ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

09/04/2013 - 20:33

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση στα ΚΤΕΟ

Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις στα ΚΤΕΟ Εκπτώσεις εχουν στο τεχνικό ελεγχο ΚΤΕΟ μερίδα πολιτών και ιδιαίτερα οι άνεργοι . Ακολουθούν οι τιμές των ΚΤΕΟ και οι εκπτώσεις που παρέχονται 1. Τα τέλη διενέργειας στα Δημόσια ΚΤΕΟ του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού και επανελέγχου) των υπόχρεων κατηγοριών οχημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθορίζονται ως ακολούθως: 7β. Μονώροφα μήκους άνω των 10 μέτρων 60,98 7,32 7γ. Αρθρωτά - Διώροφα 65,04 8,13 8. Ρυμουλκούμενα - Ημιρυμουλκούμενα (μέρη συρμού με ανεξάρτητο αριθμό κυκλοφορίας) 8α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους 40,65 4,07 8β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους 48,78 4,88 9. Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας 69,11 8,13 10. Τουριστικά τρενάκια 60,98 7,32 11. Μοτοποδήλατα 16,26 1,63 12. Μοτοσυκλέτες 20,33 2,44 6. Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες (αυτοτελή ή μέρη συρμού με ανεξάρτητο αριθμό κυκλοφορίας) 6α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους 55,28 6,50 6β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους 61,79 7,32 7. Λεωφορεία 7α. Μονώροφα μήκους έως 10 μέτρα 52,85 5,69 Ποιες είναι οι εκπτώσεις για τα ΚΤΕΟ α. Δέκα τοις εκατό (10%) προκειμένου για οχήματα φυσικών η νομικών προσώπων τα οποία είναι κύριοι η κάτοχοι άνω των δέκα (10) και έως πενήντα (50) οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και δηλώνουν ότι θα τα ελέγξουν στα Δημόσια ΚΤΕΟ ορισμένης Περιφέρειας της χώρας. Το ανωτέρω ποσό μείωσης διπλασιάζεται όταν ο αριθμός των ελεγχόμενων οχημάτων υπερβαίνει τα πενήντα (50). β. Εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για οχήματα φυσικών προσώπων κατόχων ισχύοντος Δελτίου Ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). γ. Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για οχήματα του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). 3. Οι τιμές των τελών, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, προσαυξάνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το τελικά προκύπτον ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση στρογγυλοποίησης, το ποσό του ΦΠΑ και το τέλος υπολογίζονται με εσωτερική υφαίρεση, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών της ακέραιης μονάδας του Ευρώ. 4. Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στα Δημόσια ΚΤΕΟ το όχημα του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, πλέον του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τέλους διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους, το οποίο καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α' 55), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα δικαιολογητικά για τις εκπτώσεις στα ΚΤΕΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑ 10% ή 20% ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 8913/1089/2013 κ.υ.α αναφέρεται στη μείωση των τελών κατά δέκα τοις εκατό (10%) προκειμένου για οχήματα φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κύριοι ή κάτοχοι άνω των δέκα (10) και έως πενήντα (50) οχημάτων,ανεξαρτήτως κατηγορίας, και δηλώνουν ότι θα τα ελέγξουν στα Δημόσια ΚΤΕΟ ορισμένης Περιφέρειας της χώρας, και ότι το ανωτέρω ποσό μείωσης διπλασιάζεται (δηλαδή γίνεται 20%) όταν ο αριθμός των ελεγχόμενων οχημάτων υπερβαίνει τα πενήντα (50) .2. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, σας αποστέλλουμε συνημμένα υπόδειγμα της απλής δήλωσης που θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους. 3. Η δήλωση θα υποβάλλεται κατά τον τεχνικό έλεγχο του 1ου οχήματος σε ένα εκ των Δημόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας στα ΚΤΕΟ της οποίας πρόκειται να ελεγχθούν τα οχήματα.4. Στη δήλωση θα αναφέρονται :α. Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.Για τα φυσικά πρόσωπα : τα ατομικά τους στοιχεία όπως ορίζονται στο υπόδειγμα της δήλωσηςΓια τα νομικά πρόσωπα :(i) Προκειμένου για Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), η δήλωση υποβάλλεται από το διαχειριστή της εταιρείας και αναφέρονται τα ατομικά του στοιχεία και τα στοιχεία της εταιρείας.(iii) Προκειμένου για Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) η δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και αναφέρονται τα ατομικά του στοιχεία και τα στοιχεία της εταιρείας.β. Τα στοιχεία των οχημάτων που πρόκειται να ελεγχθούν στα ΚΤΕΟ της Περιφέρειας και συγκεκριμένα : ο αριθμός κυκλοφορίας τους ή ο αριθμός πλαισίου προκειμένου για μεταχειρισμένα εισαγωγής (ανάριθμα). η κατηγορία τους (ΕΙΧ, ΕΔΧ, ΛΙΧ, ΛΔΧ, ΦΙΧ, ΦΔΧ, Ρυμ/να και Ημιρυμ/να με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, συρμοί με ενιαία άδεια κυκλοφορίας, ασθενοφόρα, νεκροφόρες, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα). Προκειμένου για φορτηγά (συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων) και των Ρυμ/νων και Ημιρυμ/νων, πλέον της κατηγορίας θα αναφέρεται και το μικτό βάρος τους. η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους. η ημερομηνία λήξης του ΔΤΕ εφόσον υπάρχει Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υποβάλλοντος τη δήλωση επί του οχήματος, δηλαδή αν είναι κύριος ή κάτοχος του οχήματος, το οποίο πρέπει να επαληθεύεται από το ΚΤΕΟ. Επισημαίνεται η περίπτωση ανάριθμων οχημάτων όπου ο υποβάλλων τη δήλωση (π.χ η εταιρεία εμπορίας μετ/νων οχημάτων) θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα Πιστοποιητικά Ταξινόμησης του Τελωνείου και να μην έχει γίνει πράξη μεταβίβασης επί του πιστοποιητικού.Τα πλήθος των οχημάτων που πρέπει να δηλωθούν είναι τουλάχιστον έντεκα (11) για μείωση τέλους κατά 10% και τουλάχιστον πενήντα (51) για μείωση τέλους κατά 20%.5. Το Δημόσιο ΚΤΕΟ στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση ενημερώνει άμεσα τα υπόλοιπα Δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας.6. Ο Γενικός Δ/ντης Μεταφορών (ή ο Δ/ντης ΚΤΕΟ για την Περιφέρεια Αττικής) ορίζει ένα εκ των ΚΤΕΟ της Περιφερείας του ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ελέγχων των δηλωθέντων οχημάτων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας.7. Στην περίπτωση που παρέλθουν τα οριζόμενα χρονικά διαστήματα, χωρίς να έχει ελεγχθεί ο ελάχιστος αριθμός των 11 και 51 οχημάτων, τότε με έγγραφο υπογραφόμενο από τον Γενικό Δ/ντη της Περιφέρειας (ή το Δ/ντη ΚΤΕΟ για την Περιφέρεια Αττικής), κατόπινεισηγήσεως του Δημόσιου ΚΤΕΟ που ορίστηκε ως υπεύθυνο, ενημερώνει το πρόσωπο που υπέβαλε τη δήλωση ότι απώλεσε το δικαίωμα καταβολής μειωμένου τέλους και ότι οφείλει να προσέλθει άμεσα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) προκειμένου νααποδώσει στους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (ΚΑΕ) τις προκύπτουσες διαφορές του τέλους και του ΦΠΑ για το σύνολο των οχημάτων που ελέγχθηκαν από τα Δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας μέχρι την λήξη της ταχθείσης χρονικής προθεσμίας. Ο υπολογισμόςτων οφειλομένων ποσών γίνεται από το ΚΤΕΟ που ορίστηκε ως υπεύθυνο. Το έγγραφο ειδοποίησης κοινοποιείται απαραιτήτως και στην αρμόδια ΔΟΥ.Β. ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑ 25% ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.Για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 περί παροχής μειωμένων κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των τελών για οχήματα ανήκοντα σε φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ισχύοντος Δελτίου Ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού (ΟΑΕΔ) σας ενημερώνουμε ότι το ισχύον Δελτίο Ανεργίας του ΟΑΕΔ πρέπει να επιδεικνύεται από τον κάτοχο του οχήματος σε κάθε έλεγχο του οχήματος, φωτοαντίγραφο του οποίου πρέπει να τηρείται στο ΚΤΕΟ.
09/04/2013 - 19:42

Παραταση στις μοτοσυκλέτες για να περάσουν ΚΤΕΟ

Παραταση στις μοτοσυκλέτες για να περάσουν ΚΤΕΟ Παράταση δοθηκε στην προθεσμία ωστε να προσέλθουν οι ιδιοκτήτες με τις μοτοσυκλέτες τους στα ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Αττικής, μετά το συνωστισμό που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες στα ΚΤΕΟ της πρωτεύουσας. Η παράταση που δόθηκε αφορά τις μοτοσυκλέτες με άδεια κυκλοφορίας έως 31/12/2001, τα δίκυκλα δηλαδή που κλήθηκαν για έλεγχο ΚΤΕΟ από 30/4/2012 έως και 30/4/2013. Η απόφαση της περιφέρειας προβλέπει ότι τοι μοτοσυκλέτες αυτές μπορούν να ελεγχθούν στα Ι. ΚΤΕΟ της Αττικής χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα έως τις 25 Μαΐου 2013. Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της απόφασης τα παραπάνω δίκυκλα απαλλάσσονται και από το πρόστιμο της Τροχαίας αξίας 400 ευρώ. Παράταση για το ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες ανακοινώθηκε και για Ιωάννινα, Εύβοια, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Κεφαλονιά, Πελοπόννησο ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται και για τη Θεσσαλονίκη.
09/04/2013 - 17:03

Σε λειτουργία το σύστημα πληροφοριών Σενγκεν ΙΙ

Σε λειτουργία το σύστημα πληροφοριών Σενγκεν ΙΙ Σήμερα αρχίζει να λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ δεύτερης γενιάς (SIS II) για να ενισχύσει την ασφάλεια και να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν. Το SIS II επιτρέπει την εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχων στα σύνορα, των τελωνειακών και των αστυνομικών αρχών όσον αφορά πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται σε σοβαρό έγκλημα. Επίσης, περιλαμβάνει καταχωρίσεις για αγνοούμενα πρόσωπα, ιδίως παιδιά, καθώς και πληροφορίες για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως τραπεζογραμμάτια, αυτοκίνητα, φορτηγά, πυροβόλα όπλα και έγγραφα ταυτότητας τα οποία ενδεχομένως έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί. Η κα Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, δήλωσε τα εξής: «Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το SIS II αρχίζει να λειτουργεί σήμερα. Μαζί με συναδέλφους από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ολοκληρώσαμε με επιτυχία το στάδιο ανάπτυξης του έργου. Κληρονομήσαμε μια δύσκολη υπόθεση και η επαναφορά του έργου αυτού στη σωστή τροχιά δεν ήταν εύκολη, αλλά με αποφασιστικότητα ανταποκριθήκαμε σε μεγάλες προκλήσεις. Σήμερα μπορούμε να προχωρήσουμε στο στάδιο της υλοποίησης, το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία του νέου Οργανισμού eu-LISA». Ο κ. Krum Garkov, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) δήλωσε τα εξής: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη λειτουργική διαχείριση του SIS II. Συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση της διαχείρισης του συστήματος, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες επτά ημέρες την εβδομάδα και σε 24ωρη βάση στα κράτη μέλη και θα συμβάλλει στις προσπάθειες για μια ασφαλέστερη Ευρώπη». Με την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, το SIS II συνεχίζει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στον χώρο Σένγκεν. Το SIS II αποτελεί τη δεύτερη γενιά του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, το οποίο λειτουργεί από το 1995, και διαθέτει ενισχυμένες λειτουργίες, όπως τη δυνατότητα εισαγωγής βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες), νέων ειδών καταχωρίσεων (αεροσκάφη, σκάφη, εμπορευματοκιβώτια, μέσα πληρωμών που έχουν κλαπεί), ή τη δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών καταχωρίσεων (όπως καταχώριση για πρόσωπο και όχημα). Επίσης, το SIS II θα περιλαμβάνει αντίγραφα των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης (ΕΕΣ) που θα επισυνάπτονται απευθείας σε καταχωρίσεις για πρόσωπα τα οποία αναζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση· επομένως οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα να διασφαλίσουν την αναγκαία συνέχεια στις υποθέσεις αυτές. Το SIS II διασφαλίζει την ισχυρή προστασία των δεδομένων. Πρόσβαση στο SIS II έχουν μόνο οι εθνικές αρχές ελέγχου στα σύνορα, οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές, οι δικαστικές αρχές και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις θεωρήσεις και την ταξινόμηση των οχημάτων. Οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και καταχωρίστηκαν στο SIS II και μπορεί επίσης να ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή τη διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών του πληροφοριών. Επίσης, καθένας μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο για να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει, να διαγράψει ή να συμβουλευθεί πληροφορίες ή να επιτύχει αποζημίωση σε σχέση με καταχώριση που τον αφορά. Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεργάζονται και διασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του SIS II. Πλαίσιο Το SIS II είναι ένα προηγμένο σύστημα ΤΠ το οποίο αποτελείται από τρεις συνιστώσες: ένα κεντρικό σύστημα, τα εθνικά συστήματα των κρατών Σένγκεν και μια υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών συστημάτων. Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2013, οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού από μέρους της Επιτροπής σχετικά το έργο SIS II από το 2002, ανέρχονται σε 167 784 606 ευρώ. Η μετάβαση των δεδομένων από το SIS Ι+ στο SIS II θα περατωθεί μετά από εντατική περίοδο παρακολούθησης (που θα διαρκέσει ένα μήνα), κατά τη διάρκεια της οποίας τόσο το SIS Ι+ όσο και το SIS II θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν και να είναι συντονισμένα. Από την 9η Μαΐου 2013 ο Οργανισμός ΤΠ (eu-LISA) θα αναλάβει την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία του κεντρικού συστήματος.
09/04/2013 - 14:29

Χωρις πλοία ,απεργία την Τρίτη 16 Απριλίου

Χωρις πλοία ,απεργία την Τρίτη 16 Απριλίου Εικοσιτετράωρη προειδοποιητική πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 16 Απριλίου, αποφάσισε σε σημερινή της συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, ζητώντας για άλλη μία φορά την απόσυρση του επίμαχου πολυνομοσχεδίου υπουργείου Ναυτιλίας «ανασυγκρότηση και άλλες διατάξεις». Η απεργία, που θα περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες πλοίων, θα ξεκινήσει από τις 6 το πρωί της Τρίτης 16/04 και θα λήξει στις 6 το πρωί της Τετάρτης 17/07. Σημειώνεται ότι, την Τρίτη 16/04 αναμένεται να εισαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής το επίμαχο πολυνομοσχέδιο, ενώ έως σήμερα δεν έχουν υπάρξει βασικές αλλαγές αναφορικά με τα άρθρα που αφορούν τη ναυτεργασία, δηλαδή το 19, που προβλέπει ατομικές συμβάσεις εργασίας στα κατώτερα πληρώματα της ποντοπόρου και το 30 που επιφέρει αλλαγές στα εργασιακά των ναυτικών της ακτοπλοΐας.
08/04/2013 - 20:52

ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες απο τις Περιφέρειες ο προγραμματισμός

ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες απο τις Περιφέρειες ο προγραμματισμός Διευκρινίσεις για το θέμα του τεχνικού ελέγχου στις μοτοσυκλέτες από τα ΚΤΕΟ δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Μεταφορών με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, επισημαίνοντας πως αρμόδιες για το χρονοδιάγραμμα ελέγχου των δικύκλων είναι οι Περιφέρειες και ο προγραμματισμός ανήκει σ΄ αυτές. Υπενθυμίζουμε ότι από σήμερα 8 Απριλίου, όσες μοτοσυκλέτες άνω των 50 κυβ. εκατ. δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ , των οποίων η άδεια είναι πριν από το 2001, καλούνται να πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η υποχρέωση τεχνικού ελέγχου των δικύκλων, καθορίστηκε το 2009 με απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οποία «… με απόφαση του οικείου Νομάρχη καταρτίζεται πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο των κυκλοφορούντων στο νομό μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων …». Επειδή δεν υπήρχαν γραμμές ελέγχου μοτοσυκλετων στα ΚΤΕΟ της χώρας, οι έλεγχοι ξεκίνησαν επίσημα το 2011 στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Στη συνέχεια, το 2012, (με την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ 37566/5116/10/2012), ορίστηκε ότι οι σχετικοί έλεγχοι καταρτίζονται με πρόγραμμα του «οικείου Περιφερειάρχη». Στο πλαίσιο αυτό η σχετική Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής, για τον τεχνικό έλεγχο των δικύκλων της Περιφέρειας, για το 2013, ανακοινώθηκε προ τετραμήνου, στις 11 Δεκεμβρίου 2012». Και προσθέτει η ανακοίνωση: «Με την από τις 5 Μαρτίου 2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα "τον καθορισμό των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ", επικαιροποιήθηκαν οι τιμές όλων των κατηγοριών τεχνικού ελέγχου και καθορίσθηκαν για πρώτη φορά τα τέλη τεχνικού ελέγχου των δικύκλων, από δημόσια ΚΤΕΟ. Η Απόφαση αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα "Διαύγεια" ». «Με την εν λόγω Απόφαση, από τις 8 Απριλίου 2013, τίθενται σε ισχύ τα νέα τέλη διενέργειας τεχνικών ελέγχων οχημάτων και γίνεται ο καταλογισμός των αντιστοίχων προστίμων (από τα ΚΤΕΟ που πραγματοποιούν τον αντίστοιχο έλεγχο και από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ), για τις περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης προσκόμισης των οχημάτων προς έλεγχο, μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή καθορίζεται, όπως προαναφέρθηκε, με Πρόγραμμα - Πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του υπουργείου, ενόψει της εφαρμογής των νέων τιμών ελέγχων, απέστειλε στις 12 Μαρτίου 2013 την πρώτη ενημερωτική εγκύκλιο, σε όλους τους φορείς τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Ιδιωτικά και Δημόσια ΚΤΕΟ, Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών), αναρτώντας παράλληλα και τις νέες τιμές για τα τέλη τεχνικού ελέγχου στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου. Στις 03 Απριλίου 2013 η Υπηρεσία έστειλε εκ νέου δεύτερη αναλυτική εγκύκλιο για το εν λόγω θέμα». Συνεπώς, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου, δεν τίθεται θέμα με το χρονοδιάγραμμα διενέργειας του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες , ο προγραμματισμός του οποίου ανήκει στις αρμοδιότητες των Περιφερειών.
08/04/2013 - 19:30

Πλοίο ασφαλείας σε περίοδο απεργίας

Πρόταση για πλοίο ασφαλείας σε περίοδο απεργίας Αντιδράσεις από ΠΝΟ σε πρόταση του Κ. Μουσουρούλη, για πλοίο ασφαλείας σε περιόδους απεργίας ναυτικών Αντιδράσεις στο ναυτεργατικό κόσμο, προκαλεί πρόταση του υπουργού Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλη στη Βουλή, προς τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου «ανασυγκρότηση και άλλες διατάξεις», να μπορεί να εξασφαλιστεί στη διάρκεια μιας απεργίας των ναυτικών που ξεπερνά τις 48 ώρες, ο απαιτούμενος αριθμός ακτοπλοϊκών δρομολογίων, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος στα νησιά. Ο υπουργός είπε ότι, αν όλα τα κόμματα συναινέσουν και τοποθετηθούν, τότε θα μπορέσει να υπάρξει μια συγκεκριμένη λύση, καθώς, όπως υποστήριξε, στην ουσία πρόκειται για την επέκταση της αρχής που υπάρχει κατά τη διάρκεια μιας απεργίας, δηλαδή, να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας όπως στα νοσοκομεία. Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) Γιάννης Χαλάς, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη πρόταση, είπε ότι «οι ναυτικοί δεν είναι υπέρ των απεργιακών κινητοποιήσεων, αλλά υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων τους». «Ωστόσο», προσέθεσε ότι «οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτικών όπως και το χρονικό τους διάστημα, αποφασίζεται μόνο από την εκτελεστική επιτροπή της ΠΝΟ και κάλεσε «τα κόμματα της συγκυβέρνησης να σταματήσουν να δημιουργούν προβλήματα στους ναυτεργάτες». Το θέμα για το πλοίο ασφαλείας σε περιόδους απεργίας των ναυτικών, τέθηκε αρχικά στη Βουλή από το ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής του κόμματος υπεύθυνος για θέματα ναυτιλίας Κώστας Τριαντάφυλλος, είπε ότι αυτό που ζήτησε, είναι να υπάρξει η δυνατότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης με πλοίο ασφαλείας σε περιόδους απεργίας, αλλά και το δικαίωμα του ναυτικού να είναι πραγματικά ελεύθερος και να ασκεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του στην απεργία και να μην είναι η πρώτη επιλογή η πολιτική επιστράτευση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) Αντώνης Νταλακογιώργος σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «κατάπτυστο σχέδιο», καθώς και για «φασιστική και αντιδημοκρατική προτεινόμενη ρύθμιση», που στοχεύει στην κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας. «Προειδοποιούμε ότι καμιά αντιδημοκρατική ρύθμιση δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από το ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα», τονίζεται σε ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ. Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης στην ακρόαση των φορέων για το πολυνομοσχέδιο στην Βουλή είχε πει ότι οι νησιώτες συμπαραστέκονται στους αγώνες των εργαζομένων ωστόσο αρκετές είναι οι φορές που βρίσκονται σε ομηρία. Είχε προσθέσει δε ότι δεν είναι δυνατόν να χρειάζεται οξυγόνο το νοσοκομείο και το πλοίο να είναι δεμένο στον Πειραιά. Το πολυνομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 16 Απριλίου. Αύριο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ αναμένεται να συνεδριάσει, προκειμένου να καθορίσει την ημερομηνία έναρξης νέων απεργιακών κινητοποιήσεων, με αφορμή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας.
08/04/2013 - 16:19

Παράταση για το ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες

Παράταση για το ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες τριών εβδομάδων Παράταση για το ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες , τριών εβδομάδων,έδωσε απόφαση των υπουργών οικονομικών και ανάπτυξης .Η διορία για να περάσουν ΚΤΕΟ οι μοτοσυκλέτες έληγε σήμερα. Όπως αναφέρεται , λόγω του ότι το μέτρο του ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά και αφορά σε πάνω από 1 εκατ. μοτοσυκλέτες σε όλη τη χώρα, τις τελευταίες ημέρες δημιουργήθηκε πολύ μεγάλος συνωστισμός και δεν κατέστη δυνατόν να εξυπηρετηθεί μεγάλη μερίδα ιδιοκτητών με αποτέλεσμα εαν δεν δινοταν παράταση να πληρώναν πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου. Δειτε εδώ την επισημη ανακοινωση για την παράταση στο ΚΤΕΟ μοτοσυκλετων
08/04/2013 - 09:42

Διακοπή γραμμής του Προαστιακού για 9 ημέρες

Διακοπή γραμμής του Προαστιακού για 9 ημέρες Ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό προβλεπεται να προκαλέσει ο προαστιακός από σημερα και για τις επόμενες 9 ημέρες . Συγκεκριμένα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τη Δευτέρα 8/4/2013, λόγω αναγκαίων εργασιών αναβάθμισης στην σιδηροδρομική υποδομή, που αναμένεται να διαρκέσουν εννέα μέρες, επέρχονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Προαστιακού Κιάτο- Αεροδρόμιο– Κιάτο.Συγκεκριμένα διακόπτεται η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ των σταθμών ΣΚΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΚΑ. Ως εκ τούτου οι επιβάτες που ταξιδεύουν από το Κιάτο με προορισμό το Αεροδρόμιο θα μετεπιβιβάζονται σε λεωφορεία από το σταθμό ΣΚΑ μέχρι τον σταθμό του Ηρακλείου και αντίστροφα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον αριθμό 14511.
07/04/2013 - 12:40

ΚΤΕΟ για τις μοτοσυκλέτες ληγει η προθεσμία

ΚΤΕΟ για τις μοτοσυκλέτες απο αύριο τα πρόστιμα ενδεχόμενο παράτασης Απο αύριο ισχύουν τα πρόστιμα για οσες μοτοσυκλέτες δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ .Συγκεκριμένα οσες μοτοσυκλέτες από 50 κ. εκ. και άνω δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και η άδεια είναι πριν το 2001 θα πληρώνουν πρόστιμο 400 ευρώ. Το πρόστιμο της Τροχαίας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ για τις μοτοσυκλέτες που δεν έχουν δελτίο ΚΤΕΟ από αυριο είναι 400 ευρώ, ενώ στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προσκομίσει εντός 10 ημερών το Δελτίο ΚΤΕΟ στη Τροχαία θα καταβάλλει το ποσό των 50 ευρώ. Παράταση για το ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες Το ΚΤΕΟ για τις μοτοσυκλέτες εχει ισχύει για 2 χρόνια και η Κάρτα Θορύβου για 1 χρόνο, με το κόστος ελέγχου πιστοποίησης από τα ΚΤΕΟ να ανέρχεται σε 20,33 ευρώ. Από τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ εξαιρούνται οι μοτοσυκλέτες που έχουν άδεια κυκλοφορίας από την Τροχαία και οι μοτοσυκλέτες με τρεις ή τέσσερις τροχούς. Υπάρχει ενα μικρό ενδεχόμενο να δοθεί παράταση λιγων ημερών ωστε να προλάβουν οι ιδιοκτήτες των μοτοσυκλετών να περάσουν ΚΤΕΟ αφού τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται το αδιαχώρητο στα σημεία ελέγχου ΚΤΕΟ .Μεχρι και αυτη την ώρα ομως δεν εχει ανακοινωθεί κάτι . Επίσης, μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού τελών για όλα τα οχήματα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος από το υπουργείο Μεταφορών, με βάση την οποία θα καθορίζονται τα τελικά ποσά έπειτα από στρογγυλοποιήσεις. Από την έως σήμερα πρακτική επιβάρυνσης στα οχήματα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο τα τέλη εκπροθέσμων ελέγχων ΜΟΤΟ αναμένονται ως εξής: α) έως 1 μήνα καθυστέρηση = 10 ευρώ, β) 1-6 μήνες = 20 ευρώ, γ) 6+ μήνες = 41 ευρώ. Πότε περνάνε ΚΤΕΟ οι μοτοσυκλέτες της Αττικής Για όλες τις μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν στην Αττική η υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ έχει ξεκινήσει από τον Μάιο του 2012 και ο έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο καυσαερίων, φώτων, φρένων, θορύβου και οπτικό έλεγχο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης (η με αριθμό 2670/11-12-2012 Απόφαση Περιφέρεια Αττικής) σε τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ υποχρεούνται μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc, ως ακολούθως: - Όσα μοτοσυκλέτες έχουν 1η άδεια κυκλοφορίας έως το 1998 έπρεπε να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ μέχρι τις 31/12/2012. -Οι μοτοσικλέτες με 1η άδεια το 1999 υποχρεούνταν να περάσουν από ΚΤΕΟ από την 1/1/2013 έως τις 28/2/2013. -Τα δίκυκλα με 1η άδεια το 2000 έπρεπε να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ από την 1/3/2013 έως τις 31/3/2013. -Οι μοτοσικλέτες με 1η άδεια το 2001 περνούν από 1/4/2013 έως 30/4/2013. -Τα δίκυκλα με 1η άδεια το 2002 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/5/2013 έως 31/5/2013. -Όσες μοτοσικλέτες έχουν 1η άδεια το 2003 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/6/2013 έως 30/6/2013. -Οι μηχανές με 1η άδεια το 2004 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/7/2013 έως 31/8/2013. -Τα δίκυκλα με 1η άδεια το 2005 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/9/2013 έως 31/10/2013. -Οι μοτοσικλέτες με 1η άδεια το 2006 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/11/2013 έως 21/12/2013
05/04/2013 - 14:25

Αυριο ανοίγουν οι δυο νέοι σταθμοί ΜΕΤΡΟ

Αυριο ανοίγουν οι δυο νέοι σταθμοί ΜΕΤΡΟ Στην κυκλοφορία δίδονται, από αύριο τα ξημερώματα, οι δύο νέοι σταθμοί του μετρό, στο Δημαρχείο Περιστερίου και την Ανθούπολη, οι οποίοι εγκαινιάστηκαν από τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Σταύρο Καλογιάννη. Η διαδρομή Ανθούπολη-Σύνταγμα θα πραγματοποιείται σε 12 λεπτά, ενώ θα εξυπηρετούνται καθημερινά 50-60.000 επιβάτες. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης, τον Ιούλιο θα δοθεί στην κυκλοφορία η επέκταση προς το Ελληνικό, με τέσσερις σταθμούς, και το φθινόπωρο ο νέος σταθμός στο Χαϊδάρι. Επίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι ξεπαγώνουν τα έργα στους οδικούς άξονες και σύντομα θα επαναλειτουργήσουν τα εργοτάξια. Ο κ. Χατζηδάκης έκανε τη διαδρομή ανάμεσα στους δύο σταθμούς, μήκους 700 μέτρων, ενώ έπλεξε το εγκώμιο του παρόντα στα εγκαίνια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη, επί υπουργείας του οποίου πριν από ένα χρόνο «ξεκόλλησαν» τα έργα των επεκτάσεων του μετρό και υπεγράφη η νέα σύμβαση με τη Siemens για τη σηματοδότηση του δικτύου. Σημειώνεται ότι, λόγω του προβλήματος με τη Siemens οι επεκτάσεις είχαν καθυστερήσει να παραδοθούν για δύο ολόκληρα χρόνια.
04/04/2013 - 17:54

Αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων

Αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων Στην κυκλοφορία δίνονται, μεθαύριο, Σάββατο, οι δύο νέοι σταθμοί του μετρό σε Περιστέρι και Ανθούπολη, ενώ τα εγκαίνια αναμένονται να γίνουν αύριο. Ταυτόχρονα, ανακοινώνεται από τον ΟΑΣΑ ότι, με την έναρξη λειτουργίας των σταθμών αυτών, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω αλλαγες στα δρομολόγια των λεοφωρείων της περιοχής: Οι λεωφορειακές γραμμές «075- Σταθμ. Αγ. Αντώνιος- Αττικό Νοσοκομείο- Δάσος Χαϊδαρίου» και «731- Ανθούπολη- Στ. Αγ. Αντώνιος» συγχωνεύονται σε μία νέα γραμμή «731- Ανθούπολη- Στ. Μετρό Ανθούπολη- Αττικό Νοσοκομείο- Δάσος Χαϊδαρίου». Η διαδρομή της νέας λεωφορειακής γραμμής 731 διαμορφώνεται ως εξής: Διαδρομή από Αφετηρία: Από Προμάχου (Αφετηρία), δεξιά Αγίου Γεωργίου, δεξιά Πεισάνδρου, δεξιά Αμύντορος, αριστερά Αρτοξίνου, αριστερά Τίρυνθος, δεξιά Αγίου Κηρύκου, αριστερά Αθαμανίας, πλατεία Αγίας Μαρίνας, δεξιά Αγίας Μαρίνας, αριστερά Αξαρίου, λοξά δεξιά Αμύντα, δεξιά Θηβών, δεξιά Λεωφ. Παν. Τσαλδάρη, Αναπαύσεως, αριστερά Δωδεκανήσου, αριστερά Αγ. Βασιλείου, δεξιά Θηβών, δεξιά Λεωφ. Αθηνών, δεξιά Ηρακλέους, αμέσως αριστερά την Ανώνυμο, αναστροφή στην είσοδο του Νοσοκομείου, συνέχεια Ηρακλέους, αριστερά Λεωφ. Αθηνών, δεξιά Ηρώων Πολυτεχνείου, αριστερά Ν. Σουκαντζίδη, δεξιά Καλαβρύτων, αριστερά Γεωργίου Παπανδρέου, δεξιά Ακροπόλεως (Τέρμα). Διαδρομή από Τέρμα: Από Ακροπόλεως (Τέρμα), δεξιά Σωκράτους, δεξιά Μάνης, αριστερά Ύδρας, αριστερά Ν. Σουκαντζίδη, δεξιά Κυπρίων Αγωνιστών, αριστερά Αθηνάς, αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου, δεξιά Ν. Σουκαντζίδη, αριστερά Κωστή Παλαμά, δεξιά Γεωργίου Παπανδρέου, αριστερά Λεωφ. Αθηνών, δεξιά Ηρακλέους, αμέσως αριστερά Ανώνυμο, αναστροφή στην είσοδο του Αττικού Νοσοκομείου, συνέχεια Ηρακλέους, δεξιά Λεωφ. Αθηνών, αριστερά Θηβών, συνέχεια Θηβών, αριστερά Ανδριτσαίνης, δεξιά Αγ. Κηρύκου, δεξιά Αμύντορος, αριστερά Αγ. Γεωργίου, αριστερά Πασιθέας, αριστερά Πυλάδη, αριστερά Προμάχου (Αφετηρία). Τα δρομολόγια της γραμμής θα εκτελούνται ανά 15'- 20', τις ώρες αιχμής. Στη γραμμή «748- Χρυσούπολη- Ανθούπολη- Στ. Αγ. Αντώνιος» δεν θα εκτελείται το τμήμα της διαδρομής της επί της οδού Π. Τσαλδάρη, από τον νέο σταθμό «Ανθούπολη» μέχρι τον σταθμό «Αγ. Αντώνιος», ώστε η γραμμή να μετατραπεί σε τροφοδοτική του νέου σταθμού μετρό «Ανθούπολη». Η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 748 διαμορφώνεται ως εξής: Από Αίγλης (Αφετηρία), δεξιά Αγίου Ιεροθέου, αριστερά Αξαρίου, λοξά δεξιά Αμύντα, δεξιά Θηβών, δεξιά Παν. Τσαλδάρη, δεξιά Δωδεκανήσου, αριστερά Θηβών, αριστερά Ανδριτσαίνης, δεξιά Αγίου Ιεροθέου, αριστερά Ιωαννίνων, αριστερά Τεμπών, αριστερά Σαπφούς, αριστερά Λακεδαίμονος, δεξιά Αίγλης (Αφετηρία- Τέρμα). Τα δρομολόγια της γραμμής θα εκτελούνται ανά 10'-15', τις ώρες αιχμής. Για τα υπόλοιπα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ δεν προβλέπονται αλλαγες στις υφιστάμενες διαδρομές τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες θα απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) και το τηλεφωνικό κέντρο 185.
04/04/2013 - 13:25

Ανασφάλιστα αυτοκίνητα ερχεται το πρόστιμο μετά τις 15/4/2013

Ανασφάλιστα αυτοκίνητα έρχεται το πρόστιμο μετά τις 15/4/2013 Μετα τις 15/04/2013 θα ξεκινήσει η σύζευξη των αρχείων της ΓΓΠ Σοπου θα εντοπίζει τα ανασφάλιστα αυτοκινητα και θα αποστείλλει ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες τους με την οποία θα του δίνεται 8 ημέρες διορία προκειμένου να ασφαλιστουν. Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες που έλαβαν τα ειδοποιητήρια για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα τους θα πρέπει να απευθυνθούν στις ασφαλιστικές εταιρείες ωστε να τα ασφαλίσουν προσκομίζοντας τα ειδοποιητήρια αλλά και παράβολο αξίας 250 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ποια ειναι το προστιμο για τα ανασφάλιστα αυτοκινητα απο τις 15/04/2013 α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής ατυχήματος από όχημα επιτόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας που ορίζει ο νόμος είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), η οποία θα προβαίνει στη διασταύρωση των αρχείων των κυκλοφορούντων και των ασφαλισμένων οχημάτων.
03/04/2013 - 20:29

Κανονικά αύριο οι πτήσεις στα αεροδρόμια

Κανονικά αύριο οι πτήσεις στα αεροδρόμια Κανονικά αύριο οι πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας. Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε η απεργία των εργαζομένων της ΥΠΑ Συγκεκριμενα παράνομη και καταχρηστική έκρινε την εξαγγελθείσα για αύριο 24ωρη απεργία των εργαζομένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μετά από προσφυγή της Διοίκησης της ΥΠΑ. Ως εκ τούτου, κανονικά θα πραγματοποιούνται οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Η ΟΣΥΠΑ (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) η οποία και αντιδρά με την απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρηθούν τα περιφερειακά αεροδρόμια στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων) καθώς και με την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, επισήμανε πως μια τέτοια κίνηση θα πλήξει την περιφέρεια σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
03/04/2013 - 13:16

Πρόγραμμα ΚΤΕΟ Μοτοσυκλετών 2013

Πρόγραμμα ΚΤΕΟ Μοτοσυκλετών 2013 ποιες μοτοσυκλέτες παιρνούν ΚΤΕΟ Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ΚΤΕΟ μοτοσυκλετών για το 2013 απο την Περιφέρεια Αττικής οπου καθορίζονται οι μοτοσυκλέτες που πρέπει να περάσουν ΚΤΕΟ το 2013 Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο απο ΚΤΕΟ οι δίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-1999 έως και 31-12-1999 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Από 01-01-2013 έως 28-02-2013 Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2000 έως και 31-12-2000 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Από 01-03-2013 έως 31-03-2013 Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2001 έως και 31-12-2001 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Από 01-04-2013 έως 30-04-2013 Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2002 έως και 31-12-2002 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Από 01-05-2013 έως 31-05-2013 Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2003 έως και 31-12-2003 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Από 01-06-2013 έως 30-06-2013 Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2004 έως και 31-12-2004 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Από 01-07-2013 έως 31-08-2013 Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2005 έως και 31-12-2005 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Από 01-09-2013 έως 31-10-2013 Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2006 έως και 31-12-2006 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Από 01-11-2013 έως 31-12-2013 Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο 1. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες, που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας που τους είχε χορηγηθεί.2. Οι εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.3. Δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφέρεια της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Αττικήςυποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η έδρα τους.4. Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες όφειλαν πριν την ημερομηνία ταξινόμησης τους στην Περιφέρεια Αττικής να έχουν ήδη προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν προσήλθαν για τεχνικόέλεγχο θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμες.Ο αρχικός ή ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τα εξουσιοδοτημένα Ι ΚΤΕΟ.Ο κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
03/04/2013 - 13:14

Ανοίγουν οι δυο νέοι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ

Ανοίγουν οι δυο νέοι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ Εγκαινιάζονται την Παρασκευή και ανοίγουν, από το Σάββατο το πρωί, οι δύο σταθμοί του μετρό στο δημαρχείο Περιστερίου και την Ανθούπολη, στον κόμβο της Θηβών. Η διαδρομή Ανθούπολη- Σύνταγμα θα καλύπτεται σε 13 λεπτά και υπολογίζεται οτι θα εξυπηρετούνται 50 χιλιαδες επιβάτες. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η παράδοση και του σταθμού στο Χαϊδάρι, ενώ η επέκταση προς Ελληνικό με τους τέσσερις σταθμούς της, αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιούλιο. Σημειώνεται ότι τα έργα είχαν ολοκληρωθεί εδω και δύο χρόνια, αλλά δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, καθώς το σύστημα σηματοδότησης είχε αναλάβει να κατασκευάσει η Ζήμενς και η σχετική σύμβαση είχε παγώσει λόγω του γνωστού σκανδάλου.
03/04/2013 - 08:59

Δρομολόγια τρένων και προαστιακού απο Σήμερα εως Παρασκευή

Δρομολόγια τρένων και προαστιακού απο Σήμερα εως Παρασκευή Ματαιώσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των τρένων και του προαστιακού θα υπάρξουν από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου λόγω των στάσεων εργασίας των σιδηροδρομικών. Τα σωματεία των εργαζομένων πραγματοποιούν 8ωρες επαναλαμβανόμενες στάσεις από τις 16.00 έως τα μεσάνυχτα. Αναλυτικά τα δρομολόγια τρένων και του προαστιακού που ματαιώνονται είναι τα εξής: Μεταξύ Αθηνών - Λειανοκλαδίου - Καλαμπάκας - Θεσσαλονίκης - Αθηνών IC 54, IC 57, IC 56, IC 59, IC 60, IC 61, 1510 και 885 Οι αμαξοστοιχίες 500 & 501 θα κυκλοφορήσουν χωρίς τα διδάπεδα οχήματα μεταφοράς αυτοκινήτων, μετά τη λήξη των επαναλαμβανόμενων στάσεων εργασίας, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Μεταξύ Αθηνών - Χαλκίδας - Αθηνών 1550, 4530, 1552, 1554, 1556, 1558, 2530, 2532, 2534, 2536, 1557, 4531, 1559, 2531, 2533, 2535, 2537, 2539. Μεταξύ Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης - Δικαίων - Θεσσαλονίκης IC 90, 611, 1684, 1685, 1686. Επίσης, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681 στις 04. 05. & 06 Απριλίου 2013 Μεταξύ Θεσσαλονίκης - Έδεσσας - Φλώρινας - Θεσσαλονίκης 739, 742, 3741, 3744, 743, IC 85, IC 86 Μεταξύ Θεσσαλονίκης - Λάρισας - Θεσσαλονίκης 2494, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 3590, 3591, 3592, 3593 και 591 Μεταξύ Λάρισας - Βόλου - Λάρισας 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577 Μεταξύ Λάρισας - Καλαμπάκας - Παλαιοφαρσάλου - Λάρισας 886, 887, 888, 889, 562 Μεταξύ Λειανοκλαδίου- Λαμίας - Στυλίδας - Λειανοκλαδίου 5526, 5527, 5528, 5529, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525,6526, 6527 Μεταξύ Αγ. Αντρέα - Πάτρας - Ρίου - Αγ. Βασιλείου 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304. Μεταξύ Αεροδρομίου - Κιάτου - Αεροδρομίου 4418, 4420, 4422, 4424, 4426, 4428, 4430, 4432,4419, 4421, 4423, 4425, 4427, 4429, 4431, 4433. Επίσης ματαιώνονται τα δρομολόγια των λεωφορείων μεταξύ Κιάτου-Πάτρα & αντιστρόφως: Λ 10, Λ 12, Λ 07, Λ 09, Λ 11 Μεταξύ Αεροδρομίου - Α. Λιοσίων - Αεροδρομίου 4242, 4244, 4246, 4248, 4250, 4252, 4254, 4256, 4258, 4260, 4262, 4264, 4239, 4241, 4243, 4245, 4247, 4249, 4251, 4253, 42555, 4257, 4259, 4261, 4263, 4265 Περισσότερες πληροφορίες στο επιβατικό κοινό παρέχονται από τον αριθμό 14511 και στο www.trainose.gr
02/04/2013 - 22:12

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Νέους αυστηρούς κανόνες στους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων, αλλά και επέκτασή τους σε μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα που κυκλοφορούν στην ΕΕ, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το επιχείρημα ότι ένας μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του "Ελεύθερου Τύπου", κοινοτικά στοιχεία δείχνουν ότι τα τεχνικά προβλήματα ευθύνονται για το 6% των ατυχημάτων με παντός είδους αυτοκίνητα, προκαλώντας 2.000 νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες κάθε χρόνο. Το 8% των ατυχημάτων με παντός είδους δίκυκλα συνδέεται επίσης με τεχνικά ελαττώματα. Οι νέες προτάσεις έχουν ως στόχο να σώζονται περισσότερες από 1.200 ζωές κάθε χρόνο και να αποφεύγονται περισσότερα από 36.000 ατυχήματα λόγω τεχνικής αστοχίας. Παράταση για το ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες Οι κύριοι άξονες των προτάσεων που παρουσίασε ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Σιμ Καλς, προβλέπουν τα εξής: Τεχνικός έλεγχος υποχρεωτικός σε κλίμακα ΕΕ για δίκυκλα και μοτοποδήλατα διότι, όπως επισημαίνει η επιτροπή, οι οδηγοί δίκυκλων και μοτοποδηλάτων, ιδίως οι νέοι, είναι η ομάδα υψηλότερου κινδύνου χρηστών. Αύξηση της συχνότητας των περιοδικών τεχνικών ελέγχων των παλαιών οχημάτων. Στο πέμπτο και το έκτο έτος της ηλικίας τους αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των σοβαρών ατυχημάτων που οφείλονται σε τεχνική αστοχία. Αύξηση της συχνότητας των ελέγχων αυτοκινήτων και ημιφορτηγών με εξαιρετικά πολλά χιλιόμετρα. Έτσι, θα ευθυγραμμιστούν οι έλεγχοί τους με άλλα οχήματα με πολλά χιλιόμετρα, όπως τα ταξί, τα ασθενοφόρα και άλλα. Βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων των οχημάτων με τον καθορισμό ελάχιστων κοινών προτύπων για αστοχίες, εξοπλισμό και ελεγκτές. Υποχρεωτικός έλεγχος των ηλεκτρονικών στοιχείων ασφαλείας. Καταπολέμηση της παραίτησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, με ηλεκτρονική ένδειξη, πλέον των διανυθέντων χιλιομέτρων. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι προτάσεις καθορίζουν για τους ελέγχους οχημάτων κοινά ελάχιστα πρότυπα σε κλίμακα ΕΕ, τα δε κράτη - μέλη είναι ελεύθεραν να καθορίσουν αυστηρότερα πρότυπα.
02/04/2013 - 20:35

Δίκυκλα πρόστιμα σε οσα δεν εχουν περάσει ΚΤΕΟ

Δίκυκλα πρόστιμα σε οσα δεν εχουν περάσει ΚΤΕΟ Τσουχτερά πρόστιμα καλούνται να πληρώσουν από την ερχόμενη Δευτέρα 8 Απριλίου, όσοι ιδιοκτήτες δικύκλων από 50 κ. εκ. και άνω, των οποίων η άδεια είναι πριν το 2001, δεν περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ. Το πρόστιμο της Τροχαίας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ είναι 400 ευρώ, ενώ στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προσκομίσει εντός 10 ημερών το Δελτίο ΚΤΕΟ στη Τροχαία θα καταβάλλει το ποσό των 50 ευρώ. Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΜΟΤΟ ισχύει για 2 χρόνια και η Κάρτα Θορύβου για 1 χρόνο, με το κόστος ελέγχου πιστοποίησης από τα ΚΤΕΟ να ανέρχεται σε 20,33 ευρώ. Από τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ εξαιρούνται τα δίκυκλα που έχουν άδεια κυκλοφορίας από την Τροχαία και τα δίκυκλα με τρεις ή τέσσερις τροχούς. Επίσης, μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού τελών για όλα τα οχήματα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος από το υπουργείο Μεταφορών, με βάση την οποία θα καθορίζονται τα τελικά ποσά έπειτα από στρογγυλοποιήσεις. Από την έως σήμερα πρακτική επιβάρυνσης στα οχήματα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο τα τέλη εκπροθέσμων ελέγχων ΜΟΤΟ αναμένονται ως εξής: α) έως 1 μήνα καθυστέρηση = 10 ευρώ, β) 1-6 μήνες = 20 ευρώ, γ) 6+ μήνες = 41 ευρώ. Πότε περνάνε ΚΤΕΟ τα δίκυκλα της Αττικής Για όλα τα ΜΟΤΟ που κυκλοφορούν στην Αττική η υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ έχει ξεκινήσει από τον Μάιο του 2012 και ο έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο καυσαερίων, φώτων, φρένων, θορύβου και οπτικό έλεγχο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης (η με αριθμό 2670/11-12-2012 Απόφαση Περιφέρεια Αττικής) σε τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ υποχρεούνται τα ΜΟΤΟ άνω των 50 cc, ως ακολούθως: - Όσα δίκυκλα έχουν 1η άδεια κυκλοφορίας έως το 1998 έπρεπε να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ μέχρι τις 31/12/2012. -Οι μοτοσικλέτες με 1η άδεια το 1999 υποχρεούνταν να περάσουν από ΚΤΕΟ από την 1/1/2013 έως τις 28/2/2013. -Τα δίκυκλα με 1η άδεια το 2000 έπρεπε να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ από την 1/3/2013 έως τις 31/3/2013. -Οι μοτοσικλέτες με 1η άδεια το 2001 περνούν από 1/4/2013 έως 30/4/2013. -Τα δίκυκλα με 1η άδεια το 2002 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/5/2013 έως 31/5/2013. -Όσες μοτοσικλέτες έχουν 1η άδεια το 2003 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/6/2013 έως 30/6/2013. -Οι μηχανές με 1η άδεια το 2004 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/7/2013 έως 31/8/2013. -Τα δίκυκλα με 1η άδεια το 2005 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/9/2013 έως 31/10/2013. -Οι μοτοσικλέτες με 1η άδεια το 2006 περνούν από ΚΤΕΟ από 1/11/2013 έως 21/12/2013
02/04/2013 - 17:02

Ανασφάλιστα οχήματα διαμαρτυρίες για την αλλαγη του νόμου

Ανασφάλιστα οχήματα διαμαρτυρίες για την αλλαγη του νόμου Διαμαρτυρίες αναφέρει ότι δέχεται το κέντρο Καταγγελιών του ΙΝΚΑ για την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στα ανασφάλιστα οχήματα . Τα παράπονα, όπως ενημερώνει η οργάνωση των καταναλωτών, σχετίζονται με την επιβολή προστίμων στην εφορία, για όλους όσοι τα αυτοκίνητά είναι ανασφάλιστα και φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, ανεξάρτητα αν κυκλοφορούν η αν δεν κυκλοφορούν. Σημειώνεται ότι η ανάκληση του προστίμου γίνεται με εμφάνιση των απαραίτητων δημόσιων εγγράφων η Υπευθύνων Δηλώσεων ή Ενόρκων Καταθέσεων η άλλων νόμιμων αποδεικτικών ακινησίας του οχήματος, ωστόσο αρκετοί είναι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που παραπονούνται, ότι "ενώ δεν κυκλοφορούν τα οχήματά τους επειδή δεν έχουν να βάλουν βενζίνη, τα έχουν σταθμευμένα με πληρωμένα τα τέλη, η σε ιδιωτική πιλοτή, η στο αγροτεμάχιό τους, από όπου δεν μπορεί να δημιουργούν πιθανότητα βλάβης προς τρίτους, απειλούνται με αυτόματο πρόστιμο στην εφορία από την ρύθμιση". Το ΙΝΚΑ εκτιμά ότι τα παράπονα είναι πολλά και προβλέπει ότι θα υπάρξουν πάνω από 400.000 περιπτώσεις που θα απασχολήσουν τις αρμόδιες αρχές σε αλληλογραφία και επισκέψεις στις υπηρεσίες για ακύρωση των προστίμων, "δηλαδή θα ακολουθήσει μια καταιγίδα απασχόλησης και προβλημάτων με τις αρχές, δυσανάλογου κόστους για τους πολίτες και το δημόσιο, σε σχέση με το προσδοκώμενο έσοδο από αυτό το χαράτσι" πηγη:ΑΠΕ
02/04/2013 - 16:55

Νέο σύστημα υπεραστικών μεταφορών εως το 2015

Νέο σύστημα υπεραστικών μεταφορών εως το 2015 Το νέο σύστημα υπεραστικών μεταφορών, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο έως το 2015, παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Μεταφορών, Κ. Χατζηδάκης. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός ανέφερε ότι η αναδιάρθρωση του συστήματος των υπεραστικών μεταφορών είναι μια «ανειλημμένη δέσμευση της χώρας και τα χρονοδιαγράμματα προχωρούν, βάση συμφωνίας με την τρόικα. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το οποίο, όπως επισήμανε ο υπουργός, «δεν είναι καταληκτικό, αλλά είναι ανοιχτός στο διάλογο με όλους τους ενδιαφερομένους», προβλέπεται η δημιουργία τριών κατηγοριών γραμμών και δεν αφορά τις γραμμές που υπάρχουν στις αστικές περιοχές και, γενικότερα, γραμμές που χαρακτηρίζονται αστικές, «ανοίγοντας» την αγορά σε κάθε είδους λεωφορεία, πχ τουριστικά. «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που θα προχωρήσει μ' έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και η οποία λαμβάνει υπ' όψιν της το Κοινοτικό Δίκαιο και προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος μέχρι το 2019. Ωστόσο, οι βασικές διαδικασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν από τώρα, για να έχουμε αποτελέσματα συντομότερα. Στόχος μας είναι να μην υπάρξει κενό στο συγκοινωνιακό έργο» είπε, χαρακτηριστικά, ο κ. Χατζηδάκης. Η διαβούλευση του νομοσχεδίου με τους ενδιαφερόμενους φορείς ξεκινά τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε, όταν θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση, να είναι πιο σύγχρονο και πιο λειτουργικό. Στόχος είναι η αλλαγή να γίνει με ομαλό τρόπο και για τους επιβάτες αλλά και για τους παρόχους και τους εργαζόμενους. Οι γραμμές που προβλέπονται με το νέο σύστημα είναι: - Οι γραμμές αποκλειστικού έργου, δηλαδή εκείνες στις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου στις συγκεκριμένες γραμμές, χωρίς ανταγωνισμό. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει κατ' αποκλειστικότητα να εκτελεί το έργο, χωρίς ανταγωνισμό, σε όλες τις υπεραστικές γραμμές γεωγραφικής ενότητας που αποτελούν ένα δίκτυο γραμμών, μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και το κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η υψηλότερη προσφορά. - Οι άγονες γραμμές, δηλαδή εκείνες για τις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου και, ταυτόχρονα, λόγω μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος και επιδότηση (αποζημίωση). Στην περίπτωση αυτή, που το οικονομικό ενδιαφέρον είναι μειωμένο, προβλέπεται ότι ο ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα και επιδότησης, κατά το πρότυπο των άγονων αεροπορικών δρομολογίων. Οι ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν τις γραμμές αυτές κατόπιν διαγωνισμού. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν πολλές νησιωτικές περιοχές. -Οι γραμμές ελεύθερης επιλογής. Στις δύο πρώτες κατηγορίες, οι ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν το έργο με συμβάσεις διάρκειας έως 10 έτη και με δυνατότητα παράτασης, ενώ στην τρίτη κατηγορία οι γραμμές ελεύθερης επιλογής, δηλαδή αυτές που έχουν μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, θα μπορεί να τις εκτελεί κάθε ενδιαφερόμενος αρκεί να μην δημιουργείται ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι: - Οι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα την εταιρική μορφή οργάνωσης των επιχειρήσεών τους. Απλοποιούνται οι διαδικασίες και καθίσταται ελεύθερη η μεταβίβαση του οχήματος αλλά και η απόκτηση άδειας για την εκτέλεση επιβατικών μεταφορών. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λειτουργούν νέες γραμμές, υπό τον όρο ότι δεν ανταγωνίζονται, αθέμιτα, άλλους φορείς. Επιπλέον, το κράτος παύει πλέον να καθορίζει τις τιμές των κομίστρων. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού των ανώτατων ορίων χρέωσης επιβατών ανά χιλιόμετρο, ώστε να υπάρξει εξορθολογισμός αλλά και προστασία του καταναλωτή. Ακόμη, οι ανάδοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν προϊόντα όπως προπώληση, «έξυπνα εισιτήρια», ηλεκτρονικές αγορές εισιτηρίων κλπ. Στόχος είναι να καταστεί η αγορά πιο ελεύθερη και φιλική στον καταναλωτή. - Εξασφαλίζεται ότι οι απομακρυσμένες περιοχές θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο όπως σήμερα. - Διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών. Στόχος του νέου συστήματος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο παροχής υπηρεσιών. - Ρυθμίζονται, με διαφάνεια, οι σχέσεις κράτους με τους φορείς συγκοινωνιακού έργου, χωρίς να αυξάνεται το κόστος για τον φορολογούμενο. - Δεν αλλάζουν οι συνήθειες των επιβατών, αφού στόχος είναι να διατηρηθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης που υπάρχει. Αλλάζει το σύστημα, γίνεται πιο σύγχρονο, πιο διαφανές και πιο ευρωπαϊκό. Υποδομές υπεραστικών- επιβατικών μεταφορών Σε ό,τι αφορά τις υποδομές των υπεραστικών- επιβατικών μεταφορών, με τη συνεργασία των ιδιοκτητών τους, οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων εντάσσονται στο σύστημα των δημόσιων υπεραστικών μεταφορών και διασφαλίζεται η πρόσβαση των μεταφορέων σε αυτούς έναντι καταβολής τέλους χρήσης της υποδομής. Εποπτεία του συστήματος Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, την επίβλεψη του όλου συστήματος αναλαμβάνει η Εθνική Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών. Δεν πρόκειται για νέα αρχή, αλλά αναβαθμίζεται η υπάρχουσα Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Πέρα από τις αρμοδιότητες που ήδη έχει, αποκτά και όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν τις δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών. Στόχος είναι, όπως δήλωσε ο υπουργός, να καταστεί η συγκεκριμένη Αρχή λειτουργική μέσα στο καλοκαίρι. «Δεν πρόκειται για εύκολο εγχείρημα, αλλά χρειάζεται σωστή στελέχωση, υψηλού επιπέδου» ξεκαθάρισε ο Κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε πως η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να έχει υγιείς βάσεις, γιατί διαφορετικά θα υπονομευθεί από μόνο του το νέο σύστημα. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό της Αρχής, σημείωσε πως δεν θα υπάρξουν νέες προσλήψεις, αλλά θα ενισχυθεί με ειδικευμένο προσωπικό (συγκοινωνιολόγους, οικονομολόγους), οι οποίοι θα αποσπαστούν από άλλες υπηρεσίες. Οι αρμοδιότητες της Αρχής θα είναι: - Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των περιφερειών, θα καθορίζει τις γραμμές του δικτύου των δημόσιων υπεραστικών μεταφορών επιβατών. - Θα αποφασίζει για τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή και επιδότησης. - Θα ορίζει τους γενικούς κανόνες διενέργειας των διαγωνισμών. - Θα θέτει τους γενικούς όρους των συμβάσεων με τους αναδόχους και θα παρακολουθεί την εκτέλεσή τους. - Θα καθορίζει το ανώτατο όριο χρέωσης των επιβατών και το ύψος της εκάστοτε επιδότησης από το Δημόσιο. - Θα χορηγεί τις άδειες των γραμμών «ελεύθερης επιλογής» και θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους. - Θα καθορίζει τους γενικούς κανόνες για τις απευθείας αναθέσεις υπεραστικών μεταφορών επιβατών, καθώς και τους βασικούς όρους των σχετικών συμβάσεων. Επίσης, η Αρχή θα διοργανώνει διαγωνισμούς για «δίκτυα» και θα θέτει τις ποσοτικές και ποιοτικές προϋποθέσεις, προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα δίκτυα. Η Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών θα πρέπει να συγκεντρώσει το σύνολο των πηγών εξόδων του κράτους προς τα ΚΤΕΛ. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η επιδότηση θα επιμερίζεται ανάλογα με τα οχηματοχιλιόμετρα ανά περιοχή, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο η μία περιοχή να επιδοτεί την άλλη.

Η Επικαιρότητα Τώρα