2602fad696ffed7b = addya54001af993b2f3b2602fad696ffed7b + 'aegean' + '.' + 'gr'; var addy_texta54001af993b2f3b2602fad696ffed7b = 'egou' + '@' + 'aegean' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloaka54001af993b2f3b2602fad696ffed7b').innerHTML += ''+addy_texta54001af993b2f3b2602fad696ffed7b+''; Β)ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤμήμα Επιστημών της Θάλασσας- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Παρακτίων Θαλασσίων Οικοσυστημάτων» (ΦΕΚ 366/Γ/1.4.2013)Α.Δ.Α: ΒΕΝ8469Β7Λ-ΧΚΡ- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία με έμφαση στα Ασπόνδυλα» (ΦΕΚ 366/Γ/1.4.2013)Α.Δ.Α: ΒΕΝ8469Β7Λ-4ΞΚΠληρ.: κα Μ. Αντωνοπούλου, τηλ.: 22510-36802, Fax: 22510-36809, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak00c94b3cf38f34d0ee74f3fbbc87fcfc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy00c94b3cf38f34d0ee74f3fbbc87fcfc = 'mant' + '@'; addy00c94b3cf38f34d0ee74f3fbbc87fcfc = addy00c94b3cf38f34d0ee74f3fbbc87fcfc + 'aegean' + '.' + 'gr'; var addy_text00c94b3cf38f34d0ee74f3fbbc87fcfc = 'mant' + '@' + 'aegean' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak00c94b3cf38f34d0ee74f3fbbc87fcfc').innerHTML += ''+addy_text00c94b3cf38f34d0ee74f3fbbc87fcfc+''; Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη χωρική ανάλυση» (ΦΕΚ 512/Γ/20.5.2013)Α.Δ.Α: ΒΕΝ8469Β7Λ-Κ0ΔΠληρ.: κα Α. Κουρασάνη, τηλ.: 22710-35103, Fax: 22710-35099, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak1b6e130ff9bd67dce29a6f863cfc0e34').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1b6e130ff9bd67dce29a6f863cfc0e34 = 'tde_gram_eklek' + '@'; addy1b6e130ff9bd67dce29a6f863cfc0e34 = addy1b6e130ff9bd67dce29a6f863cfc0e34 + 'chios' + '.' + 'aegean' + '.' + 'gr'; var addy_text1b6e130ff9bd67dce29a6f863cfc0e34 = 'tde_gram_eklek' + '@' + 'chios' + '.' + 'aegean' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak1b6e130ff9bd67dce29a6f863cfc0e34').innerHTML += ''+addy_text1b6e130ff9bd67dce29a6f863cfc0e34+''; Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική Διοίκηση Μεταφορών» (ΦΕΚ 512/Γ/20.5.2013)Α.Δ.Α: ΒΕΝ8469Β7Λ-56Β- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Πολιτική Λιμένων» (ΦΕΚ 512/Γ/20.5.2013)Α.Δ.Α: ΒΕΝ8469Β7Λ-ΧΝΘ- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 502/Γ/15.5.2013)Α.Δ.Α: ΒΕΝ8469Β7Λ-8ΗΘ- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 502/Γ/15.5.2013)Α.Δ.Α: ΒΕΝ8469Β7Λ-ΟΥ4Πληρ.: κα Φ. Μπόλια, τηλ.: 22710-35202, Fax: 22710-35299, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak98f0869d7b2fd12a3bca560ac11c4768').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy98f0869d7b2fd12a3bca560ac11c4768 = 'stt' + '@'; addy98f0869d7b2fd12a3bca560ac11c4768 = addy98f0869d7b2fd12a3bca560ac11c4768 + 'aegean' + '.' + 'gr'; var addy_text98f0869d7b2fd12a3bca560ac11c4768 = 'stt' + '@' + 'aegean' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak98f0869d7b2fd12a3bca560ac11c4768').innerHTML += ''+addy_text98f0869d7b2fd12a3bca560ac11c4768+''; Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 25/7/2013.Ανάθεση έργου σε 4 άτομα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας» του Έργου «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του ΥΠΑΙΘΠΑ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν Πρόταση για ανάθεση έργου σε προσωπικό, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου, ως εξής:1. Δύο (2) πτυχιούχους Θετικών Επιστημών με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική, ή διπλωματούχους Μηχανικούς Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, ή πτυχιούχους Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας. 2. Έναν (1) πτυχιούχο Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εκπαιδευτική Πληροφορική ή στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ. 3. Έναν (1) διπλωματούχο Μηχανικό Πληροφορικής ή πτυχιούχο Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το έντυπο της Πρότασης στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr =>Ανακοινώσεις => Διακηρύξεις-Προκηρύξεις => Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό) και είτε να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στην έδρα του Ε.Α.Π. (παρακάτω διεύθυνση, 1ος όροφος, Γραφείο Διοικητικού Προσωπικού, από 8:00 έως 14:00) είτε να τηναποστείλουν ταχυδρομικώς στην έδρα του ΕΑΠ (παρακάτω διεύθυνση) με συστημένη επιστολή από 25/05/2013 έως και 04/06/2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου) ως εξής:ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18263 35 - ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝΥποβολή Πρότασης για την Πράξη «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» (Υποέργο 5)Αριθμός θέσης/θέσεων: …………… (πχ. 1 ή/και 2 ή/και 3) Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eap.gr/view.php?artid=3587Για σχετικές διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας:2610-367636 και 90 θέσεις Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες ΘράκηςΜε την Αριθ. 65484/Α3/15.05.2013 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώθηκε η προκήρυξη πλήρωσης ενενήντα (90) θέσεων ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας στις Μουφτείες Θράκης. Οι ιεροδιδάσκαλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα (9) μηνών. Το έργο τους θα είναι η διδασκαλία του Κορανίου στα Tεμένη της Θράκης ή εφόσον το επιθυμούν και προκύψει σχετική ανάγκη και σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που φοιτούν σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης. Στην Προκήρυξη αναφέρονται οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα, η προθεσμία, ο τόπος υποβολής της αίτησης συμμετοχής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και η διαδικασία διενέργειας της συνέντευξης. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευτεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος 1183/Β΄/15-5-2013 (ΑΔΑ: BENM9-ΙΛΣ) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.minedu.gov.gr/) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/9665-13-05-22-dt-ierodidaskaloi.htmlΟι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, (τηλ: 25413 50295) Ροδόπης, (τηλ: 25310 22884) και Έβρου, (τηλ: 25510 88299) καθώς και με τις Μουφτείες Ξάνθης (τηλ: 25410 23288), Κομοτηνής (τηλ: 25310 26771) και Διδυμοτείχου (τηλ: 25530 22266). Αιτήσεις από 23/5 έως 7/6/2013. 136 θέσεις εθελοντών στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου ΑθηναίωνΟ Δήμαρχος Αθηναίων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τα απαιτούμενα προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό έργο που επιτελείται κατά την φιλοξενία παιδιών στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τις εξής κατ’ αριθμόν ατόμων θέσεις:• 1 Αρχηγός κατασκήνωσης• 1Βοηθός Αρχηγού• 4 Υπαρχηγοί - ένας ανά συγκρότημα• 20 Κοινοτάρχες ή Κοινοτάρχισσες- πέντε ανά συγκρότημα, και• 110 Ομαδάρχισσες -μία ανά δέκα παιδιάΟι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σωματική και ψυχική υγεία, αποδεικνυόμενα από σχετικό πιστοποιητικό Υγείας.Η αποζημίωση για την εθελοντική κοινωνική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική προσφορά των ως άνω στελεχών θα καθοριστεί για κάθε κατασκηνωτική περίοδο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.Σε περίπτωση που δεν γίνει εφικτή η έκδοση της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όσοι προσφέρουν οικειοθελώς τις υπηρεσίες τους, ουδεμία οικονομική απαίτηση για τον λόγο αυτό θα έχουν από το Δήμο Αθηναίων.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν) εντός προθεσμίας, ήτοι για χρονικό διάστημα από 22/05/2013 έως και 31/05/2013.http://www.cityofathens.gr//aggregator/sources/2 Πρόσληψη 9 ατόμων στις Μαθητικές Κατασκηνώσεις « ΑΡΧΑΙΑ ΑΒΔΗΡΑ» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων & Φιλοξενίας Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων « ΑΡΧΑΙΑ ΑΒΔΗΡΑ», για το θέρος 2013, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες και τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα: Νοσοκόμοι 1 Μάγειροι 1 Βοηθοί Μαγείρων- Τραπεζοκόμος 1 Φύλακες 1 Λαντζέρες 2 Εργάτες 3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική πρόταση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης (Μπρωκούμη 30, 1ος όροφος, γραφείο 112) μέχρι και 14/06/2013. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας2) Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)3) Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας ( όπου απαιτείται)4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα5) Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ (όχι με Υπεύθυνη Δήλωση ή κάρτα ανεργίας)6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασηςΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/19944. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει5. Στο εποχικό αυτό προσωπικό, το οποίο θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας της Κατασκήνωσης, παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή-υποχρεωτική- στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης.6. Όλο το ανωτέρω προσωπικό θα πρέπει απαραιτήτως με την άφιξή του στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης να έχει βεβαίωση καλής υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο και θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο υγείας7. Ειδικά για το προσωπικό κουζίνας θα πρέπει να προσκομισθεί βιβλιάριο υγείαςεγκεκριμένο από τη Δ/νση Δημόσιας ΥγιεινήςΓια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2541069524, τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dipe.xan.sch.gr/1226DWwSerwwuuuurrter1r2ppdddddppppyyyyyttt.htmΠρόσληψη 4 ατόμων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου ΛευκάδαςΤο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός Πολιτισμός - Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας» ανακοινώνειτην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός -Πολιτισμός - Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας» που εδρεύει στο Δήμο Λευκάδας, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 1ΔΕ Μαγείρων 1ΥΕ Καθαριστών/τριών εσωτερικών χώρων) 2Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Λευκάδας “Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός - Πολιτισμός – Περιβάλλον”, Διοικητήριο Τ.Κ 31100 Λευκάδα, υπόψιν κ . Κανελλοπούλου Δέσποινας (τηλ. Επικοινωνίας: 26453 60524) από 27.05.2013 έως 3.06.2013.Πρόσληψη ΠΕ Νομικών στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου (επαναπροκήρυξη κενής θέσεως της Ανακοινώσεως υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 4/2011) για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/Ε.Υ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και ειδικότερα για την ανάγκη υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» της κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 07 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ) και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στην ακόλουθη διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ.: 106 81 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών υπόψη κ. Παντελή Μαρκογιαννάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3898022, 210-3898005, 210-3898000) από 24.05.2013 έως 3.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.kethi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=297%3A-1-14052013&catid=13%3Aanouncements&Itemid=26&lang=elΠρόσληψη 18 ατόμων στη ΜΚΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»Το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας «Περραιβία» ανακοινώνει-επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοχτώ (18) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα και ειδικότητα, ο εξής αριθμός ατόμων: 1. ΛΔ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 13 2. 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 5 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: (Για το φορέα ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ Π.Ε. Καρδίτσας), Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, 402 00 Ελασσόνα, απευθύνοντάς την, υπόψιν κ. Μαγδαληνής Μπόλη (τηλ. επικοινωνίας: 2493024222).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Πέμπτη 23/05/2013 έως και Σάββατο 1/6/2013 και ώρα 15.00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.diktioelassonas.gr/Πρόσληψη 10 ατόμων στη ΚΘ΄ ΕΠΚΑ Η ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της που εδρεύει στο Δήμο Φλώρινας του Νομού Φλώρινας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα, έδρα και αριθμό ατόμων:ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ (Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας) 1ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ (Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας) 1ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ (στον ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) 2ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ (στον ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) 2ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 2ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 2Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΘ΄ ΕΠΚΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8 τ.κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ υπόψιν κ. Βασιλείου Βολτσίνη (τηλ. επικοινωνίας: 2385028206) από 31.05.2013 έως 10.06.2013. Πρόσληψη 7 ατόμων στην Ε΄ ΕΠΚΑ Η Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 3ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν. Γουδέ» ενταγμένο στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ως ακολούθως: ΠΕ Αρχαιολόγων 1 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 6 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΌσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις ώρες 09:00 – 13:00, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της Ε΄ΕΠΚΑ, στην διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 133 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη κας Μπισμπή Ελένης ή κας Γαλάνη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 27310 23315) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΑΙΘΠΑ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλ. από 27-05-2013 έως και 31-05-2013.Πρόσληψη 9 ατόμων στη ΚΔ΄ ΕΠΚΑ Η ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΚΔ΄ ΕΠΚΑ, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:ΔΕ Ημερήσιων Φυλακών 7ΔΕ Νυχτοφυλακών 1ΥΕ Καθαριστών 1Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΔ΄ ΕΠΚΑ Πρίγκηπος Γεωργίου 47, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος- Ν. Λασιθίου, υπόψη κ. Μ. Σαπουντζή (τηλ. επικοινωνίας: 28410-22462) από 24.05.2013 έως 3.06.2013. Πρόσληψη 15 ατόμων στη 13η ΕΒΑ Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» του ΕΣΠΑ, για χρονικό διάστημα απασχόλησης ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως ακολούθως : ΠΕ Αρχαιολόγων 1ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 2Δε Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης 4 ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών 4 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΌσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 13ης Ε.Β.Α. στη διεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κας Α.Φωτεινού ή κας Γ. Σταυρακαντωνάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 288484 & 2810 288394) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 13ης ΕΒΑ, δηλ. από 27-5-2013 έως 31-5-2013. Πρόσληψη οκτώ ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με τις παρακάτω ειδικότητες: • Ένας (1) χειριστής προωθητήρα (μπουλντόζας) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου• Ένας (1) χειριστής διαμορφωτήρα (Grader ) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου• Δύο (2) χειριστές εκσκαφέα (jcb) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και• Τέσσερις (4) εργάτες ΥΕ Εργατών Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι υποψήφιοι καταθέτουν αίτηση στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας 3ος όροφος στο Τμήμα Προσωπικού α̟πό 24-05-2013 έως 29-05-2013 με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ.2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών.3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί.4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.5. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο.7. Άδεια χειριστή μηχανημάτων (προωθητήρα, διαμορφωτήρα, εκσκαφέα). Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis/item/2436-ανακοίνωση-πρόσληψης-προσωπικού-με-σύμβαση-εργασίας-ιδιωτικού-δικαίου-ορισμένου-χρόνου-για-την-αντιμετώπιση-άμεσων-και-επειγουσών-αναγκών-της-διεύθυνσης-τεχνικών-έργων-της-πε-ηλείας.html Πρόσληψη 50 ατόμων στο Δήμο Ιστιαίας-ΑιδηψούΟ Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας-ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ/ΤΟΦΟΡΩΝ 7ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 40ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΑ Β΄, ΤΑΞΗ Δ΄) 1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΑ Ζ΄, ΤΑΞΗ Γ΄) 2Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους εντός πέντε (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, δηλ. από 23.05.2013 έως 3.06.2013, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,( έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο Γραφείο Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Δήμου).Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής. Πληροφορίες στο τηλ. 22263 50014, ο Προϊστάμενος Προσωπικού, κ. Παναγιώτου Ιωάννης. Πρόσληψη 47 ατόμων στο Δήμο ΠαγγαίουΟ Δήμος Παγγαίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 22/05/2013 έως την 31/05/2013 στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας και στα Γραφεία του Δήμου μας και ειδικά στο Γραφείο Προσωπικού. Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων ορίζεται σε σαράντα επτά (47) άτομα ως εξής: Δ.Ε. Ελευθερών : 13 υδρονομείςΔ.Ε. Ορφανού : 16 υδρονομείςΔ.Ε. Παγγαίου : 4 υδρονομείςΔ.Ε. Πιερέων : 14 υδρονομείςΠληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τα καθήκοντα των υδρονομέων παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου, καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες από 08.00-14.00, Διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ.64100 και στα τηλέφωνα 2592350004 και 2592350002 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dimospaggaiou.gr/el/2011-01-25-11-03-04/categoryproslipseis/1198-prosklisiydronomeis2013.htmlΠρόσληψη 35 ατόμων στο Δήμο ΔιονύσουΟ Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 3ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 4ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος & Αθ. Διάκου 1, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο, υπόψιν κας Λεκαράκου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132030600) από 23.05.2013 έως 3.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dionysos.gr/index.php?q=node/2195Πρόσληψη 27 ατόμων στο Δήμο Παύλου ΜελάΟ Δήμος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Παύλου Μελά που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανάυπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γερανοφόρου Οχήματος) 2ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 5ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας 20Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παύλου Μελά, Καραολή και Δημητρίου 1, ΤΚ 56430, Σταυρούπολη Ν. Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Ιωάννη Αδαμίδη, (τηλ. επικοινωνίας: 2313 302 843) από 22.05.2013 έως 31.05.2013.Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.pavlosmelas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2212&Itemid=1452Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο ΜετσόβουΟ Δήμος Μετσόβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μετσόβου, που εδρεύει στο Μέτσοβο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:ΔΕ Οδηγών Φορτηγού 1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 1Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλοεξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν. Χ. Αβέρωφ 2, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του Δήμου υπόψιν κας Πέτρη (τηλ. επικοινωνίας: 2656360320) από 21.05.2013 έως 31.05.2013.Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.metsovo.gr/files/pdf/20052013A.pdf Πρόσληψη 85 ατόμων στο Δήμο Ζακύνθου Ο Δήμαρχος Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών προς κάλυψη επειγουσών εποχιακών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ως εξής: ΥΕ Εργατών- Προσωπικό Καθαριότητας 75ΔΕ Οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων – φορτηγών) 2ΔΕ Ηλεκτρολόγων 6 ΔΕ Χειριστών Σκαπτικών Μηχανημάτων (JCB) 2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας2. Υπεύθυνη δήλωση, για τη συνδρομή των γενικών προσόντων (παρ 2 άρθρο 169 ν. 3584/07)3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).4. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο του τυπικού προσόντος της ειδικότητας τους. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο κεντρικό πρωτόκολλο στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, Πλατεία Σολωμού 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησή της παρούσης στο χώρο ανακοινώσεων του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος, δηλ. από 24.05.2013 έως και 30.05.2013. Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Λειψών Ο Δήμος Λειψών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λειψών και ειδικότερα ως εξής: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Δήμο Λειψών και θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λειψοί Δωδεκάνησα ΤΚ 85001, απευθύνοντας την στο (ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 υπόψη κας Μάγγου Εύχαρις (τηλ. επικοινωνίας: 2247041206).Ολόκληρη η ανακοίνωση υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο. Τα ειδικά έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται από το Δήμο και από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) ημερών και αρχίζει στις 20-05-2013 και λήγει στις 31-05-2013. Πρόσληψη 24 ατόμων στο Δήμο Φαιστού Ο Δήμος Φαιστού προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή 24-05-2013 έως και την Πέμπτη 30-05-2013 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Φαιστού καθημερινά τις ώρες 08.00 έως τις 14.00.Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων ορίζεται σε (24) είκοσι τέσσερις ως εξής: Δημοτική Ενότητα Μοιρών: 10 υδρονομείς Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου: 11 υδρονομείς Δημοτική Ενότητα Ζαρού: 3 υδρονομείς Πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τα καθήκοντα των υδρονομέων παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00. έως 14.00, διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Φαιστού, 25ης Μαρτίου, τηλέφωνο 28923-40235 FAX: 28923- 40213 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dimosfestou.gr/municipality/jobs/ydronomeis2013.html Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο ΟρεστιάδοςΟ Δήμος Ορεστιάδος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέϊντερ, μπουλντόζας) 1ΔΕ Τεχνίτη οχημάτων 1Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ορεστιάδος, Διοικητηρίου 35 Τ.Κ. 52200 Άργος Ορεστικό, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας. Δ. Πρωτόγερου (τηλ. επικοινωνίας: 2467351313) από 31.05.2013 έως 10.06.2013.Πρόσληψη 21 ατόμων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους-Μυκηνών που εδρεύει στο Άργος και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: Εργάτες καθαριότητας 14Χειριστής σαρώθρου 1Χειριστής εκσκαφέα 1Χειριστής ισοπεδωτή γαιών [Γκρέιντερ] 1Χειριστής προωθητήρα γαιών [ Μπουλντόζας] 1Οδηγοί Απορριμματοφόρου Οχήματος 3 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καποδιστρίου 9-11, απευθύνοντάς την στο Δήμο Άργους-Μυκηνών, υπόψιν κ. Σαλεσιώτου Ιωάννα (τηλ. επικοινωνίας: 2751-3-60043).Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται :1. Από φωτοτυπία ταυτότητας2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων προκειμένου περί άρρενος4. Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, ανάλογα με την ειδικότητα στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν και ως αυτά, αναλυτικά, αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ.: 17987/22-5-2013 ανακοίνωση του Δήμου.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε επτά [7] ημέρες, ήτοι από την 24-5-2013 έως και την 30-5-2013. Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Λουτρακίου – Αγ. ΘεοδώρωνΟ Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό στην Υπηρεσία Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων ως Εργάτες Καθαριότητας-Συνοδοί Απορριμματοφόρων ΥΕ.Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος 1 και Εθνικής Αντίστασης, Λουτράκι Τ.Κ. 20300, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός επτά (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, από 25-05-2013 έως και 31-05-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2744360120 και 2744360196).Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.2. Υπεύθυνη δήλωση, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr/Πρόσληψη 50 ατόμων στο Δήμο Βάρης – Βούλας – ΒουλιαγμένηςΟ Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα [50] ατόμων για την πρόληψη ενδεχομένων πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο στα διοικητικά όρια του Δήμου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, και συγκεκριμένα των εξής:20 ΔΕ Οδηγοί Βυτιοφόρων & πυροσβεστικών οχημάτων30 ΥΕ Εργάτες ως πλήρωμα οχημάτων & συνοδών βυτιοφόρωνΠροθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 21/5/2013 έως 28/05/2013. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα, τηλ. 2132020043) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.Πρόσληψη 12 ατόμων στο Δήμο Κύμης-ΑλιβερίουΟ Δήμος Κύμης-Αλιβερίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:ΔΕ Οδηγοί 1ΥΕ Εργάτες 11Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (Δ/νση: Κ. Μπακόλα, τηλ: 2223350317) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τόλια Αικατερίνη και Κριτσιώτης Αθανάσιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και συγκεκριμένα έως 29-5-2013.Πρόσληψη 9 ατόμων στη Δημοτική Επιχείρηση Φιλοθέης - ΨυχικούΗ Δημοτική Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2013» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Ή ΒΟΗΘΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού (Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη) καθημερινά από 9:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 30/05/2013. Τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς συστημένα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου). Πρόσληψη 11 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου ΡεθύμνηςΗ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.), ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έντεκα (11) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., που εδρεύει στο Ρέθυμνο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία Εικαστικών Εργαστηρίων» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες, και συγκεκριμένα των εξής ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ Ή ΥΕ 5 ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ Ή ΥΕ 2ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ Ή ΥΕ 2ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ Ή ΥΕ 2Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 50, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ, απευθύνοντάς την στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. υπόψιν κ. Γιώργου Γύπαρη (τηλ. επικοινωνίας: 2831040157) από 26.05.2013 έως 4.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.kedir.gr/ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=27&nid=530 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αρ. πρωτ. 7355/22.05.2013 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Δήμου Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΒΕΝΧΩ98-ΜΤΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αρ. πρωτ. 8537/22.05.2013 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Δήμου Βέλου-Βόχας Νομού Κορίνθιας, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΒΕΝΝΩ9Π-Ω1Τ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕν όψει της λήξης της θητείας των επτά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 30 Ιουνίου 2014, έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προθεσμία υποβολής την 12η Ιουλίου 2013.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της EFSA διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΚ)178/2002. Ειδικότερα, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζονται τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας, ένα ευρύ φάσμα γνώσεων επί του θέματος και, ως λογική ακολουθία, η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κατανομή εντός της Ένωσης. Επίσης, τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν σχέση με οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές και άλλα συμφέροντα στην τροφική αλυσίδα.Όλες οι πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής υποψηφιότητας δίδονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΟJ C138/17-05-2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:138:0020:0031:EL:PDF
29/05/2013 - 11:48

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων στα ΕΛ. ΠΕ.

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων στα ΕΛ. ΠΕ. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας σύγχρονος και δυναμικός ενεργειακός Όμιλος με ηγετική θέση στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Περιλαμβάνει 40 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 6 χώρες και απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόμενους. Με προτεραιότητα την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, με συνεχή κερδοφορία, οικονομική ευρωστία και εξαγωγικό προσανατολισμό συνεισφέρει σημαντικά στην εθνική οικονομία.Το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καλύπτει: • Εφοδιασμό, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό• Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό• Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών• Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων• Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας • Φυσικό Αέριο • Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας• Παροχή Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων• Μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές). Ο Όμιλος, την τελευταία πενταετία υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €3 δισ., στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα των τελευταίων ετών, που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το νέο διυλιστήριο αναμένεται να υποστηρίζει ουσιαστικά την κερδοφορία και την εξωστρέφεια του Ομίλου ενώ, παράλληλα, προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την απασχόληση και την εθνική οικονομία. Το όραμα μας είναι:«Να είμαστε πρωτοπόρος περιφερειακός ενεργειακός Όμιλος, με τη βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματωμένη στη στρατηγική μας». Ανάμεσα στις πολλές συντονισμένες δράσεις που πραγματοποιούμε προκειμένου να υποστηριχθεί με επιτυχία το όραμά μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη Προγράμματος Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων. Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να δώσει ευκαιρίες εργασιακών επιλογών σε νέους με εξαιρετικά προσόντα από καταξιωμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού εμπλουτίζοντας παράλληλα, το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ομίλου με νέα στελέχη υψηλού δυναμικού εξέλιξης τα οποία θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητάς μας. Το Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων αφορά δέκα (10) θέσεις απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας: ΤΟΜΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: • ΔΙΥΛΙΣΗΤρεις (3) θέσεις απασχόλησης στην Παραγωγή/Διύλιση, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CME). • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΔύο (2) θέσεις απασχόλησης στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ομίλου, οι οποίες αφορούν πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: FIN). • MARKETING και ΠΩΛΗΣΕΙΣΜία (1) θέση απασχόλησης στο Marketing και στις Πωλήσεις Εμπορίας, η οποία αφορά πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα του Marketing. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: MARK). • ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΔύο (2) θέσεις απασχόλησης στον Εφοδιασμό & Εμπορία Πετρελαιοειδών, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς. (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CEF). • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥΔύο (2) θέσεις απασχόλησης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ομίλου, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Μηχανικούς και πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: SBD). Η χρονική διάρκεια απασχόλησης του Προγράμματος Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων είναι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ενός έως δύο ετών (1-2), μετά από αξιολόγηση. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα: α) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (επί πτυχίω κατά την ημερομηνία της αίτησης, πτυχιούχοι κατά την πρόσληψη). • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται επί πτυχίω την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, από τα συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (πατήστε εδώ για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). • Nα είναι πτυχιούχοι των συγκριμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα κατά την διαδικασία πρόσληψης (Οκτώβριος 2013) και να προγραμματίζουν μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμώντας να αποκτήσουν απαραίτητη εργασιακή εμπειρία. • Ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα έτη σπουδών ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με:7.5 Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία2:1 Second Class Honors Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου3.5 GPA Πανεπιστήμια Η.Π.Α. • Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency, εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα. Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας. • Όριο ηλικίας: έως 27 ετών • Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση του ετήσιου, τουλάχιστον, προγράμματος εργασιακής απασχόλησης. β) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών έως και τέσσερα (4) χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης, από συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική λίστα. • Η απόκτηση πτυχίου να έχει γίνει σε max 6 χρόνια για τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε max 4 χρόνια για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού από την ημερομηνία εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. • Ο μέσος όρος βαθμολογίας ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με:7.5 Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία2:1 Second Class Honors Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου3.5 GPA Πανεπιστήμια Η.Π.Α. • Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency. Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας. • Όριο ηλικίας: έως 27 ετών • Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση του ετήσιου, τουλάχιστον, προγράμματος εργασιακής απασχόλησης. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο: • Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ). Το Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, χωρίς καμία παράλειψη πεδίου. • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος φοίτησε. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και απαραιτήτως υπογεγραμμένες . • Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο αγγλικής γλώσσας. (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα) εφόσον σπούδασαν στην Ελλάδα. • Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose),έκτασης έως 300 λέξεις, όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης στον Όμιλό μας, τις μελλοντικές επιδιώξεις και επαγγελματικές φιλοδοξίες του. • Συμπληρωμένο το έντυπο Βιογραφικό Σημείωμα (πατήστε εδώ για το σχετικό υπόδειγμα), επισυνάπτοντας πρόσφατη φωτογραφία, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, σπουδές, ξένες γλώσσες, δεξιότητες, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια και όσα ακόμη στοιχεία μπορούν συνεκτιμηθούν και να χαρακτηρίσουν ένα Βιογραφικό ως εξαιρετικό. • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. • Από τους άνδρες ενδιαφερόμενους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα). Επιπρόσθετα:για τους επί πτυχίω ενδιαφερόμενους:• πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επίδοσης, όλων των ετών σπουδών, επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα). για τους πτυχιούχους ενδιαφερόμενους:• επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών με την βαθμολογία απόκτησής του. (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα). Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: Οκτώβριος 2013 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι Υπόψη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟμίλουΤμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟμίλουΜε την ένδειξη «Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων» Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων: 30η Αυγούστου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν μόνο από τους πέντε (5) Τομείς Εταιρικής Δραστηριότητας. (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: CME, FIN, MARK, CEF, SBD). Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα την ένταξη του υποψηφίου στο Πρόγραμμα.Στη διαδικασία αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν ΜΟΝΟ οι αιτήσεις, που θα έχουν παραληφθεί έγκαιρα και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος Προγράμματος Απασχόλησης.Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, που αναγράφονται στο παρόν Πρόγραμμα Απασχόλησης. Εκπρόθεσμη υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού, συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.Για τους Φοιτητές επί πτυχίω, αντίγραφο πτυχίου θα ζητηθεί κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Τέλος, με την συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος Απασχόλησης. Διαδικασία ΑξιολόγησηςΗ εξέταση και η συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Επιτροπή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου και θα περιλαμβάνει συνέντευξη. Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν τα εξής :• Ο μέσος όρος της βαθμολογίας επίδοσης όλων των ετών σπουδών.• Οι συστατικές επιστολές.• Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (για Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Ελλάδας). Επίσης, θα ληφθούν υπόψη:• Η Δήλωση Σκοπού• Το βιογραφικό σημείωμα• Το συνολικό προφίλ και η προσωπικότητα του υποψήφιου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, θα υποβάλει σχετική πρόταση προς τη Διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση για την εργασιακή απασχόληση φοιτητών. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη κι αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογεί την απόφασή της είτε για την απόρριψη είτε για την αποδοχή της αίτησης.
29/05/2013 - 10:11

5 Θέσεις εργασίας Δήμος Λέσβου

5 Θέσεις εργασίας Δήμος Λέσβου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» υποέργου με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Λέσβου» του Δήμου Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέση ς) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕ εν ελλείψει ΤΕ εν ελλείψει ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Διαχειριστής/τρια Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματο ς 1 102 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματο ς 1 103 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέση ς) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων έως τη λήξη του προγράμματο ς 104 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματο ς 1 105 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματο ς 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη απευθύνοντάς την υπόψη κου Καπηλάρη (τηλ. επικοινωνίας: 2251350596). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λέσβου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
29/05/2013 - 10:01

Διαγωνισμός εκτελωνιστών 2013 Πάτρα

Διαγωνισμός εκτελωνιστών 2013 Πάτρα Διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77, Πατρών, που έχει έδρα την Πάτρα, στη Διεύθυνση Τελωνείου Πατρών και περιλαμβάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, τις Π.Ε. Φωκίδας και Ευρυτανίας, τις Π.Ε. Ζακύνθου, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.Ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της αριθμ. Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12¬2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο. Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθορισθεί και ο τόπος διενέργειας του.Το κατάστημα ή τα καταστήματα διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και το πλήρες πρόγραμμα διενέργειας αυτού, θα τοιχοκολληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των εξετάσεων, στον χώρο των ανακοινώσεων της Τελωνειακής μας Περιφέρειας. Οι υποψήφιοι νια να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 7, του Ν.718/77 και το άρθρο 3 της Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο. να έγουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού τα παρακάτω προσόντα: «...α. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).β. Να κέκτηνται τουλάχιστον απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισοτίμου προς ταύτα σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.γ. Να μη έχουν καταδικασθεί, ουδέ να διώκονται δι' αδίκημα τι εκ των υπό της παρ. 1 του άρθρ. 21 του παρόντος προβλεπομένων εν συνδυασμώ και με την παρ. 8 του αυτού άρθρου.δ. Να μη έχουν απωλέση την ιδιότητα του εκτελωνιστού ή του ασκουμένου εκτελωνιστού, συνεπεία της πειθαρχικής ποινής της οριστικής αφαιρέσεως ή ανακλήσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος ή του πτυχίου εκτελωνιστού, ουδέ να τελούν υπό έκτισιν πειθαρχικής ποινής προσωρινής αφαιρέσεως τούτων, ε. Να μη τελούν υπό πτώχευσιν, δικαστικήν αντίληψιν ή απαγόρευσιν.Αι ως άνω προϋποθέσεις δέον να υφίστανται εις το πρόσωπον του υποψηφίου κατά την ημέραν ενάρξεως του διαγωνισμού... » Η συνδρομή των ανωτέρω υπό γ', δ' και ε' προϋποθέσεων βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου. Οι υποψήφιοι πρέπει ΤΟ αργότερο μέχρι 12 Ιουλίου 2013 να υποβάλλουν στην Τελωνειακή περιφέρεια του άρθρου 5 Ν.718/77 Πατρών, που εδρεύει στο Κατάστημα της Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών (Αρχ/που Ιεροθέου 2 & Ακτής Δυμαίων-Πάτρα) σχετική αίτηση που θα χορηγηθεί από την ίδια δωρεάν. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.Οι αιτήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία του υποψηφίου, επώνυμο, πατρώνυμο, ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του υποψηφίου, την ακριβή ημερομηνία γεννήσεως και την ημερομηνία που θα έχει συνταχθεί. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως και τα παρακάτω δικαιολογητικά: α') Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86, το έντυπο της οποίας χορηγείται δωρεάν από την Περιφέρεια, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:ι) Ότι δεν έχει καταδικαστεί σαν αυτουργός ή συνεργός, ούτε διώκεται, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, κιβδηλεία, παραχάραξη, υπεξαγωγή εγγράφων, δωροδοκία, απιστία, συκοφαντική δυσφήμιση, τοκογλυφία, παραβίαση των σφραγίδων που τέθηκαν από οποιαδήποτε Αρχή, παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και ναρκωτικών, ή για αδικήματα συνεπαγόμενα στέρηση, έστω και προσωρινή, των πολιτικών δικαιωμάτων, ούτε έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα και δεν καταδικάσθηκε λόγω παραγραφής για κάποιο από τα αδικήματα αυτά. ιι) Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, ιιι) Ότι δεν υπήρξε εκτελωνιστής ο οποίος έχασε οριστικά την ιδιότητα αυτή, λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, ούτε είναι εκτελωνιστής του οποίου η ιδιότητα είναι σε προσωρινή αναστολή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής. β') Φωτοτυπία επικυρωμένη των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή των σελίδων του Διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία του. γ') Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου εξαταξίου Γυμνασίου, ή Λυκείου, ή ισότιμης με αυτά σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προκειμένου δε για πτυχιούχους ΤΕΙ ή ΑΕΙ επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. δ') Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων του υποκαταστήματος της πόλης, όπου εδρεύει η Τελωνειακή Περιφέρεια, για την κατάθεση σε αυτό παραβόλου 100 € υπέρ της, κατά το άρθρο 4 της παρούσης, Εξεταστικής Επιτροπής του προκηρυγμένου, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή. ε') Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν κατέθεσαν ή κατέθεσαν ελλιπή τα ανωτέρω υπό στοιχεία (α') έως και (δ') δικαιολογητικά, καθώς και εκείνοι που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητας τους που να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής μαθήματα, όπως ορίζονται στην Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.:α') Τελωνειακή Νομοθεσία: Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας [Καν (ΕΟΚ) 2913/92)], Κανονισμός Εφαρμογής αυτού [Καν (ΕΟΚ) 2454/93] και Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν.2960/01)], όπως ισχύουν .β') Δασμολογική Νομοθεσία και ΦΠΑ: Γενικά περί δασμολογίου - Δασμολογική κατάταξη (Συνδυασμένη Ονοματολογία και Επεξηγηματικές Σημειώσεις αυτής). Δασμολογικές ποσοστώσεις. Ειδικός Προορισμός. Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Συντελεστές ΦΠΑ. γ') Νομοθεσία περί εκτελωνιστών : Ν. 718/77 " Περί Εκτελωνιστών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τον έλεγχο των αιτήσεων, τα καταστήματα διεξαγωγής του διαγωνισμού και την γραπτή εξέταση, εποπτεία και έλεγχο των ταυτοτήτων των υποψηφίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 της Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται, 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, στις αίθουσες των εξετάσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα και να εισέρχονται σ' αυτές, αφού προηγούμενα εξακριβωθεί η ταυτότητά τους, φέροντες μαζί τους μόνο όσα γραπτά βοηθήματα ειδικά επιτρέψει η Εξεταστική Επιτροπή και όσα είδη είναι απαραίτητα για την γραφή. Για όσους αρνούνται να παραδώσουν αντικείμενα που δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους και για όσους προσέρχονται μετά την εκφώνηση των θεμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.Η συμπληρωματική ή μεμονωμένη εξέταση υποψηφίου, ο οποίος δεν προσήλθε για οποιαδήποτε αιτία στην κανονική εξέταση απαγορεύεται. Η ταυτότητα των υποψηφίων εξακριβώνεται με το Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή και με άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου, το οποίο όμως πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βοηθήματα, εκτός από εκείνα που θα επιτραπούν από την Εξεταστική Επιτροπή, ούτε να αλληλοβοηθούνται ή να επιθέτουν στα γραπτά τους σημεία αναγνώρισης ή να διαταράσσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την τάξη και την αξιοπιστία της εξέτασης, γιατί θα αποκλείονται οριστικά του διαγωνισμού με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής μετά από ακρόαση του υποψηφίου. Ο αποκλεισμός από τον διαγωνισμό επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτού και συνίσταται στη διαγραφή του υπαίτιου από τους πίνακες διαγωνιζομένων. Η παράδοση του γραπτού είναι υποχρεωτική για κάθε υποψήφιο που εξέρχεται από την αίθουσα.Σε κανέναν δεν επιτρέπεται η παραμονή στην αίθουσα μετά το τέλος του χρόνου εξέτασης.Επιτυχόντες στον διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Πατρών, θεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 13§3 της Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο., όσοι έχουν λάβει την οριζόμενη βαθμολογική βάση, δέκα (10), σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.Η Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του Ν.718/77, Πατρών, αναζητά αυτεπάγγελτα για τους επιτυχόντες: α') Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης και β) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης. Ο Προϊστάμενος των Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του ν.718/77, Πατρών, μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών χορηγεί την πιστοποίηση επάρκειας εκτελωνιστή.Για οποιαδήποτε πληροφορία για τον διαγωνισμό επικοινωνήστε με την Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του Ν.718/77 Πατρών, κάθε εργάσιμη ημέρα και από τις ώρες 08.00-14.00, στο τηλέφωνο 2610-336454
28/05/2013 - 19:51

40 Θέσεις εργασίας Ιατρών στην ΔΕΗ

40 Θεσεις εργασιας Ιατρων στην ΔΕΗ Η ΔΕΗ Α.Ε. προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις Ιατρών με τους οποίους προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας, για Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ που εδρεύουν στους Νομούς του Πίνακα 1. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, οι υποψήφιοι πρέπει να: α. Είναι Ιατροί, μέλη Ιατρικού Συλλόγου.β. Κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπωςπιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, γ. Έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ναέχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Το αντικείμενο της απασχόλησης των Ιατρών Εργασίας θα είναι το οριζόμενο από τις διατάξεις του Ν. 3850/2.6.2010 και τις σχετικές κανονιστικές Αποφάσεις. Οι Ιατροί που θα ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας με τις υπόψη συμβάσεις μίσθωσης έργου, θα έχουν ως έδρα απασχόλησης τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων των Νομών απασχόλησης του Πίνακα 1. Η αμοιβή για κάθε θέση θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κατάλληλων υποψηφίων και της ΔΕΗ Α.Ε. Η αμοιβή μπορεί να καταβάλλεται και τμηματικά, ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, όχι μικρότερα του μηνός, με την προσκόμιση από τον Ιατρό δελτίου παροχής υπηρεσιών, θεωρημένου από την αρμόδια Εφορία και με βάση την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, όπως θα πιστοποιείται κάθε φορά από τη ΔΕΗ Α.Ε. Ο Ιατρός θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας και θα επιλέγει ελεύθερα το χρόνο εκτέλεσης του έργου, ο οποίος δεν θα συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες για την υποψηφιότητα θα τηρηθούν οι προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν 3966/11. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), όπου θα αναφέρεται το έργο ή τα έργα ενδιαφέροντος τους και η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα οριζόμενα παρακάτω δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή έως και την Τρίτη 11/06/13 από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς στη ΔΕΗ/ΔΥΑΕ (Αραχώβης 32, 106 81 Αθήνα) και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σε ιατρικά θέματα : κ. Χ. Αλεξόπουλος (τηλ. 2103895505). Οι Ιατρικοί Σύλλογοι με μέριμνά τους καλούνται να εισηγηθούν στη ΔΥΑΕ εντός εύλογης προθεσμίας (πέντε ημέρες μετά τη λήξη προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος) τους/τις υποψήφιους/ες Ιατρούς μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών τους που πληρούν τις προϋποθέσεις-προσόντα της Ανακοίνωσης. Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή που θα συσταθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. για το σκοπό αυτό και η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τα απαιτούμενα προσόντα, την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία στο αντικείμενο της Ιατρικής της Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις Ιατρικών Συλλόγων ή εργοδοτών, εφόσον υπάρχουν. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει προσωπικές συνεντεύξεις από τους υποψήφιους, όπως και να αξιολογήσει παλαιότερη συνεργασία της ΔΕΗ Α.Ε. μαζί τους. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν υαζί με την αίτηση:1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.3. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου.4. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.6. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Νόμο 3850/2010 (άρθρο 9, παρ. 4), προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ.7. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρός Εργασίας, που να έχουν κατατεθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας).8. Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον υπάρχει εμπειρία απασχόλησης σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας.9. Βιογραφικό σημείωμα.10. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει ομοίως να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και ότι έχουν τακτοποιημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, λιποταξία, έγκλημα περί το νόμισμα, παράβαση των διατάξεων του Α.Ν. 375/1936, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, και ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση η δικαστική αντίληψη. ΑνακοίνωσηΣχέδιο σύμβασηςΑίτηση
28/05/2013 - 16:13

8 Θέσεις εργασίας ΝΠΔΔ Χαλανδρίου

8 Θέσεις εργασίας ΝΠΔΔ Χαλανδρίου Την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ν.Π. για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 8 1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. Δύο (2) μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1.Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 2.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 3.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν το κώλυμα υπέρβασης της δίμηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ (Δ/νση: Αισχύλου 28, και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Δημοπούλου Ανδριανή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου.
28/05/2013 - 15:51

Έγκριση 76 θέσεων εργασίας Δήμος Πατρέων

Έγκριση 76 θέσεων εργασίας Δήμος Πατρέων Εγκρίνει την πρόσληψη 76 ατόμων όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης του καθαρισμού -αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού των ακτών και δασοπροστασία -πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων, για το χρονικό διάστημα από 3 Ιουνίου 2013 έως και 2 Αυγούστου 2013. Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Χρονική Διάρκεια 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.50/01, Π.Δ.347/03, Π.Δ.315/03, Π.Δ.44/05, Π.Δ. 116/06 και Π.Δ. 146/07 4 2 μήνες 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανικών Σαρώθρων Τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.50/01, Π.Δ.347/03, Π.Δ.315/03, Π.Δ.44/05, Π.Δ. 116/06 και Π.Δ. 146/07 2 2 μήνες 3 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 §2 του Ν.2527/97 10 2 μήνες Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Χρονική διάρκεια 1 ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας Τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.50/01, Π.Δ.347/03, Π.Δ.315/03, Π.Δ.44/05, Π.Δ. 116/06 και Π.Δ. 146/07 15 2 μήνες 2 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας Τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.50/01, Π.Δ.347/03, Π.Δ.315/03, Π.Δ.44/05, Π.Δ. 116/06 και Π.Δ. 146/07 15 2 μήνες 3 ΥΕ Εργατών Κήπων Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 §2 του Ν.2527/97 30 2 μήνες Η συνολική δαπάνη:α) για τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου ανέρχεται σε 141.000,006 και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 35 6041 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού Περιβάλλοντος» ποσού 108.000,006 και 35 6054 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσού 33.000,006 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Πατρέων του οικονομικού έτους 2013 καιβ) για τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού ανέρχεται σε 54.800,006 και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 20 6041 01100 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού» ποσού 37.700,006 και 20 6054 01100 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσού 17.100,006 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Πατρέων του οικονομικού έτους 2013.
28/05/2013 - 15:38

25 Θέσεις εργασίας Δήμος Αγίου Δημητρίου

25 Θέσεις εργασίας Δήμος Αγίου Δημητρίου Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο - 2- μηνών, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου , που εδρεύει στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα: Κωδικός θέσης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Αγίου Δημητρίου ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 2 μήνες 5 102 Δήμος Αγίου Δημητρίου ΥΈ Εργατών Καθαριότητας 2 μήνες 20 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, που αρχίζει από Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 και τελειώνει Παρασκευή 07 Ιουνίου 2013 και ώρες 08:00 π.μ. έως 13:30μ.μ.Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο), Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ 173 43 Άγιος Δημήτριος Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στην υπηρεσία μας καιβ) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.dad.gr). ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑνάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Δημητρίου και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.dad.gr). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΑ) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών πρόσκαιρων αναγκών , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/94 (ΑΣΕΠ). Β)Το προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να έχει απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας. Γ)Το προσωπικό πρέπει να μην έχει κώλυμα κατά τα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ίδιων ή παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5) ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες(άρθρο 6). ολη η προκηρυξη εδω
28/05/2013 - 13:10

25 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Λαγκαδά

25 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Λαγκαδά Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) α τ ό μ ω ν για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λαγκαδά, που εδρεύει στον Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Λαγκαδά Λαγκαδάς ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου 8 μήνες 5 102 Δήμος Λαγκαδά Λαγκαδάς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων διαμορφωτή γαιών γκρέΐντερ) 8 μήνες 1 103 Δήμος Λαγκαδά Λαγκαδάς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (jcb) 8 μήνες 1 104 Δήμος Λαγκαδά Λαγκαδάς YE Εργατών - εργατριών καθαριότητας 8 μήνες 17 105 Δήμος Λαγκαδά Λαγκαδάς Υ Ε Εργατών - εργατριών νεκροταφείων 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαγκαδά Ν.Παπαγεωργίου 2, 572 00 Λαγκαδάς, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Κ. Δάτση (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2394330229). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
27/05/2013 - 16:09

6 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Αγίου Νικολάου

6 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Αγίου Νικολάου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 Δήμος Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (προωθητήρ γαιών) 8 μήνες 1 101 Δήμος Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) 8 μήνες 4 102 Δήμος Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Νικολάου, Γουρνιών και Γιαμπουδάκη γωνία, 1ος όροφος, Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Ανδρουλάκη, κ. Αγγελάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2841-083229). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών Ε επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσειςκατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγίου Νικολάου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
27/05/2013 - 16:03

Έρχονται προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

34 Προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης το προσεχείς διάστημα Πράσινο φως άναψε πριν λίγες ημέρες το Συμβουλίο της Επικρατείας για 34 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης που θα γίνουν το προσεχείς διάστημα . Οι ανώτατοι δικαστές του νομικού συμβουλίου του κράτους , άναψαν το πράσινο φως για τη σύσταση 34 θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενώ «έκοψαν» ως μη νόμιμες τις προσλήψεις 15 συμβασιούχων στο Μουσείο Ακρόπολης. Οι 34 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης θα είναι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι 20 προσλήψεις αφορούν ειδικότητες αρχαιολόγων, μουσειολόγων, μουσειοπαιδαγωγών, αρχιτεκτόνων μηχανικών και μηχανικών πληροφορικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι 14 αναφέρονται σε συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
27/05/2013 - 15:58

6 Θέσεις εργασίας στον Δήμος Ευρώτα

6 Θέσεις εργασίας στον Δήμος Ευρώτα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓια την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο Δήμος Ευρώτα ύστερα από την υπ’ αριθ. 140/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (06) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ 16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 6 ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997). ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δύο (2) μήνεςΟι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:Αναφέρουμε ενδεικτικά:1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 . ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (Δ/νση: Σκάλα Λακωνίας Τ.Κ. 23051 τηλ: 27353-60028) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Βασιλακάκου Π. Σταυρούλα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Επικαιρότητα Τώρα