ΚΕΠ

31/03/2014 - 19:11

Δήλωση παραίτησης από δικόγραφο

Δήλωση παραίτησης από δικόγραφο Για τη βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 19:05

Βεβαίωση προδικαστικής απόφασης (Διοικητικά Πρωτοδικεία)

Βεβαίωση προδικαστικής απόφασης (Διοικητικά Πρωτοδικεία) Για τη χορήγηση βεβαίωσης έκδοσης προδικαστικής απόφασης και προσδιορισμού ή μη της νέας συζήτησης (Διοικητικά Πρωτοδικεία), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 19:00

Δικαιολογητικά για έκδοση προδικαστικής απόφασης

Δικαιολογητικά για έκδοση προδικαστικής απόφασης Για τη χορήγηση βεβαίωσης έκδοσης προδικαστικής απόφασης και προσδιορισμού ή μη της νέας συζήτησης (Διοικητικά Εφετεία), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιλογητικά:
31/03/2014 - 18:54

Έκδοση παραπεμπτικής απόφασης από άλλο δικαστήριο

Έκδοση παραπεμπτικής απόφασης από άλλο δικαστήριο Για τη χορήγηση βεβαίωσης έκδοσης παραπεμπτικής απόφασης από άλλο δικαστήριο και προσδιορισμού ή μη της νέας συζήτησης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 18:48

Βεβαίωση παραπεμπτικής απόφασης

Βεβαίωση παραπεμπτικής απόφασης Για τη χορήγηση βεβαίωσης έκδοσης παραπεμπτικής απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 18:41

Βεβαίωση παράτασης προθεσμίας (Διοικητικά Πρωτοδικεία)

Βεβαίωση παράτασης προθεσμίας (Διοικητικά Πρωτοδικεία) Για τη χορήγηση βεβαίωσης για παράταση της προθεσμίας που έχει οριστεί με προδικαστική απόφαση (Διοικητικά Πρωτοδικεία), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 18:34

Δικαιολογητικά για παράταση προθεσμίας (ορισμένη με προδικαστική απόφαση)

Δικαιολογητικά για παράταση προθεσμίας (ορισμένη με προδικαστική απόφαση) Για τη χορόηγηση βεβαίωσης για παράταση της προθεσμίας που έχει οριστεί με προδικαστική απόφαση (Διοικητικά Εφετεία), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 18:27

Έκδοση απόφασης για αναστολή διοικητικής πράξης

Έκδοση απόφασης για αναστολή διοικητικής πράξης Για τη χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση απόφασης περί αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης (επί ακυρωτικής αρμοδιότητας), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 18:17

Δικαιολογητικά για αίτηση αναίρεσης

Δικαιολογητικά για αίτηση αναίρεσης Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 18:09

Αίτηση κατά αποφάσεων Περιφέρειας

Αίτηση κατά νομαρχιακών αποφάσεων Για την προσφυγή κατά αποφάσεων της Περιφέρειας που επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις (σύμφωνα με τους Ν. 1401/83 και 1732/87) οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιλογητικά:
31/03/2014 - 18:04

Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής

Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής Για την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής και κρυπτογράφησης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να πράξουν ως ακολούθως:
31/03/2014 - 17:58

Ανάκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής

Ανάκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής Για την ανάκτηση του ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής και κρυπτογράφησης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ακολουθήσουν την εξής πορεία;
31/03/2014 - 17:51

Ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής

Ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής Για την αίτηση ανάκλησης του ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής και κρυπτογράφησης οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ακολουθήσουν την εξής πορεία:
29/03/2014 - 13:04

Γνωστοποίηση θανάτου κληροδότη για δημοσίευση διαθήκης

Γνωστοποίηση θανάτου κληροδότη για δημοσίευση διαθήκης Για τη γνωστοποίηση του θανάτου του διαθέτη (κληροδότη) για τη δημοσίευση διαθήκης κατατεθειμένης στην προξενική αρχή, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 12:56

Αίτηση επισημείωσης εγγράφων (Σύμβαση Χάγης)

Αίτηση επισημείωσης εγγράφων (Σύμβαση Χάγης) Για την επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 12:51

Θεώρηση βεβαιώσεων ή/και αποδείξεων νοσηλείας

Θεώρηση βεβαιώσεων ή/και αποδείξεων νοσηλείας Όσοι επιθυμούν να προβούν στη θεώρηση βεβαιώσεων ή και αποδείξεων σχετικά με νοσηλεία (προξενική πράξη), χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 12:42

Δικαιολογητικά για έκδοση διαβατηρίων ανηλίκων

Δικαιολογητικά για έκδοση διαβατηρίων ανηλίκων Για την έκδοση διαβατηρίων ανηλίκων, για την οποία προαπαιτείται η παροχή συγκατάθεσης των γονέων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 12:36

Άδεια διαμονής για άσκηση έμμισθης δραστηριότητας

Άδεια διαμονής για άσκηση έμμισθης δραστηριότητας Για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άσκηση έμμισθης δραστηριότητας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 12:32

Δικαιολογητικά για αναβολή κατάταξης μεταναστών

Δικαιολογητικά για αναβολή κατάταξης μεταναστών Για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης μεταναστών, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιλογητικά:
29/03/2014 - 12:28

Αίτηση για πιστοποιητικό μετοικεσίας

Αίτηση για πιστοποιητικό μετοικεσίας Για τη χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού μετοικεσίας που έχει εκδοθεί από την προξενική αρχή, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα